Paskelbta: 2019-05-20 17:00:00 CEST
LITGRID AB
Visuotinis akcininkų susirinkimas

Neeiliniame visuotiniame LITGRID AB akcininkų susirinkime priimti sprendimai

Neeiliniame visuotiniame LITGRID AB akcininkų susirinkime priimti sprendimai

2019 m. gegužės 20 d. įvykusiame LITGRID AB (įmonės kodas 302564383, registruotos buveinės adresas A. Juozapavičiaus g. 13, Vilnius) neeiliniame visuotiniame akcininkų susirinkime buvo priimti šie sprendimai:

Vadovaujantis LITGRID AB įstatų 38 str. (viii) punktu, pritarta LITGRID AB 2019 m. balandžio 26 d. valdybos sprendimui:

1. Pritarti Sutarties dėl sąlygų ateities sinchroniniam Baltijos valstybių elektros energetikos sistemų ir kontinentinės Europos energetikos sistemos darbui (Sutartis) pasirašymui esant tokioms esminėms sąlygoms:
1.1. Sutarties šalys – Baltijos šalių operatoriai, palaikančioji šalis (angl. supporting party - PSE) ir mažiausiai du kontinentinės Europos Regionines grupės (angl. RGCE) operatoriai.
1.2. Sutarties tikslas užtikrinti, kad Baltijos šalių elektros perdavimo sistema atitiktų reikalavimus, kurie apibrėžti Kontinentinės Europos sinchroninės zonos operacinės veiklos sutartyje (SAFA).
1.3. Sutartis apibrėžia Baltijos šalių elektros perdavimo tinklų ir Kontinentinės Europos elektros perdavimo tinklų operatorių teises ir pareigas įgyvendinant priemones dėl Baltijos elektros perdavimo sistemos prijungimo prie  Kontinentinės Europos sinchroninės zonos.
1.4. Sutartis galioja iki 2025-12-31. Baltijos šalių operatoriai turi teisę pratęsti Sutartį dar 3 metams.
1.5. SAFA atitikčiai užtikrinti, pagal Sutartį Baltijos šalys turi įgyvendinti atitinkamus techninius reikalavimus, kurie nurodyti Priemonių kataloge (ang. Catalogue of Measures).
1.6. Sinchronizacija su KET taip pat reikalauja:

    • Baltijos šalių elektros energetines sistemas atsieti nuo IPS/UPS tinklo, nutraukti BRELL susitarimą, jeigu sutarta, sudaryti susitarimą dėl asinchroninio darbo su IPS/UPS sinchronine zona.
    • atlikti Baltijos šalių perdavimo sistemos izoliuoto darbo bandymus;
    • atlikti Baltijos šalių perdavimo sistemos sinchroninio darbo su Kontinentinės Europos sistema bandymus.

1.7. Finansavimas - Baltijos šalių operatoriai priemonių, nurodytų Priemonių kataloge, vykdymą ir kitus įsipareigojimus pagal šį susitarimą sutinka finansuoti savo lėšomis ir (arba) kitų organizacijų, teikiančių finansinę paramą Baltijos šalių perdavimo sistemos operatoriams, lėšomis.
1.8. Baudos už įsipareigojimų nevykdymą/netinkamą vykdymą sutartyje nėra numatytos. Dėl sutarties nuostatų nesilaikymo atlyginami tik tiesioginiai nuostoliai, kurių dydis ribojamas 5 mln. Eur dydžiu Sutarties šaliai per metus;
1.9. Sutartis gali būti nutraukta RGCE šalių iniciatyva, jei dėl Sutarties pažeidimo neįmanoma Sutarties įvykdyti ir (ar) žalos dydis viršija 5 mln. Eur. ir nėra padengtas žalą padariusios šalies;
1.10. Sutarčiai taikoma Belgijos teisė.
2. Šis sprendimas įsigalioja tik ENTSO-E Kontinentinės Europos regioninei darbo grupei pritarus Sutarties dėl ateities sąlygų sinchroniniam Baltijos valstybių elektros energetikos sistemų ir kontinentinės Europos energetikos sistemos susijungimui pasirašymui bei aukščiau išvardintoms esminėms sąlygoms.

Pridedama:

  1. 2019-04-26 LITGRID AB valdybos sprendimo išrašas.

Asmuo, įgaliotas teikti informaciją:

Jurga Eivaitė, LITGRID AB komunikacijos vadovė

Tel. +370 613 19977

el. paštas jurga.eivaite@litgrid.eu

Priedas


Israsas CFI is 2019-04-26 valdybos posedzio Nr. 10 protokolo.pdf