Avaldatud: 2019-05-17 08:00:00 CEST
Tallinna Sadam
Juhatuse vahearuanne

ASi Tallinna Sadam 2019. a I kvartali majandustulemused

Tallinna Sadama grupi 2019. a I kvartali müügitulu moodustas 28,5 mln eurot vähenedes võrreldes eelmise aasta sama perioodiga 3,0%. Kontserni korrigeeritud EBITDA oli I kvartalis 16,9 miljonit  eurot, mis langes aasta varasemaga võrreldes 4,2%. Puhaskasum  vähenes esimeste kvartalite võrdluses 0,8 miljoni euro võrra 11,0 miljoni euroni.

Tallinna Sadama juhatuse esimehe Valdo Kalmu sõnul mõjutasid I kvartali tulemust enim reisilaevade plaanilised hooldustööd, mille tulemusena olid laevad liinilt ajutiselt eemal ning vähenes nii laevakülastuste kui reisijate arv, ro-ro kaupade maht ja reisisadamate müügitulu. „Vastavalt rahvusvahelistele merendusregulatsioonidele peavad kõik reisilaevad läbima korrapäraseid hooldusi ja käima dokis. Hoolduste tõttu olid liinilt eemal nii Tallinki, Viking Line’i kui Eckerö Line’i laevad ja seetõttu vähenes aasta esimestel kuudel sadamaid läbinud reisijate arv kui ka ro-ro kaupade maht,“ ütles Kalm.

Samuti avaldas majandustulemustele olulist mõju kaubasadamate segmendis vedellasti kaubamahu langus 11,9%. „Läbi Tallinna Sadama sadamate teenindatud vedellasti maht vähenes eelkõige aasta alguses, mille tulemusel vähenesid nii laevatasud kui ka kaubatasu. Kvartali lõpus on vedellasti mahud stabiliseerunud ning seda trendi näeme jätkuvat,“ märkis Valdo Kalm.

I kvartalis suurenes ka investeeringute maht võrredes eelmise aasta sama perioodiga seoses D-terminali ehitustöödega.

Hoolimata mõningasest tulude ja kasumi langusest aasta alguses, saavutab ettevõte juhatuse hinnangul 2019. aastaks seatud kasumieesmärgi ja kõrvalekaldeid kehtiva dividendipoliitika järgimises ei teki.

Peamised finantsnäitajad (mln EUR):

 I kvI kv+/-%
 20192018  
Müügitulu28,529,4-0,9-3,0%
Korrigeeritud EBITDA16,917,6-0,7-4,2%
Korrigeeritud EBITDA marginaal59,1%59,8%-0,7-
Ärikasum11,512,3-0,9-7,1%
Tulumaks00--
Perioodi kasum11,011,8-0,8-6,7%
Investeeringud3,91,92,0105,2%


 31.03.201931.12.2018+/-%
Varade maht630,6623,66,91,1%
Netovõlg160,3171,0-10,7-6,3%
Omakapital378,8367,711,13,0%
Aktsiate arv263,0263,00-


Müügitulu
Müügitulu vähenes 2019. aasta I kvartalis 0,9 mln euro ehk 3,0% võrra. Müügitulu liikide lõikes vähenes enim tulu laevatasudest, 0,9 mln euro ehk 9% võrra ja reisijatasudest 0,2 mln euro ehk ligi 7% võrra. Müügitulu kasvas reisiparvlaevade ja muus segmendis, langes aga reisisadamate ja kaubasadamate segmendis.
Reisisadamate segmendi müügitulu vähenes 0,6 mln eurot ehk 7,2% peamiselt mitmete liinireisilaevade korraliste hooldustöödega dokis või kai ääres, mistõttu vähenes reiside ja reisijate arv, millest tulenevalt vähenesid ka tulud laevatasudest ning reisijatasust. Veeremkauba (ro-ro) mahu vähenemise mõju tuludele oli väiksem.
Kaubasadamate segmendi müügitulu vähenes 0,5 mln eurot ehk 4,9% peamiselt vedellasti mahu vähenemise tõttu, mille mõjul vähenes tulu laevatasudest. Kaubatasu tulu mõjutas vedellasti vähenemine vähem, kuna vedellasti puhul on kaubatasu madalama tariifiga ning perioodi kaubatasu tulu sõltub ka kaubatasu kogu aasta tuluprognoosist (IFRS 15).
Reisiparvlaevade segmendi tulu kasvas 0,2 mln eurot ehk 2,9% peamiselt eelmisest aastast kõrgemate tasumäärade mõjul, mis on seotud Eesti tarbija- ja kütuse hinnaindeksi ning palgainflatsiooniga.
Muu segmendi müügitulu suurenemine tulenes jäämurdja Botnica lepingulise tasu indekseerimise mõjust Eesti tarbijahinnaindeksiga.

EBITDA
Korrigeeritud EBITDA vähenes 0,7 mln euro võrra ehk 4,2%, mis oli ärikasumi muutusest pisut vähem, kuna amortisatsioonikulu suurenemine EBITDA-d ei mõjutanud. Segmentidest kasvas korrigeeritud EBITDA reisiparvlaevade puhul ja teiste segmentide puhul vähenes, enim kaubasadamate segmendis tulude vähenemise tõttu. Korrigeeritud EBITDA marginaal langes 59,8%lt 59,1%le.

Puhaskasum
Puhaskasumiks kujunes 11,0 mln eurot, mis oli 0,8 mln euro (6,7%) võrra väiksem eelmise aasta võrdlusperioodi näitajast.

