Avaldatud: 2019-05-14 11:02:14 CEST
Tallinna Sadam
Aktsionäride üldkoosoleku otsused

ASi Tallinna Sadam aktsionäride korralise üldkoosoleku otsused

ASi Tallinna Sadam, registrikood 10137319, aadress Sadama 25, 15051 Tallinn, aktsionäride korraline üldkoosolek toimus 14. mail 2019 algusega kell 10.00 Kultuurikatla katelde ruumis (Põhja pst 27a, Tallinn).

Üldkoosoleku kokkukutsumise teade avaldati 22. aprillil 2019 börsi infosüsteemis, Tallinna Sadama kodulehel https://investor.ts.ee/ ning päevalehes „Postimees“.

Aktsionäride üldkoosolekul osales 149 aktsionäri, kellele kuuluvate aktsiatega oli esindatud 214 935 132 häält. Niisiis oli koosolekul esindatud 81,72% kõigist aktsiatega määratud häältest.

AS-i Tallinna Sadam aktsionäride üldkoosolek otsustas:

  1. 2018. aasta majandusaasta aruande kinnitamine

Kinnitada 214 930 429 hääle ehk 100,00% poolthäälega AS-i Tallinna Sadam 2018. a majandusaasta aruanne korralisele üldkoosolekule esitatud kujul.

  1. Kasumi jaotamine

Kinnitada 214 909 698 hääle ehk 99,99% poolthäälega 2018. aasta majandusaasta puhaskasum 24 423 303 eurot ja eelmiste perioodide jaotamata kasum 42 100 654 eurot ja maksta aktsionäridele dividendi 0,134 eurot aktsia kohta, kokku summas 35 242 000 eurot.

Dividendiõiguslike aktsionäride nimekiri fikseeritakse 28.05.2019 arveldussüsteemi tööpäeva lõpu seisuga. Sellest tulenevalt on aktsiatega seotud õiguste muutumise päev (ex-päev) 27.05.2019. Alates sellest kuupäevast ei ole aktsiaid omandanud isik õigustatud saama dividende 2018. majandusaasta eest. Dividendid makstakse aktsionäridele 04.06.2019.

  1. Nõukogu töökorra muutmine

Tunnistada 206 442 366 hääle ehk 96,05% poolthäälega kehtetuks ainuaktsionäri 25.04.2011 otsusega kinnitatud ASi Tallinna Sadam nõukogu töökord ja kinnitada ASi Tallinna Sadam nõukogu töökord uues redaktsioonis üldkoosolekule esitatud kujul.

  1. ASi Tallinna Sadam nõukogu liikmete nimetamiskomitee moodustamine

Moodustada AS-i Tallinna Sadam nõukogu (edaspidi „nõukogu“) liikmete valimist, tagasi kutsumist ja tasustamist puudutavate ettepanekute tegemiseks aktsionäride esindajatest koosnev AS-i Tallinna Sadam nimetamiskomitee (edaspidi „nimetamiskomitee“) eesmärgiga tagada ühtse meeskonnana toimiva nõukogu komplekteerimine ning võimalus hinnata nõukogu liikmekandidaatide omavahelist sobivust juba enne ettepaneku tegemist üldkoosolekule lähtudes pakutava nõukogu koosseisu efektiivsest koostoimimisest ettevõtte eesmärkide saavutamiseks. Valida nimetamiskomitee liikmeteks:
1.         Erkki Raasuke, Vabariigi Valitsuse poolt moodustatud nimetamiskomitee esimees;
2.         Veiko Tali, Rahandusministeeriumi kantsler;
3.         Ando Leppiman, Majandus- ja Kommunikatsiooniministeeriumi kantsler;
4.         Sven Kunsing, ASi SEB Varahaldus juhatuse liige;
5.         Elena Kiseleva, Euroopa Rekonstruktsiooni ja Arengupanga transpordi osakonna projektijuht.

Kinnitada AS-i Tallinna Sadam nimetamiskomitee töökord vastavalt lisas nr 4.1 sätestatule.

Otsuse poolt andsid aktsionärid 211 085 739 häält ehk 98,21% üldkoosolekul esindatud häältest.

Üldkoosoleku protokoll avalikustatakse hiljemalt 2 (kahe) päeva jooksul Tallinna Sadama investorveebis https://investor.ts.ee/ alates üldkoosoleku toimumisest.

Tallinna Sadamale kuulub üks Läänemere suurimaid kauba- ja reisisadamate komplekse, mida läbis 2018. a 10,6 miljonit reisijat ja 20,6 miljonit tonni kaupa. Lisaks reisijate ja kaubavedude teenindamisele tegutseb ettevõte laevanduse ärivaldkonnas läbi oma tütarettevõtete – OÜ TS Laevad korraldab parvlaevaühendust Eesti mandri ja suursaarte vahel ning OÜ TS Shipping osutab multifunktsionaalse jäämurdjaga Botnica jäämurde ja konstruktsioonilaeva teenust Eestis ja offshore projektides. Tallinna Sadama gruppi kuulub ka jäätmekäitlusega tegelev sidusettevõte AS Green Marine. Kontserni 2018. a müügitulu oli 130,6 miljonit eurot, korrigeeritud EBITDA 74,4 miljonit eurot ning puhaskasum 24,4 miljonit eurot.

Marju Zirel
Investorsuhete juht
AS Tallinna Sadam
m.zirel@ts.ee

Manused


Lisa 4.1. ASi Tallinna Sadam nimetamiskomitee töökord.pdf
Lisa 3.1. Nõukogu töökord.pdf