Avaldatud: 2019-05-17 10:45:00 CEST
Baltic Horizon Fund / Northern Horizon Capital
Kvartaliaruanne

Baltic Horizon Fndi 2019. aasta I kvartali konsolideeritud auditeerimata majandustulemused

Vara brutoväärtus (Gross Asset Value ehk GAV)
2019. aasta I kvartalis suurenes Fondi vara brutoväärtus 260,9 miljonilt eurolt (2018. aasta IV kvartali lõpu näitaja) 269,5 miljoni euroni. See on peamiselt seotud Duetto II büroohoone soetamisega veebruaris.

Vara puhasväärtus (Net Asset Value ehk NAV)
2019. aasta I kvartalis vähenes Fondi vara puhasväärtus 109,8 miljonilt eurolt (2018. aasta IV kvartali lõpu näitaja) 109,3 miljoni euroni. Fondi vara puhasväärtusele avaldasid positiivset mõju Fondi I kvartali majandustulemused, ent seda mõju vähendasid osakuomanikele tehtud rahaline väljamakse summas 2,1 miljonit eurot (0,027 eurot osaku kohta) ja negatiivne muutus rahavoo riskimaandamise reservis.

Puhas renditulu ja puhaskasum
Fondi 2019. aasta I kvartali puhaskasum oli 2 173 tuhat eurot (2018. aasta I kvartal: 1 684 tuhat eurot). Fond teenis 2019. aasta I kvartalis 3,9 miljonit eurot puhast renditulu (2018. aasta I kvartal: 3,4 miljonit eurot). Puhtale renditulule ja puhaskasumile avaldas positiivset mõju uute kinnisvarainvesteeringute omandamine 2018. aasta lõpus ja 2019. aasta alguses (LNK Centre ja Duetto II büroohooned).

Rahaline väljamakse (dividend)
17. mail 2019 kuulutas Fond 2019. aasta I kvartali tulemuste eest välja rahalise kvartaliväljamakse kogusummas 2,45 miljonit eurot ehk 0,025 eurot osaku kohta (IV kvartalis 2018 2,119 miljonit eurot või 0,027 eurot osaku kohta).

Kvartali peamised näitajad

Tuhandetes eurodesI kv 2019I kv 2018Muutus (%)
    
Puhas renditulu3 9163 40914,9%
Ärikasum3 2132 77515,8%
Finantstulud ja -kulud-897-48784,2%
Maksueelne kasum2 3162 2881,2%
Perioodi puhaskasum2 173 1 684 29,0%
    
Ringluses olevate osakute kaalutud keskmine arv78 496 831178 154 2210,4%
Kasum osaku kohta (eurodes)0,03 0,02 50,0%


Tuhandetes eurodes31.03.201931.12.2018Muutus (%)
    
Kasutuses olevad kinnisvarainvesteeringud263 566245 1607,5%
Vara brutoväärtus269 488260 8783,3%
    
Intressikandvad laenukohustised149 159140 5076,2%
Kohustised kokku160 149151 0736,0%
    
Vara puhasväärtus109 339109 805-0,4%
Ringluses olevate osakute arv78 496 83178 496 83110,0%
Vara puhasväärtus osaku kohta (eurodes)1,3929 1,3988 -0,4%
Laenu tagatuse suhtarv 56,6%57,3% 
Keskmine sisemine intressimäär2,4%2,4% 
  1. Esitatud osakute arv ei sisalda 255 969 osakut, mille Fond osakute tagasiostu programmi raames tagasi ostis ja 2019. aasta veebruaris tühistas.

Kinnisvarainvesteeringute tootlus 2019. aasta I kvartalis

2019. aasta I kvartalis oli Fondi kinnisvarainvesteeringute portfelli rendipindade tegelik keskmine täitumus 96,6% (2018. aasta IV kvartal: 98,2%). Kõiki rendigarantiisid arvesse võttes oli sisemine täitumuse määr 97,3% (2018. aasta IV kvartal: 98,6%). Kinnisvarainvesteeringute keskmine otsene tootlus oli 2019. aasta I kvartalis 6,7% (2018. aasta IV kvartal: 6,8%). Kinnisvarainvesteeringute portfelli esmane puhastootlus oli samal perioodil 6,3% (2018. aasta IV kvartal: 6,5%).

Ülevaade Fondi kinnisvarainvesteeringutest seisuga 31. märts 2019

KinnisvarainvesteeringSegmentTuruväärtus1
Tuhandetes eurodes
Renditav netopindOtsene tootlus2Esmane puhas-tootlus3Täitumuse määr
I kv 2019
       
Vilnius, Leedu      
Duetto IBüroo16 3208 4987,9%7,2%100,0%4
Duetto IIBüroo18 3388 6367,1%7,1%100,0%4
Europa ostukeskusKaubandus41 13916 8566,9%6,3%96,3%
Domus Pro ostukeskusKaubandus17 46511 2477,4%6,6%98,3%
Domus Pro ärikeskusBüroo7 4614 8318,6%7,5%100,0%
Meraki 1 670----
Kinnisvarainvesteeringud kokku102 39350 0687,3%6,7%98,2%
       
