Publicēts: 2019-05-08 16:31:05 CEST
Storent Investments
Gada pārskats ar zvērināta revidenta atzinumu

CORRECTION: Storent Investments AS revidēts gada pārskats par gadu, kas noslēdzās 2018. gada 31.decembrī

Iekšēja informācija, 2019-05-08 16:31 CEST --  

Ziņai ir pievienots gada pārskats angļu valodā

 

 

Sabiedrības galvenais darbības veids ir saistīts ar visu Storent grupas sabiedrību nodrošināšanu ar finanšu resursiem, Storent preču zīmi un informācijas tehnoloģiju sistēmu uzturēšanu, kā arī vadības pakalpojumu sniegšanu saistītajiem sabiedrībām. Pārskata gadu Sabiedrība palielināja apgrozījumu par 29%, sasniedzot 6 miljonus eiro. Pārskata gads noslēgts ar 1 490 360 eiro peļņu. Sabiedrības finansiālo stabilitāti nodrošina pārdomāta bilances struktūra. Ilgtermiņa ieguldījumi veido 82% no Sabiedrības aktīvu kopsummas. Pašu kapitāls sastāda 68% no bilances kopsummas.

2018. gadā Koncerns turpināja nostiprināt savas pozīcijas Baltijas nomas tirgū, un tas joprojām ieņem stabilu vietu lielāko nomas sabiedrību trijniekā. Visās Baltijas valstīs bija vērojams būvniecības apjomu pieaugums, tas ļāva arī paaugstināt tehnikas nomas cenas. Baltijas valstu reģionā nomas ieņēmumi pieauga par 13%; vislielākais ieņēmumu apjomu kāpums bija novērojams Latvijā, kur Storent ir tehnikas nomas tirgus līderis. Baltijas valstu reģiona pienesums ir 70 % no visas Grupas nomas ieņēmumiem.

2018. gadā būvniecības apjoms Igaunijā pieauga par 21 %, pieaugums bija novērojams gan dzīvojamo māju, gan nedzīvojamo ēku, gan inženierbūvju celtniecībā. Lai arī 2019. gadā tiek prognozēts visai neliels būvniecības apjomu pieaugums, visdažādākie būvniecības projekti jau ir saplānoti un tiks realizēti visa gada garumā.

Latvijas būvniecības tirgus 2018. gadā pieauga par 22 %. Visstraujāk palielinājās specializēto būvdarbu apjomi, to pieaugums sasniedza teju 28 %, savukārt ēku būvniecības apjomi - 26 %. 2019. gadā tiks aizsākti vairāki liela un vidēji liela mēroga projekti, daļa no tiem tiks īstenota ES programmu ietvaros. Tādējādi ir paredzams, ka arī tuvākajā nākotnē būvniecības tirgus turpinās pieaugt. Darbaspēka deficīta rezultātā paaugstinājies algu līmenis piesaista nozarei jaunus darbiniekus.

Lietuvā 2018.gada laikā būvniecības apjomi pieauga par 17 %. Visstraujākais kāpums, 21 %, bija novērojams civilās būvniecības jomā. Dzīvojamo māju būvniecības apjomi pieauga par 16 %, nedzīvojamo ēku – par 15 %. 2019. gadā tiks realizēti vairāki Eiropas Savienības finansēti projekti. 

Labvēlīgi celtniecības tirgus apstākļi izraisīja konkurenci, kas izpaudās kā klientu piesaiste, izmantojot cenu dempinga stratēģiju. Līdz ar to mūsu izaugsmes temps Lietuvā palēninājās, jo klienti pastiprināti sekoja zemo cenu piedāvājumiem.

Ziemeļvalstīs darbības apjomi pieauga par 25 %, salīdzinot ar 2017. gadu. Zviedrijā dzīvojamo māju būvniecības apjomi samazinājās, taču nedzīvojamo ēku un inženierbūvju apjomi pieauga. 2019. gadā Zviedrijas būvniecības tirgus apjomiem tiek prognozēta samazināšanās par 3,8 %, visstraujākais kritums ir gaidāms dzīvojamo māju būvniecības segmentā. Somijas būvniecības tirgus 2018. gadā pieauga par 3,5 %, taču uz 2019. gadu tiek prognozēts apjomu kritums par 1,2 %.

Somijas sabiedrība (Leinolift Oy) ir pierādījis sevi kā augtspējīgu spēlētāju, un Zviedrijas vienība turpināja veiksmīgi pieaugt visa gada garumā. Mēs esam sākuši izvērtēt iespējas izvērst savas darbības arī citos ģeogrāfiskajos apgabalos abās valstīs. Pastiprināta uzmanība tiek pievērsta pārdošanas procesu strukturalizācijai, pārdošanas komandu paplašināšanai un papildus tehnikas piegādei, tā kā tikai šie faktori nodrošina izaugsmi un veicina iesaisti jaunos tirgus segmentos.

Kaļiņingradas sabiedrības ienākumu līmenis ir pazeminājies. Lai arī oficiālie avoti ziņo par būvniecības apjomu kāpumu, būvniecības projektus finansē lielākoties valsts. Vēl joprojām viens no būtiskākajiem nomas ieņēmumu līmeņa pazemināšanās faktoriem ir klientu maksātnespēja. Taču decembrī aizsākās vairāki lieli būvniecības projekti, kas varētu veicināt nomas ieņēmumu pieaugumu 2019. gadā.

2018. gadam sastādītais investīciju plāns par 7 miljoniem eiro ir ticis īstenos, un jaunās tehnikas vienības tika piegādātas tām paredzētajiem tirgiem. Efektīvā tehnikas vienību rotācija starp Storent Grupas sabiedrībām ļāva Grupai ātrāk reaģēt uz izmaiņām būvniecības tirgū, kā arī izmantot tehnikas parkā pieejamās vienības maksimāli efektīvi.

 

 

Baiba Onkele

AS Storent Investments Finanšu direktore

Tālrunis: + 371 29340012

E-pasts: baiba.onkele@storent.com

www.storent.com


Storent Investments gada parskats 2018.pdf