Publicēts: 2019-05-16 14:53:48 CEST
Rīgas juvelierizstrādājumu rūpnīca
Finanšu informācija par 3 un 9 mēnešiem

AS "Rīgas juvelierizstrādājumu rūpnīca" nerevidēts starpperiodu pārskats par 2019.gada 3 mēnešiem.

Neto apgrozījums par periodu 01.01.2019.-31.03.2019. sastāda  117 207 EUR un ir palielinājies par 6,7% , salīdzinot ar iepriekšējo pārskata periodu. Neto rezultāts ir zaudējumi 28 492 EUR.

   Rādītāja nosaukums 31.03.2019. 31.03.2018.
                    EUR          EUR
1. Neto apgrozījums 117 207 109 762
2. Pārdotās produkcijas ražošanas izmaksas               (75 818) (65 430)
3. Bruto peļņa vai zaudējumi 41 389 44 332
4. Pārdošanas izmaksas               (66 898) (64 909)
5. Administrācijas izmaksas               (19 572) (20 813)
6. Pārējie uzņ. saimnieciskās darbības ieņēmumi 20 319 18 741
7. Pārējās uzņ. saimnieciskās darbības izmaksas (3 730)         (4 335)
8. Peļņa vai zaudējumi pirms nodokļiem (28 492) (26 984)
9. Pārskata gada peļņa/zaudējumi  (28 492)       (26 984)
10. Peļņa vai zaudējumi uz VIENU akciju par gadu  -0,006 -0,006
11. Peļņa vai zaudējumi uz VIENU akciju no darbības sākuma -1,17 -1,16

 

Valdes priekšsēdētājs

Vladimirs Cadovičs
 tālr. 67272790
 e-pasts: info@rigagold.lv

 

 


AS_RJR_parskats_31.03.2019_LV.pdf