Avaldatud: 2019-05-09 07:00:00 CEST
Merko Ehitus
Kvartaliaruanne

2019 aasta 3 kuu konsolideeritud auditeerimata vahearuanne

JUHTKONNA KOMMENTAAR

Merko Ehituse 2019. aasta esimese kvartali müügitulu oli 77 miljonit ja puhaskasum 2,8 miljonit eurot. Tänavu esimeses kvartalis anti ostjatele üle enam kui viiendiku võrra rohkem kortereid kui aasta tagasi.

Esimese kvartali müügitulu ligi 4% vähenemine oli ootuspärane, arvestades uute ehitustellimuste langustrendi turul ja kontserni portfellis viimastel aastatel olnud erakordselt suurte objektide valmimist. Esimeses kvartalis sõlmis kontsern mõnevõrra rohkem uusi ehituslepinguid kui aasta tagasi, ent tihedast hinnakonkurentsist tuleneva ehituslepingute madala kasumlikkuse tõttu pole müügitulu kasv eesmärk omaette. Positiivne oli see, et esimeses kvartalis paranes kontserni puhaskasumlikkus. Ehitusturul suureneb riigitellimuste osakaal ning riigihangete maht mõjutab oluliselt ehitusturu lähiaastate väljavaateid, nii hoonete kui eriti taristu osas.

Merko Ehituse 2019. aasta esimese kvartali müügitulu oli 77 miljonit eurot (I kv 2018: 80 miljonit eurot), kulumieelne kasum (EBITDA) 3,5 miljonit (I kv 2018: 1,8 miljonit) ning puhaskasum 2,8 miljonit eurot (I kv 2018: 1,1 miljonit eurot). Tänavu esimeses kvartalis sõlmiti uusi ehitus¬lepinguid summas 32 miljonit eurot, millest suuremad olid kaitseväe tagalahoone ja meditsiini-keskuse laiendus Tapa linnakus, ühisveevärgi ja -kanalisatsioonitorustike rajamine Harjumaal ning Sindi 330 kV alajaama laiendus.

Merko Ehituse strateegiline ärisuund on korteriarendus ning tänavune planeeritav investeeringute maht korteriarendusse on suurusjärgus 100 miljonit eurot. Hetkel on kontsernil Eestis, Lätis ja Leedus arenduses üle tuhande korteri, millest enam kui pooled on plaanis valmis ehitada 2020. aastal.

Balti riikide pealinnade korteriturul esimeses kvartalis olulisi muutusi ei toimunud. Tallinnas ja Vilniuses on uute korterite suurenenud pakkumise juures hinnatase stabiliseerumas: üha olulisem on arendusprojekti kvaliteet, loodav elukeskkond ja arendaja tugevus. Arvestades viimaste aastate madalat tehinguaktiivsust Riia korteriturul ja paranevaid makromajanduslikke näitajaid, on sealne kasvupotentsiaal hea. 2018. aastal käivitas Merko Ehitus kontsern Riias kaks arendusprojekti kokku ligikaudu 200 korteriga, mille valmimine jääb 2020. aastasse.

2019. aasta esimeses kvartalis andis Merko Ehitus korteriostjatele üle 63 korterit, mida on enam kui viiendiku võrra rohkem kui aasta tagasi. Merko suuremate projektidena võib välja tuua Uus-Veerenni ja Pikaliiva elukeskkonnad Tallinnas, Gaiļezersi ja Viesturdārzsi arendusprojektid Riias ning Vilneles slenise ja Rinktinės Urbani arendusprojektid Vilniuses.

Üheks murekohaks on olukord Baltikumi pangandusturul, kus vähenev konkurents on halvendamas ettevõtete finantseerimis-tingimusi ning üha karmistuvad nõuded pangaklientide aktsepteerimisele ja nende tehingutele võivad negatiivselt mõjuda Balti riikide majandusaktiivsusele. See võib järk-järgult hakata avalduma ka kinnisvaraturu aktiivsuse vähenemises.

