Publicēts: 2019-04-30 16:12:55 CEST
Olainfarm
Gada pārskats ar zvērināta revidenta atzinumu

AS "Olainfarm" konsolidētais un mātes uzņēmuma 2018.gada pārskats

“Olainfarm” ieņēmumi turpina pieaugt; EBITDA rentabilitātes rādītājs uzlabojas.

AS „Olainfarm” revidētie konsolidētie ieņēmumi 2018. gadā pārsniedza 124 miljonus eiro. Šis rādītājs norāda uz 2% pieaugumu, salīdzinot ar pārdošanas apjomu 2017. gadā, un tas ir jauns rekords uzņēmuma vēsturē. „Olainfarm” grupas peļņa pirms nodokļu nomaksas pagājušajā gadā sasniedza 11,4 miljonus eiro, kas ir par 21% vairāk nekā gadu iepriekš.

„Olainfarm” grupa pērn pārdeva savu produkciju 54 valstīs. Paralēli mazākam pārdošanas apjomam (par 10% jeb 4,0 miljoniem eiro) Krievijā, visos pārējos tirgos ir novērots pārdošanas apjoma pieaugums – Baltkrievijā (+52%), Tadžikistānā (+32%), Latvijā (+23%), padarot vietējo tirgu par otro lielāko tirgu pēc Krievijas, balstoties uz apgrozījumu. Grupas lielākie pārdošanas tirgi 2018. gadā bija Krievija, Latvija, Baltkrievija un Ukraina, kopā veidojot 79% no kopējā pārdošanas apjoma. Iepriekšējā gada laikā „Olainfarm” uzlaboja produktu portfeļus jau esošajos eksporta tirgos, kā arī uzsāka hlorbutanola pārdošanu Ķīnā un produktu eksportu uz jauniem tirgiem kā Portugāle, Slovākija, Jordānija un Bangladeša. Meldonijs un Memantīns iekļuva starp 10 pārdotākajiem produktiem, kamēr lielākos ieņēmumus nesošo produktu Noofena un Neiromidīna pārdošanas daļas bija vienādas.

2018. gada pēdējā ceturksnī pieauga peļņa pirms nodokļu nomaksas un pirms finanšu ieņēmumiem, finanšu izdevumiem, nemateriālo aktīvu un īpašumu, ražotnes un aprīkojuma nolietojuma un amortizācijas (EBITDA), kas uzlaboja pēdējo divpadsmit mēnešu EBITDA līdz 21 miljonam eiro, un arī EBITDA rentabilitātes rādītājs 12 mēnešu periodā ir palielinājies par 2 procentpunktiem, sasniedzot 17%. Abi šie rādītāji ir augstākie kopš 2016. gada sākuma. Tīrā peļņa veidoja 10,7 miljonus eiro, kas ir tikpat, cik 2017. gadā.

Līdz 2018. gada beigām „Olainfarm” grupa būtiski samazināja saistības, par kurām jāmaksā procentus, līdz 25 miljoniem eiro jeb par 16%. Šāds samazinājums bija iespējams, pateicoties apstāklim, ka 2018. gada laikā grupa neveica uzņēmumu iegādes un tās pamatdarbības naudas plūsma bija pietiekama, lai finansētu investīciju ieguldījumu un atmaksātu bankas aizdevumus. 2018. gada 31. decembrī grupas tīrais parāds bija 22,3 miljoni eiro jeb aptuveni 1,07 reizes EBITDA.

Salīdzinot ar iepriekšējo gadu, 2018. gadā pamatdarbības naudas plūsmas rādītājs pirms apgrozāmā kapitāla izmaiņām uzlabojās par 2,2 miljoniem eiro jeb 14%, sasniedzot 18,3 miljonus eiro. Šī paša perioda ietvaros izmaiņas apgrozāmajā kapitālā un samaksātajā uzņēmumu ienākuma nodoklī samazināja no pamatdarbības izrietošās neto naudas plūsmas par 2,0 miljoniem eiro jeb 12%, veidojot 15,7 miljonus eiro.

Iepriekšējā gadā „Olainfarm” grupa turpināja investēt nemateriālajos aktīvos un pamatlīdzekļos. Kopumā tika investēti 8 miljoni eiro, kas ir par 1,1 miljonu jeb 16% vairāk nekā gadu iepriekš.

