Avaldatud: 2019-05-10 15:00:00 CEST
Tallinna Sadam
Korralise üldkoosoleku kutse

ASi Tallinna Sadam korralise üldkoosoleku päevakorrapunkti täpsustus ja otsuse eelnõu ettepanek

ASi Tallinna Sadam enamusaktsionär Eesti Vabariik (keda esindab Majandus- ja taristuminister) on esitanud ettepaneku muuta ASi Tallinna Sadam 14.05.2019 toimuva aktsionäride korralise üldkoosoleku päevakorrapunkti 4 „ASi Tallinna Sadam nõukogu liikmete nimetamiskomitee moodustamine“ otsuse eelnõu järgmises sõnastuses:

„Moodustada AS-i Tallinna Sadam nõukogu (edaspidi „nõukogu“) liikmete valimist, tagasi kutsumist ja tasustamist puudutavate ettepanekute tegemiseks aktsionäride esindajatest koosnev AS-i Tallinna Sadam nimetamiskomitee (edaspidi „nimetamiskomitee“) eesmärgiga tagada ühtse meeskonnana toimiva nõukogu komplekteerimine ning võimalus hinnata nõukogu liikmekandidaatide omavahelist sobivust juba enne ettepaneku tegemist üldkoosolekule lähtudes pakutava nõukogu koosseisu efektiivsest koostoimimisest ettevõtte eesmärkide saavutamiseks. Valida nimetamiskomitee liikmeteks:

  1. Erkki Raasuke, Vabariigi Valitsuse poolt moodustatud nimetamiskomitee esimees;
  2. Veiko Tali, Rahandusministeeriumi kantsler;
  3. Ando Leppiman, Majandus- ja Kommunikatsiooniministeeriumi kantsler;
  4. Sven Kunsing, ASi SEB Varahaldus juhatuse liige;
  5. Elena Kiseleva, Euroopa Rekonstruktsiooni ja Arengupanga transpordi osakonna projektijuht.

Kinnitada AS-i Tallinna Sadam nimetamiskomitee töökord vastavalt lisas nr 4.1 sätestatule.“

Otsuse eelnõu lisa 4.1. on lisatud käesolevale börsiteatele.

ASi Tallinna Sadam aktsionäride korraline üldkoosolek toimub 14. mail 2019 algusega kell 10.00 Kultuurikatla katelde ruumis (Põhja pst 27a, Tallinn). Korralisel üldkoosolekul osalemiseks õigustatud hääleõiguslike aktsionäride nimekiri fikseeriti 7 (seitse) päeva enne koosoleku toimumist ehk 7. mail 2019 Nasdaq CSD arveldussüsteemi tööpäeva lõpu seisuga.

Koosolekust osavõtjate registreerimine algab koosoleku toimumise kohas koosoleku päeval st. 14. mail 2019 kell 9.00 ja lõpeb kell 9.50. Palume aktsionäridel ja nende esindajatel saabuda võimalikult vara, arvestades osalejate registreerimiseks kuluvat aega.


Lugupidamisega

Marju Zirel
Investorsuhete juht
AS Tallinna Sadam
m.zirel@ts.ee

Manus


Lisa 4.1. ASi Tallinna Sadam nimetamiskomitee töökord.pdf