Paskelbta: 2019-05-15 15:43:32 CEST
AB "Snaigė"
Visuotinis akcininkų susirinkimas

Pakartotinio visuotinio akcininkų susirinkimo sprendimai

2019 m. gegužės 15 d. įvyko akcinės bendrovės „Snaigė“ pakartotinis eilinis visuotinis akcininkų susirinkimas.

  1. DARBOTVARKĖS KLAUSIMAS: AB „Snaigė“ konsoliduotas metinis pranešimas apie bendrovės veiklą 2018 metais ir jame esanti informacija apie bendrovės veiklos strategiją ir jos įgyvendinimą.

Išklausytas AB „Snaigė“ konsoliduotas metinis pranešimas apie bendrovės veiklą 2018 metais ir jame esanti informacija apie bendrovės veiklos strategiją ir jos įgyvendinimą.

  1. DARBOTVARKĖS KLAUSIMAS: Auditoriaus išvada apie 2018 m. bendrovės finansines ataskaitas.

Išklausyta auditoriaus išvada apie 2018 m. bendrovės finansines ataskaitas.

  1. DARBOTVARKĖS KLAUSIMAS: 2018 m. bendrovės metinių finansinių ataskaitų rinkinio tvirtinimas.

NUSPRĘSTA: Patvirtinti 2018 m. bendrovės metinių finansinių ataskaitų rinkinį.

  1. DARBOTVARKĖS KLAUSIMAS: AB „Snaigė“ 2018 m. pelno (nuostolių) paskirstymo tvirtinimas.

NUSPRĘSTA: Patvirtinti AB „Snaigė“ 2018 m. pelno (nuostolio) paskirstymą:

Nepaskirstytasis rezultatas – pelnas (nuostoliai) – praėjusių finansinių metų pabaigoje (12 576 142) Eur
Grynasis finansinių metų rezultatas – pelnas (nuostoliai) (336 216) Eur
Paskirstytinas rezultatas - pelnas (nuostoliai) – finansinių metų pabaigoje (12 912 358) Eur
Pervedimai iš rezervų: 946 161 Eur
  • tikslinės paskirties (savų akcijų įsigijimui)
0 Eur
  • Pervedimai iš privalomojo rezervo
946 161 Eur
Paskirstytinas pelnas (11 966 197) Eur
Pelno paskirstymas: 946 161 Eur
  • į įstatymo numatytus rezervus
946 161 Eur
Nepaskirstytasis rezultatas pelnas (nuostoliai) finansinių metų pabaigoje (12 912 358) Eur
  1. DARBOTVARKĖS KLAUSIMAS: Valdybos naujos kadencijos laikotarpiui rinkimas.

 NUSPRĘSTA: Pasibaigus valdybos kadencijai, naujai ketverių metų kadencijai valdybos nariais išrinkta:

Aleksey Kovalchuk
Konstantin Kovalchuk
Oleg Tsarkov
Anna Korneeva
Igor Zentsov

Pavesti bendrovės generaliniam direktoriui (su teise perįgalioti) atlikti visus būtinus veiksmus, pasirašyti ir pateikti dokumentus, susijusius su pasikeitusių duomenų pateikimu juridinių asmenų registrui.

  1. DARBOTVARKĖS KLAUSIMAS: Audito komiteto naujam kadencijos laikotarpiui rinkimas ir susijusių klausimų sprendimas.

NUSPRĘSTA: Audito komiteto nariais naujai 4 metų kadencijai paskirta Anna Korneeva, Igor Zentsov. Įgalioti AB „Snaigė“ valdybą patvirtinti šiame susirinkime išrinkto audito komiteto nuostatus, o pakeitus Bendrovės įstatus taip kaip numatyta akcininkų sprendime dėl Valdybos įgaliojimų steigti komitetus, steigti komitetus ir skirti į audito komitetą narius.

  1. DARBOTVARKĖS KLAUSIMAS: Įstatų keitimas

NUSPRĘSTA: Atsižvelgiant į Lietuvos Respublikos akcinių bendrovių įstatymo pakeitimus, įsigaliojusius po paskutinės Bendrovės įstatų redakcijos įregistravimo, pakeisti Bendrovės įstatus tokiu būdu: papildyti įstatų 6.3 p. suteikiant valdybai įgaliojimus steigti komitetus ir dėl priežiūros funkcijų atlikimo bei  patvirtinti įstatų 6.3. punkto naują redakciją:

„6.3. Bendrovės valdybą renka ir atšaukia visuotinis akcininkų susirinkimas, LR akcinių bendrovių įstatyme reglamentuota tvarka. Bendrovės valdyba turi teisę priimti sprendimą išleisti obligacijas, o taip pat, laikantis visuotinio akcininkų susirinkimo patvirtintos tvarkos, spręsti klausimus, susijusius su atlygio valdybos nariams nustatymu. Valdyba yra įgaliota steigti Lietuvos Respublikoje galiojančiuose teisės aktuose numatytus ir kitus, Bendrovės veikloje reikalingus, komitetus ir į šiuos komitetus skirti Valdybos narius ar kitus asmenis, tvirtinti tokių komitetų nuostatus. Valdybos kompetencija kitais klausimais nesiskiria nuo LR akcinių bendrovių įstatyme nustatytos kompetencijos.

Valdyba atlieka priežiūros funkcijas (nustatytas LR akcinių bendrovių įstatymo 34 str. 11 d.). Bendroves valdybos darbo tvarką nustato valdybos darbo reglamentas.“

Pavesti Bendrovės generaliniam direktoriui Gediminui Čeikai (su teise perįgalioti) tvarkyti visus reikalus, susijusius su visuotiniame akcininkų susirinkime priimtų sprendimų įgyvendinimu ir pasirašyti pakeistus, t.y. su nauja, akcininkų patvirtinta, 6.3 punkto redakcija AB „Snaigė“ įstatus.

Generalinis direktorius
Gediminas Čeika
+370 315 56206

Priedai


AB Snaigė Finansinių ataskaitų rinkinys 2018.pdf
2019 m Snaige_istatu_6.3 p._redakcija.pdf