2018. gadā „Olainfarm” no 2017. gada tīrās peļņas izmaksāja dividendes gandrīz 3 miljonu apmērā jeb 0,21 eiro par akciju. Balstoties uz šajā gada pārskatā atspoguļotajiem rezultātiem un grupas plāniem uz 2019. gadu, Valde ieteica akcionāriem pieņemt lēmumu par 1,4 miljonu eiro izmaksu dividendēs no 2018. gada peļņas jeb 0,10 eiro par akciju.

„Olainfarm” jaunizveidotajai Biznesa attīstības nodaļai ir dots uzdevums sastādīt ilgtermiņa attīstības stratēģiju, kas stiprinās uzņēmuma konkurētspēju globālajā farmācijas tirgū, balstoties uz „Olainfarm” stiprajām pusēm un zināšanām. Grupas vadība šobrīd pārskata stratēģiskās iespējas turpmākai ieņēmumu diversificēšanai, ienesīguma palielināšanai un riska profila uzlabošanai. Šāda rīcība var novest pie darbības uzsākšanas jaunos segmentos esošās uzņēmumu grupas ietvaros vai uzņēmumu iegādes rezultātā.

2018. gadā Azerbaidžānā un Mongolijā tika noslēgtas Mātes uzņēmuma produktu reģistrācijas procedūras. Tāpat ir noslēgta divu uzņēmuma „NPK BIOTEST” ražotu medikamentu reģistrācija Baltkrievijā. Reģistrācijas process turpinās Turcijā, Zimbabvē un Zambijā.

Līdz 2018. gada beigām Mātes uzņēmums sadarbībā ar Farmācijas, biomedicīnas un medicīnas tehnoloģijas kompetences centru noslēdza četrus ES līdzfinansētus pētniecības projektus: Zāļu drošuma un toksikokinētikas pētījums; Dabisko vielu izpēte jaunas kosmētisko produktu līnijas izstrādei; Jaunas prettuberkulozes galīgās zāļu formas izstrāde; Jaunas Hinuklidīna racēmiskā atvasinājuma ražošanas tehnoloģijas izstrāde.

Tāpat Mātes uzņēmums turpināja ES līdzfinansētā projekta „Eksperimentālās tehnoloģijas ieviešana jaunu produktu ražošanai AS „Olainfarm”” īstenošanu, ko plānots pabeigt 2019. gada augustā. Galvenais šī projekta mērķis ir izstrādāt eksperimentālu produktu līniju ar pieejamo laboratorijas palīgaprīkojumu, radot jaunu galīgo zāļu formu tuberkulozes ārstēšanai, kā arī citus jaunus produktus.

Lai gan kopējais pārdošanas tirgu skaits pieaug un uzlabojas pārdošanas dažādība, kā viens no grupas galvenajiem izaicinājumiem joprojām paliek vēl lielākas pārdošanas ģeogrāfijas dažādības nodrošināšana un tirgu diversifikācija.

Viena no grupas prioritātēm 2019. gadā un turpmākajos gados ir vadošo produktu papildu klīnisko un pirmsklīnisko pētījumu veikšana ar mērķi ne tikai nodrošināt pašreizējo produktu esamību pašreizējos tirgos, bet arī lai nākotnē atvieglotu piekļuvi citiem tirgiem. Ņemot vērā, ka pētniecības programma ir diezgan apjomīga, tā saglabāsies kā viena no uzņēmuma prioritātēm turpmākos divus gadus. Mātes uzņēmums jau ir uzsācis ES līdzfinansētu 3 gadu projektu par zāļu pirmsklīniskiem un klīniskiem pētījumiem, kura kopējais finansējums ir 3,4 miljoni eiro.

Konsolidētais finanšu stāvokļa pārskatsKoncernsMātes uzņēmums
  31.12.201831.12.201731.12.201831.12.2017
  EUR '000EUR '000EUR '000EUR '000
   AKTĪVS    
ILGTERMIŅA IEGULDĪJUMI    
Nemateriālie aktīvi  36 619   37 034   1 977   2 243
Pamatlīdzekļi  43 697   41 892   37 380   35 643
Ieguldījuma īpašumi  3 492   3 526   289   323
Pārējie ilgtermiņa ieguldījumi  983   2 609   46 967   48 669
 KOPĀ ILGTERMIŅA IEGULDĪJUMI  84 791   85 061   86 613   86 878
APGROZĀMIE LĪDZEKĻI    
Krājumi   25 794   24 161   17 945   17 551
Debitori  34 637   34 049   32 040   31 586
Nauda   2 689   3 158   1 545   1 989
 KOPĀ APGROZĀMIE LĪDZEKĻI  63 120   61 368   51 530   51 126
KOPĀ AKTĪVS  147 911   146 429   138 143   138 004
    