Investeeringud
2019. aasta 3 kuuga investeeris Tallinna Sadam 3,9 mln eurot. See näitaja on suurem kui eelmise aasta samal perioodil, mil investeeringuid tehti summas 1,9 mln eurot. Investeeringud olid peamiselt seotud Vanasadama reisiterminali D rekonstrueerimistöödega.

Lühendatud konsolideeritud finantsseisundi aruanne:

tuhandetes  eurodes31.03.201931.12.2018
VARAD  
   
Käibevara  
Raha ja raha ekvivalendid50 30742 563
Nõuded ostjate vastu ja muud nõuded8 6028 017
Lepingulised nõuded2180
Varud297305
Käibevara kokku59 42450 885
   
Põhivara  
Investeeringud sidusettevõtjatesse1 5741 569
Muud pikaajalised nõuded196196
Materiaalne põhivara567 425568 965
Immateriaalne põhivara1 9612 024
Põhivara kokku571 156572 754
   
Varad kokku630 580623 639
   
KOHUSTISED  
   
Lühiajalised kohustised  
Võlakohustised15 76615 766
Tuletisinstrumendid382425
Eraldised8791 957
Sihtfinantseerimine188174
Maksuvõlad1 2435 844
Võlad tarnijatele ja muud võlad10 7439 485
Lepingulised kohustised3 47932
Lühiajalised kohustised kokku32 68033 683
   
Pikaajalised kohustised  
Võlakohustised194 846197 846
Sihtfinantseerimine23 29123 418
Muud  võlad7979
Lepingulised kohustised929939
Pikaajalised kohustised kokku219 145222 282
   
Kohustised kokku251 825255 965
   
OMAKAPITAL  
Aktsiakapital nimiväärtuses263 000263 000
Ülekurss44 47844 478
Kohustuslik reservkapital18 52018 520
Riskimaandamise reserv-382-425
Eelmiste perioodide jaotamata kasum42 10117 678
Perioodi kasum11 03824 423
Omakapital kokku378 755367 674
   
Kohustised ja omakapital kokku630 580623 639

Lühendatud konsolideeritud kasumiaruanne

   
tuhandetes eurodes I kv 2019I kv 2018
   
Müügitulu28 52729 414
Muud tulud275203
Tegevuskulud-7 397-7 584
Tööjõukulud-4 291-4 189
Põhivara kulum ja väärtuse langus-5 550-5 403
Muud kulud-106-102
Ärikasum11 45812 339
   
Finantstulud ja -kulud  
Finantstulud130
Finantskulud-438-511
Finantstulud ja -kulud kokku-425-511
   
Kapitaliosaluse meetodil arvestatud
kasum investeeringutelt sidusettevõtjasse
50
Kasum enne tulumaksustamist11 03811 828
   
Tulumaks00
Perioodi kasum11 03811 828
sh emaettevõtja omanike osa
perioodi kasumist
 11 03811 828
   
Tava ja lahjendatud
puhaskasum aktsia kohta (eurodes)
0,040,06
Tava ja lahjendatud
puhaskasum aktsia kohta
- jätkuvad tegevused (eurodes)
0,040,06

 

Lühendatud konsolideeritud rahavoogude aruanne:

 3 kuud3 kuud
tuhandetes eurodes20192018
   
Kaupade või teenuste müügist laekunud raha33 00935 237
Muude tulude eest laekunud raha1183
Maksed tarnijatele-8 911-8 987
Maksed töötajatele ja töötajate eest-3 910-3 517
Maksed muude kulude eest-102-99
Makstud tulumaks dividendidelt-4 9490
Äritegevusest laekunud raha15 25522 637
   
Materiaalse põhivara soetamine-3 837-2 984
Immateriaalse põhivara soetamine-107-130
Materiaalse põhivara müük160
Saadud intressid140
Investeerimistegevuses kasutatud raha-3 914-3 114
   
Saadud laenude tagasimaksed-3 000-3 000
Arvelduskrediidi (kohustis) muutus0-2 565
Kapitalirendi põhiosa tagasimaksed0-1
Makstud intressid-593-707
Muud finantseerimistegevusest tulenevad maksed-4-16
Finantseerimistegevuses(t) laekunud/kasutatud raha- 3 597-6 289
   
RAHAVOOG KOKKU7 74413 234
   
Raha ja raha ekvivalendid perioodi alguses42 5636 954
Raha ja raha ekvivalentide muutus7 74413 234
Raha ja raha ekvivalendid perioodi lõpus50 30720 188

Tallinna Sadamale kuulub üks Läänemere suurimaid kauba- ja reisisadamate komplekse, mida läbis 2018. a 10,6 miljonit reisijat ja 20,6 miljonit tonni kaupa. Lisaks reisijate ja kaubavedude teenindamisele tegutseb ettevõte laevanduse ärivaldkonnas läbi oma tütarettevõtete – OÜ TS Laevad korraldab parvlaevaühendust Eesti mandri ja suursaarte vahel ning OÜ TS Shipping osutab multifunktsionaalse jäämurdjaga Botnica jäämurde ja konstruktsioonilaeva teenust Eestis ja offshore projektides. Tallinna Sadama gruppi kuulub ka jäätmekäitlusega tegelev sidusettevõte AS Green Marine. Kontserni 2018. a müügitulu oli 130,6 miljonit eurot, korrigeeritud EBITDA 74,4 miljonit eurot ning puhaskasum 24,4 miljonit eurot.

Lisainfo:

Marju Zirel
Investorsuhete juht
m.zirel@ts.ee

Manus


Tallinna Sadam Q1 2019 EST.pdf