Publicēts: 2019-05-03 10:12:10 CEST
VIA SMS group
Gada pārskats ar zvērināta revidenta atzinumu

AS VIA SMS Group revidēts konsolidētais gada pārskats par 2018.gadu

AS VIA SMS group publicē revidēto konsolidēto un atsevišķo finanšu pārskatu un korporatīvās pārvaldības ziņojumu par 2018. gadu latviešu valodā kā pielikumu šim paziņojumam.

Izejot no tā, ka 2018.gadā VIA SMS GROUP tika mainīta un standartizēta grāmatvedības uzskaite, kā arī 2018.gadā stājās spēkā IFRS 9 prasības un, ar mērķi sniegt investoriem skaidru un salīdzināmu informāciju, 2018.gada pārskata sastādīšanas ietvaros tika koriģēti 2017.gada dati, kas kalpoja par pamatu 2018.gada pārskata iesniegšanas aizkavēšanai.  

Pārskata periodā Grupas neto apgrozījums sasniedzis 25 387 460 EUR, kas ir par 21% vairāk nekā 2017. gadā. Lielāko neto apgrozījuma pieaugumu 2017. gadā nodrošinājusi meitassabiedrības darbība Zviedrijas tirgū, neto apgrozījuma pieaugums sasniedzis 51%. Spānijas tirgū kompānijas neto apgrozījums pieaudzis par 15%, savukārt Čehijā - par 12%, salīdzinot ar iepriekšējo pārskata periodu. Ievērojamus rezultātus nodrošinājusi arī meitassabiedrība Lietuvā, kas sasniegusi apgrozījumu 2 miljonu EUR apmērā un noslēgusi pārskata periodu ar 185 tūkstošu EUR lielu neto peļņu. Grupas konsolidētā EBITDA 2018. gadā sasniegusi 4 893 084 EUR, nodrošinot konsolidēto neto peļņu 2 768 915 EUR apmērā.

Grupas neto kredītportfelis uz 2018. gada 31. decembrī bija 22 983 054 EUR, kas veidoja 27% pieaugumu salīdzinājumā ar iepriekšējo pārskata periodu. Lielāko kredītportfeļa pieaugumu nodrošināja meitassabiedrība Zviedrijā, kur kredītportfelis uz 2018. gada 31. decembri, salīdzinājumā ar 2017. gada 31. decembri, bija pieaudzis par 73%. Latvijā darbojošās meitassabiedrības kredītportfelis pieauga par 39%, savukārt Spānijas tirgū operējošās meitassabiedrības portfelis - par 29%.

2018. gadā Grupa ir veikusi ieguldījumus jaunā patēriņa kreditēšanas sabiedrības attīstībā Rumānijā, kā arī tiešsaistes maksājumu platformas VIA Payments UAB (Lietuva), kas darbojas ar zīmola nosaukumu VIALET, attīstībā. 2018. gadā AS VIA SMS group veicinājusi arī savstarpējo aizdevumu platformas VIAINVEST attīstību.

AS VIA SMS group

AS VIA SMS group ir alternatīvo finanšu pakalpojumu sniedzējs, kas darbojas Eiropā. Uzņēmuma pamatdarbība ir patēriņa kreditēšanas pakalpojumu sniegšana un tas darbojas, izmantojot patēriņa kreditēšanas zīmolus VIASMS, SAVA.card, VIAKREDIT, VIACREDIT, VIACONTO, kā arī piedāvā citus alternatīvo finanšu pakalpojumus, pārstāvot zīmolus VIALET, VIAINVEST un VIASPAR.

2018. gadā AS VIA SMS group strādāja pie kredītspējas izvērtēšanas mehānismu efektivitātes uzlabošanas, kā arī klientu apkalpošanas speciālistu darba kvalitātes un klientu apmierinātības veicināšanas visos pārstāvētajos tirgos. Grupa fokusējās arī uz savstarpējo aizdevumu platformas VIAINVEST attīstību. Līdz 2018. gada beigām caur savstarpējo aizdevumu platformu VIAINVEST finansēto aizdevumu kopējā vērtība sasniedza 100 miljonus eiro.

Intensīvais darbs turpinājās arī pie tiešsaistes maksājumu platformas VIALET attīstības. VIALET pārstāvošā Grupas meitassabiedrība VIA Payments UAB 2017. gada oktobrī ieguva elektroniskās naudas iestādes licenci un 2019. gada pirmajā ceturksnī uzsāka privātpersonu apkalpošanu.

2018. gada 4. oktobrī Latvijas Republikas Saeima ir pieņēmusi grozījumus Patērētāju tiesību aizsardzības likumā, kas paredz kopējo kredīta izmaksu ierobežojumu patērētājam līdz 0,07% dienā no kredīta summas. AS VIA SMS group meitas sabiedrība SIA VIA SMS (Latvijā pārstāv zīmolus VIASMS.lv, VIACREDIT.lv un SAVA.card), uz ko tieši attiecas minētās likumdošanas izmaiņas, plāno turpināt nebanku aizdevumu izsniegšanu Latvijā arī pēc minēto likuma grozījumu stāšanās spēkā 2019. gada 1. jūlijā. AS VIA SMS group paredz, ka kopējo kredīta izmaksu ierobežojumi patērētājam var ietekmēt Latvijas nebanku kreditēšanas tirgu, taču vienlaikus kredīta izmaksu samazinājums var veicināt arī ievērojamu pieprasījuma un izsniegto aizdevumu summu pieaugumu, jo nelieli īstermiņa aizdevumi tirgū vairs nebūs pieejami. Attīstot savu finanšu produktu portfeli, Sabiedrība ir ņēmusi vērā mainīgo likumdošanas vidi Latvijā un kopš 2018. gada otrā ceturkšņa Latvijas tirgū vairs nepiedāvā īstermiņa aizdevumus. 

2019. gadā Grupa turpinās savu tirgus pozīciju stiprināšanu visās pārstāvētajās valstīs (Latvija, Lietuva, Polijas, Čehija, Zviedrija, Spānija un Rumānija), īpašu uzmanību veltot Spānijas un Rumānijas tirgiem, strādājot pie kredītportfeļa palielināšanas. AS VIA SMS group attīstības plānos ietilpst arī darbs pie jaunu, inovatīvu produktu izstrādes un ieviešanas. Grupas prioritāte 2019. gadā būs kredītlīnijas ieviešana visos darbības tirgos.

 

         Viktorija Ratačova
         Finanšu direktore
         VIA SMS Group AS
         Tālrunis: +371 66102924
         E-pasta adrese: viktorija.ratacova@viasmsgroup.com


Pārvaldības ziņojums 2018 (LV).pdf
Konsolidetais_finansu_parskats_VIA_SMS_Group_2018.pdf