31. märtsi 2019 seisuga oli Merko Ehitus kontserni lepingute portfell 190 miljonit eurot, võrreldes 292 miljoni euroga aasta ragasi. Esimeses kvartalis olid suuremad töös olevad objektid Eestis Pärnu mnt 186 ärihoone, Rakvere Ametikooli õpilaskodu, Maakri Kvartali ärihoone, kaitseväe Tapa linnaku tagalahoone ja meditsiinikeskuse laiendus- ja ehitusööd, Hundipea sadama rekonstrueerimis- ja süvendustööd ning Suure ja Väikse väina merekaablite rajamine, Lätis Akropole multifunktsionaalse keskuse, Alfa kaubanduskeskuse ja Lidl logistikakeskuse ehitustööd, Leedus Hotel Neringa, Quadrum büroohoone ning kahe koolihoone ehitustööd ja Norras Tesla teeninduskeskuse projekteerimis- ja ehitustööd ning Møllergata tn 23-25 büroohoone renoveerimistööd Oslos.

   
   

KOKKUVÕTE 3 KUU TULEMUSTEST
  
KASUMLIKKUS
2019. aasta 3 kuu emaettevõtte omanike osa puhaskasumist oli 2,8 mln eurot (3 kuud 2018: 1,1 mln eurot), kasvades 151,7%, võrreldes eelmise aasta sama perioodiga. Puhaskasumi marginaal kasvas 3,6%-ni (3 kuud 2018: 1,4%). 2019. aasta 3 kuu kasum enne makse oli 3,0 mln eurot (3 kuud 2018: 1,3 mln eurot), mis andis maksustamiseelse kasumi marginaaliks 3,9% (3 kuud 2018: 1,6%).

MÜÜGITULU
2019. aasta 3 kuu müügitulu oli 76,8 mln eurot (3 kuud 2018: 80,3 mln eurot). 3 kuu müügitulu vähenes 4,3%, võrreldes eelmise aasta sama perioodiga. Väljaspool Eestit teenitud 3 kuu müügitulu osakaal oli 60,8% (3 kuud 2018: 57,5%).

LEPINGUTE PORTFELL
31. märts 2019 seisuga oli kontserni teostamata tööde jääk 190,0 mln eurot (31. märts 2018: 291,9 mln eurot). 2019. aasta 3 kuuga sõlmisid kontserni ettevõtted uusi lepinguid kogumahus 32,2 mln eurot (3 kuud 2018: 22,3 mln eurot).

KINNISVARAARENDUS
2019. aasta 3 kuuga müüs kontsern 63 korterit (sh 29 korterit ühisprojektis), 2018. aasta 3 kuuga 51 korterit (sh 25 korterit ühisprojektis). Omaarenduste korterite müügist teenis kontsern müügitulu 2019. aasta 3 kuuga 4,6 mln eurot ning 2018. aasta samal perioodil 4,3 mln eurot.

RAHAPOSITSIOON
Aruandeperioodi lõpus oli kontsernil rahalisi vahendeid 33,0 mln eurot ning omakapital 134,6 mln eurot (48,7% bilansimahust). Võrreldavad andmed 2018. aasta 31. märtsi seisuga olid vastavalt 27,6 mln eurot ning 131,3 mln eurot (47,6% bilansimahust). Seisuga 31. märts 2019 oli kontserni netovõlg 9,9 mln eurot (31. märts 2018: 23,1 mln eurot).

DIVIDENDID
8. mail 2019 toimunud aktsionäride korraline üldkoosolek kinnitas 2018. aasta kasumi jaotamise otsuse maksta aktsionäridele eelnevate perioodide kasumist dividendidena välja 17,7 mln eurot (1 euro ühe aktsia kohta), mis annab 2018. aasta dividendi­määraks 92%.

   

