Publicēts: 2019-05-21 08:26:13 CEST
Brīvais vilnis
Akcionāru sapulces sasaukšana

AS „Brīvais vilnis” 10.06.2019. kārtējās akcionāru sapulces lēmuma projekts

Salacgrīva, Latvija, 2019-05-21 08:26 CEST --  

 

Salacgrīvā                                                                                        2019.gada 21.maijā

1. Apstiprināt valdes ziņojumu par 2018.gada darbības rezultātiem.

2. Apstiprināt padomes ziņojumu par 2018.gada darbības rezultātiem.

3. Pieņemt zināšanai revīzijas komitejas ziņojumu par 2018.gada darbu.

4. Pieņemt zināšanai zvērinātā revidenta atzinumu par AS „Brīvais vilnis” 2018.gada pārskatu.

5. Apstiprināt AS „Brīvais vilnis” 2018.gada pārskatu.

6. AS „Brīvais vilnis” 2018.gada zaudējumus 386 238 EUR (trīs simti astoņdesmit seši tūkstoši divi simti trīsdesmit astoņi euro) segt ar Sabiedrības kapitālu.

7. Jauna AS „Brīvais vilnis” padome tiks ievēlēta akcionāru sapulces laikā.

    Paskaidrojums: Akcionāri vēl nav darījuši zināmus padomes locekļu kandidātus.

8. Jauna AS „Brīvais vilnis” revīzijas komiteja tiks ievēlēta akcionāru sapulces laikā.

    Paskaidrojums: Akcionāri vēl nav darījuši zināmus revīzijas komitejas locekļu kandidātus.

9. Par zvērināto revidentu AS „Brīvais vilnis” 2019.gada pārskata pārbaudei un atzinuma sniegšanai ievēlēt zvērinātu revidentu Māri Bergmani, sertifikāta Nr.67.

    Atlīdzība zvērinātajam revidentam tiks noteikta akcionāru sapulcē.

 

Valdes priekšsēdētājs

Arnolds Babris