Riia, Läti      
Upmalas Biroji bürookompleksBüroo25 73410 4587,0%6,5%100,0%
Vainodes IBüroo21 2438 0526,8%6,8%100,0%
LNK CentreBüroo17 4507 4536,1%5,9%100,0%
Sky supermarketKaubandus5 3903 2545,0%4,6%99,4%
Kinnisvarainvesteeringud kokku69 81729 2176,5%6,3%99,9%
       
Tallinn, Eesti      
Postimaja ja CC PlazaKaubandus32 4509 1454,3%4,6%90,9%
Postimaja ja CC PlazaVaba aeg14 4708 6648,5%7,0%100,0%
G4S-i peahooneBüroo17 2409 1797,3%6,5%90,2%
LinconaBüroo17 17610 8718,5%7,7%100,0%
Pirita ostukeskusKaubandus10 0205 5084,6%5,6%89,2%
Kinnisvarainvesteeringud kokku91 35643 3676,1%6,0%94,6%
Portfell kokku 263 566122 6526,7%6,3%97,3%
  1. Põhineb viimasel, seisuga 28. detsember 2018 teostatud hindamisel.
  2. Otsese tootluse leidmiseks jagatakse puhas äritulu kinnisvarainvesteeringu soetusmaksumusega, millele on lisatud hilisemad kapitalikulud.
  3. Esmase puhastootluse leidmiseks jagatakse puhas äritulu kinnisvarainvesteeringu turuväärtusega.
  4. Sisemine täitumuse määr on rendigarantii tõttu 100%.

KONSOLIDEERITUD KASUMI- JA MUU KOONDKASUMI ARUANNE

Tuhandetes eurodesLisa01.01.2019-31.03.201901.01.2018-31.03.2018
    
Renditulu 4 1513 606
Teenustasutulu 763585
Renditegevuse kulud6-998-782
Puhas renditulu43 9163 409
    
Halduskulud7-709-640
Muu äritulu 66
Ärikasum 3 213 2 775
    
Finantstulud 22
Finantskulud8-899-489
Finantstulud ja -kulud kokku -897-487
    
Maksueelne kasum 2 316 2 288
Tulumaksukulu4, 10-143-604
Perioodi kasum42 173 1 684
    
Rahavoogude riskimaandamise puhaskasum/-kahjum14b-556-315
Rahavoogude riskimaandamise puhaskasumi/-kahjumiga seotud tulumaks14b, 103645
Tulevikus kasumisse või kahjumisse ümberliigitatav tulumaksujärgne muu koondkasum/-kahjum -520-270
    
Perioodi tulumaksujärgne koondkasum kokku  1 653 1 414
    
Tava- ja lahustatud kasum osaku kohta (eurodes)9 0.03 0.02


KONSOLIDEERITUD FINANTSSEISUNDI ARUANNE

Tuhandetes eurodesLisa31.03.201931.12.2018
    
Põhivara    
Kinnisvarainvesteeringud4, 11263 566245 160
Tuletisinstrumendid2079
Muu põhivara 96596
Põhivara kokku 263 669245 765
    
Käibevara   
Nõuded ostjate vastu ja muud nõuded122 5562 734
Ettemaksed 316154
Raha ja raha ekvivalendid132 94712 225
Käibevara kokku 5 81915 113
Varad kokku4269 488260 878
    
Omakapital   
Sissemakstud kapital14a93 33893 673
Omaosakud14a--335
Rahavoogude riskimaandamise reserv14b-1 525-1 005
Jaotamata kasum 17 52617 472
Omakapital kokku 109 339109 805
    
Pikaajalised kohustised   
Intressikandvad laenukohustised15148 771140 401
Edasilükkunud tulumaksukohustised 5 9345 844
Tuletisinstrumendid201 6231 069
Muud pikaajalised kohustised 921905
Pikaajalised kohustised kokku 157 249148 219
    
Lühiajalised kohustised   
Intressikandvad laenukohustised15388106
Võlad tarnijatele ja muud võlad162 1862 397
Tulumaksukohustis 3-
Muud lühiajalised kohustised 323351
Lühiajalised kohustised kokku 2 9002 854
Kohustised kokku4160 149151 073
Omakapital ja kohustised kokku 269 488260 878

Lisainformatsiooni saamiseks palume kontakteeruda:

Tarmo Karotam
Baltic Horizon Fond, fondijuht
E-mail tarmo.karotam@nh-cap.com
www.baltichorizon.com

Baltic Horizon Fond on registreeritud lepinguline avalik kinnine kinnisvarafond, mida valitseb alternatiivfondivalitseja Northern Horizon Capital AS.
Avaldamine: GlobeNewswire, Nasdaq Tallinn, Nasdaq Stockholm, www.baltichorizon.com

Käesolev teade sisaldab informatsiooni, mille Fondivalitseja on kohustatud avaldama Euroopa Liidu turukurvitarvituse määruse kohaselt. Informatsioon esitati avaldamiseks 17.05.2019 kell 10:57 Eesti aja järgi ülalmainitud avaldamiskanalite esindajatele.

Manused


BHF I kvartali vahearuanne 2019.pdf
BHF quarterly report Q1 2019.pdf