   PASĪVS    
PAŠU KAPITĀLS    
Akciju kapitāls  19 719   19 719   19 719   19 719
Akciju emisijas uzcenojums  2 504   2 504   2 504   2 504
Rezerves  (224)  (74)  40   40
Nesadalītā peļņa  83 079   75 675   78 827   73 268
 KOPĀ PAŠU KAPITĀLS  105 078   97 824   101 090   95 531
KREDITORI    
Ilgtermiņa kreditori    
Aizņēmumi  1 793   15 878   1 525   14 805
Nākamo periodu ieņēmumi  2 878   2 347   2 852   2 309
 Kopā ilgtermiņa kreditori  4 671   18 225   4 377   17 114
Īstermiņa kreditori    
Aizņēmumi  23 236   14 013   21 696   13 247
Parādi piegādātājiem un citas saistības  14 540   15 892   10 614   11 714
Nākamo periodu ieņēmumi  386   475   366   398
 Kopā īstermiņa kreditori  38 162   30 380   32 676   25 359
 KOPĀ KREDITORI  42 833   48 605   37 053   42 473
KOPĀ KREDITORI UN PAŠU KAPITĀLS  147 911   146 429   138 143   138 004


Konsolidētais apvienotais ienākumu pārskats KoncernsMātes uzņēmums
 2018201720182017
 EUR '000EUR '000EUR '000EUR '000
Ieņēmumi  124 256   122 076   93 018   91 713
Pārdotās produkcijas ražošanas izmaksas  (49 400)  (47 231)  (33 453)  (30 441)
Bruto peļņa  74 856   74 845   59 565   61 272
Pārdošanas izmaksas  (37 291)  (38 125)  (28 449)  (29 329)
Administrācijas izmaksas  (24 427)  (23 653)  (20 708)  (20 170)
Pārējie saimnieciskās darbības ieņēmumi  2 559   2 697   1 524   2 342
Pārējās saimnieciskās darbības izmaksas  (1 726)  (4 427)  (1 278)  (4 564)
Asociēto sabiedrību peļņas daļa  106   113   -   -
Dividendes no meitas un asociētiem uzņēmumiem  -   -   1 004   1 619
Finanšu ieņēmumi  76   236   126   299
Finanšu izmaksas  (2 788)  (2 299)  (2 552)  (1 930)
Peļņa pirms nodokļiem  11 365   9 387   9 232   9 539
Uzņēmumu ienākuma nodoklis   (630)  (1 977)  (346)  (1 547)
Atliktais uzņēmumu ienākuma nodoklis  (4)  3 379   -   1 278
PĀRSKATA PERIODA PEĻŅA  10 731   10 789   8 886   9 270
Citi  pārskata perioda apvienotie ienākumi pēc nodokļiem  (150)  (114)  -   -
Kopā pārskata perioda apvienotie ienākumi pēc nodokļiem  10 581   10 675   8 886   9 270
Kopā apvienotie ienākumi attiecināmi uz:    
Koncerna Mātes uzņēmuma akcionāriem  10 581   10 675   8 886   9 270
Nekontrolējošo līdzdalību  -   -   -   -
     
Peļņa un koriģētā peļņa uz akciju, EUR  0.76   0.77   0.63   0.66

AS „Olainfarm“ ir viens no lielākajiem uzņēmumiem Baltijas valstīs ar vairāk nekā 45 gadu pieredzi medikamentu un ķīmiski farmaceitisko produktu ražošanā. Kompānijas darbības pamatprincips ir ražot uzticamus un efektīvus augstākās kvalitātes produktus Latvijai un visai pasaulei. AS „Olainfarm“ produkcija tiek eksportēta uz teju  60 pasaules valstīm, tostarp Baltijas valstīm, Krieviju, citām NVS valstīm, Eiropu, Ziemeļameriku, Āzijas valstīm un Austrāliju.

Papildu informācija:

Jānis Dubrovskis
AS “Olainfarm” investoru attiecību konsultants
mob. tālr.: (+371) 29178878
e-pasts: janis.dubrovskis@olainfarm.com

Pielikums


Olainfarm_2018_Konsolidētais un Mātes GP_LAT.pdf