Paskelbta: 2019-05-03 11:52:38 CEST
AB "Klaipėdos nafta"
Metinė informacija

AB „Klaipėdos nafta“ 2018 m. audituota metinė informacija

AB „Klaipėdos nafta“, kodas 110648893, buveinė registruota adresu Burių g. 19, Klaipėda (toliau – Bendrovė), 2019 m. balandžio 26 d. įvykęs eilinis visuotinis akcininkų susirinkimas patvirtino AB „Klaipėdos nafta“ audituotas finansines ataskaitas už 2018 m. gruodžio 31 d. pasibaigusius metus.

  • AB „Klaipėdos nafta“ 2018 m. pardavimo pajamos siekia 99.998 tūkst. Eur, arba 6,1% mažiau lyginant su 2017 m. (106.484 tūkst. Eur);
  • Bedrovės grynasis pelnas 11.577 tūkst. Eur, kuris yra 32,0% mažesnis lyginant su 2017 m. (17.031 tūkst. Eur), grynojo pelno marža - 11,6 proc. (2017 m. – 16,0 proc.);
  • Bendrovės 2018 m. EBITDA siekia 26.949 tūkst. Eur, arba 14,0% mažiau, lyginant su 2017 m. atitinkamu periodu (31.339 tūkst. Eur); EBITDA marža – 26,9 proc. (2017 m. – 29,4 proc.).

Pridedama:

       1. Patvirtintos AB „Klaipėdos nafta“ 2018 metų finansinės ataskaitos, parengtos pagal Tarptautinius finansinės atskaitomybės standartus, priimtus taikyti Europos Sąjungoje, pateikiamos kartu su nepriklausomo auditoriaus išvada bei 2018 metų Bendrovės metiniu panešimu.

Jonas Lenkšas, Finansų direktorius, +370 694 80594

Priedas


Klaipedos nafta_FS_LT_2018_Nasdaq.pdf