KONSOLIDEERITUD KOONDKASUMIARUANNE
auditeerimata
tuhandetes eurodes

  2019.a.
3 kuud
2018.a.
3 kuud
2018.a.
12 kuud
Müügitulu 76 845 80 310 418  011
Müüdud toodangu kulu (70 639) (76 227) (384  962)
Brutokasum 6 206 4 083 33 049
Turustuskulud (851) (806) (3 285)
Üldhalduskulud (3 124) (2 819) (12 304)
Muud äritulud 701 852 3 527
Muud ärikulud (35) (32) (1 115)
Ärikasum 2 897 1 278 19 872
Finantstulud (-kulud) 83 (26) (97)
sh kasum (kahjum) tütarettevõtte müügist, likvideerimisest - - (62)
kasum (kahjum) ühisettevõttelt 222 136 653
intressikulud (135) (153) (652)
kasum (kahjum) valuutakursi muutustest - (1) 5
muud finantstulud (-kulud) (4) (8) (41)
Kasum enne maksustamist 2 980 1 252 19 775
Tulumaksukulu (75) (90) (375)
Perioodi puhaskasum 2 905 1 162 19 400
sh emaettevõtte omanike osa puhaskasumist 2 778 1 104 19 343
mittekontrolliva osaluse osa puhaskasumist 127 58 57
Muu koondkasum, mida võib hiljem klassifitseerida kasumiaruandesse      
Valuutakursivahed välisettevõtete ümberarvestusel 32 13 (6)
Perioodi koondkasum 2 937 1 175 19 394
sh emaettevõtte omanike osa koondkasumist 2 808 1 117 19 324
mittekontrolliva osaluse osa koondkasumist 129 58 70
Puhaskasum emaettevõtte omanike aktsia kohta (tava ja lahustatud, eurodes) 0,16 0,06 1,09

   

KONSOLIDEERITUD FINANTSSEISUNDI ARUANNE
auditeerimata
tuhandetes eurodes

  31.03.2019 31.03.2018 31.12.2018
VARAD      
Käibevara      
Raha ja raha ekvivalendid 32 970 27 600 39 978
Nõuded ja ettemaksed 75 297 85 027 76 183
Ettemakstud tulumaks 224 549 224
Varud 130 019 121 754 117 992
  238 510 234 930 234 377
Põhivara      
Ühisettevõtte osad 954 215 732
Muud pikaajalised laenud ja nõuded 11 043 15 051 10 391
Edasilükkunud tulumaksuvara - 5 -
Kinnisvarainvesteeringud 14 140 15 655 13 771
Materiaalne põhivara 10 853 9 358 9 715
Immateriaalne põhivara 700 511 671
  37 690 40 795 35 280
       
VARAD KOKKU 276 200 275 725 269 657
       
KOHUSTUSED      
Lühiajalised kohustused      
Laenukohustused 15 624 13 673 19 900
Võlad ja ettemaksed 82 764 81 761 77 016
Tulumaksukohustus 420 484 381
Lühiajalised eraldised 7 081 4 119 8 100
  105 889 100 037 105 397
Pikaajalised kohustused      
Pikaajalised laenukohustused 27 220 37 003 24 266
Edasilükkunud tulumaksukohustus 1 521 1 299 1 481
Muud pikaajalised võlad 2 299 1 474 2 179
  31 040 39 776 27 926
       
KOHUSTUSED KOKKU 136 929 139 813 133 323
       
OMAKAPITAL      
Mittekontrolliv osalus 4 706 4 625 4 577
Emaettevõtte omanikele kuuluv omakapital      
Aktsiakapital 7 929 7 929 7 929
Kohustuslik reservkapital 793 793 793
Realiseerimata kursivahed (691) (689) (721)
Jaotamata kasum 126 534 123 254 123 756
  134 565 131 287 131 757
OMAKAPITAL KOKKU 139 271 135 912 136 334
       
KOHUSTUSED JA OMAKAPITAL KOKKU 276 200 275 725 269 657

  
Vahearuanne ja investorpresentatsioon on lisatud manusena börsiteatele ning on avalikustatud NASDAQ Tallinn ja Merko koduleheküljel (group.merko.ee).

Priit Roosimägi
Kontserni finantsüksuse juht
AS Merko Ehitus
+372 650 1250
priit.roosimagi@merko.ee

AS Merko Ehitus (group.merko.ee) kontserni kuuluvad Eesti juhtiv ehitusettevõte AS Merko Ehitus Eesti, Läti turule keskendunud SIA Merks, Leedu turul tegutsev UAB Merko Statyba ning Norra ehitusettevõte Peritus Entreprenør AS Peatöövõtjana ehitusteenuse osutamise kõrval on kontserni teiseks oluliseks tegevusvaldkonnaks korteriarendus. 2018. aasta lõpu seisuga andis kontsern tööd 764 inimesele ning ettevõtte 2018. aasta müügitulu oli 418 miljonit eurot.

Manused


Merko_Ehitus_2019_3k_presentatsioon.pdf
Merko_Ehitus_2019_3k_vahearuanne.pdf