Avaldatud: 2019-04-30 08:45:00 CEST
Pro Kapital Grupp
Kvartaliaruanne

2019 a. I kvartali 3 kuu konsolideeritud vahearuanne (auditeerimata)

TEGEVUSARUANNE

Tegevjuhi ülevaade

Rajame uusi kogukondi

Meie arendustegevusel on oluline mõju nendele kogukondadele, kus tegutseme. Meie tegevuse põhirõhk on suurte piirkondade arendamisel. Sellega loome aladele, mis on ajalooliselt kasutamata seisnud või vähehinnatud, täiesti uue väärtuse.

Üks märkimisväärsemaid käimasolevaid arendusprojekte Kristiine City Tallinnas, lubab oodata kinnisvara hindade kasvu terves ümberkaudses piirkonnas. Hetkel arendame Kristiine City teist arendusetappi Kristina Majad, kus kerkib kokku kümme elumaja ühes sinna juurde kuuluva taristu ja rohealadega, mis on lahutamatuks osaks kõigi meie arendusprojektide puhul. Kristina Majad on klientide seas väga hinnatud. Seda kinnitab asjaolu, et enam kui 85% korteritest leiavad eelmüügi käigus omaniku juba enne ehitustegevuse lõppu. 2019. aasta esimeses kvartalis lõpetasime seitsmenda maja ehituse ning realiseerisime müügitehingu notariaalselt. Käimas on Kristina Majade viimase kolme maja ehitus, millega valmib 92 uut kodu. Ehitustegevusega samaaegselt jätkame aktiivset eelmüüki.

Samal ajal on käimas ka Tallinna vanalinna piiril asuva, maineka Kalaranna elamu- ning ärikvartali arenduse projekteerimistööd. Kalaranna unikaalne asukoht Tallinna lahe ääres teeb sellest linna ühe eksklusiivseima arendusprojekti. Olgugi, et me ei ole veel alustanud ei ehituse- ega müügiga, oleme kõrge huvi tõttu alustanud esmaste broneerimistega. Oleme tänaseks Kalaranna elupindadele sõlminud 78 broneerimislepingut.

Riias oleme arendamas linna südames asuvat Kliversala elamukvartalit. Pea viiehektariline maa-ala arendatakse terviklikuks piirkonnaks, milles lõimuvad suurlinnatunne, kaasaegne arhitektuur ja läbimõeldud elukeskkond. Kvartali esimene elumaja, River Breeze Residence valmis möödunud aastal. Kahe luksusliku kodu müük River Breeze Residence'is, netosummas 2,4 miljonit eurot, avaldas olulist mõju 2019. aasta esimese kvartali tuludele. Samaaegselt aktiivse müügitöö ning Kliversala piirkonna arendamisega, jätkame ka teiste suurte arendusprojektidega Riias. Bribivase ärikvartal, mis on varasemalt teada kui Zvaigznes, ehitatakse endise tehasehoone asemele ning selle asukoht transpordi tuiksoonel teeb Brivibasest atraktiivse äripiirkonna. Suurte kaubanduspindade puudumine turul teeb sellest ärikvartalist vägagi oodatud arendusprojekti. Ka Tallinase tänav 5/7 elamuarenduse tehniline projekteerimine on käimas. Selles piirkonnas saavad kokku kaasagse disaini ja taastatud ajalooliste hoonete kombinatsioon.

Vilniuses arendab Pro Kapital vanalinna servas asuvat Šaltinių Namai elukvartalit, mis pakub suurepäraseid vaateid ajaloolisele linnale. Hetkel on käimas piirkonna teise etapi, Šaltinių Namai Attico ehitustööd ning loodame nelja maja ehituse lõpetada 2019. aasta keskpaigaks. Sarnaselt teiste arenduspiirkondadega, tegeleme ehitustöödega samaaegelt aktiivse müügitööga. Šaltinių Namai Attico projektis on eelmüügilepingud sõlmitud 79 kodule.

Paolo Michelozzi
Ettevõtte juhtPeamised finantsnäitajad

Ettevõtte kogukäive oli 2019. aasta esimeses kvartalis 10,4 miljonit eurot, kasvades võrdlusperioodi suhtes 53%. 2018. aasta sama perioodi kogukäive oli 6,8 miljonit eurot. Ettevõtte käive kinnisvara müügist sõltub elamuarenduste valmimise ajast, kuna müügitulu kajastatakse hetkel, kui sõlmitakse notariaalne müügileping ja ruumid antakse ostjale üle. 2019. aastal on esimese kvartali tulemusi positiivselt mõjutanud Kristina Majade ja River Breeze Residence valminud korterite aktiivne müük ning lisaks Kristina Majade seitsmenda maja valmimine, kus eelmüügid vormistati notariaalselt kinnitatud müügitehinguteks.
2019. aasta esimese kvartali brutokasumi moodustas 4,1 miljonit eurot, kasvades võrdlusperioodi suhtes 130% võrra. 2018. aasta sama perioodi brutokasumi moodustas 1,8 miljonit eurot.
2019. aasta esimese kvartali ärikasum moodustas 2,6  miljonit eurot võrrelduna 0,7 miljonit eurot võrdlusperioodil. Suurem ärikasum on tingitud headest kinnisvara müügitulemustest Tallinnas ja Riias ning suurenenud brutorentaablusest.
2019. aasta esimese kvartali puhaskahjum moodustas 0,1 miljonit eurot ja jäi võrrelduna võrdlusperioodiga samale tasemele. Puhaskasumit mõjutas negatiivselt
AS-is Tallinna Moekombinaat kajastatud 1,7 miljonit intressikulu. Intressikulu kapitaliseeriti kuni 31. detsember 2018 kinnisvarainvesteeringutesse (lisa 14).
Rahavood põhitegevusest moodustasid 2019. aasta esimeses kvartalis miinus 0,4 miljonit eurot võrreldes 2,0 miljoni euroga  samal perioodil 2018. aastal.
Aktsia puhasväärtus oli 31. märts 2019 seisuga 1,78 eurot võrreldes 1,46 euroga 31. märts 2018.

  2019
3 kuud
2018
3 kuud
2018
12 kuud
    
Käive (tuhat EUR) 10 372 6 798 27 991
Brutokasum (tuhat EUR) 4 142 1 804 9 576
Brutokasum, % 40% 27% 34%
Ärikasum (tuhat EUR) 2 644 687 21 483
Ärikasum % 25% 10% 77%
Puhaskasum / -kahjum (tuhat eurot) -113 -118 18 056
Puhaskasum / -kahjum, % -1% -2% 65%
    
Kasum / -kahjum aktsia kohta (euro) 0,00 0,00 0,30


  31.03.2019 31.03.2018 31.12.2018
    
Varad kokku (tuhat eurot) 247 386 183 962 245 112
Kohustused kokku (tuhat eurot) 146 761 101 398 144 374
Omakapital kokku (tuhat eurot) 100 625 82 564 100 738
Võla / omakapitali suhe * 1,46 1,23 1,43
    
Varade tootlus, % ** -0,1% -0,1% 8,6%
Omakapitali tootlus, % *** -0,1% -0,1% 19,7%
Aktsia puhasväärtus, eurot **** 1,78 1,46 1,78


*võla / omakapitali suhe = kohustused kokku / omakapital kokku
 **varade tootlus = puhaskasum/kahjum / varad kokku (keskmine)
 *** omakapitali tootlus = puhaskasum/kahjum / omakapital kokku (keskmine)
 **** aktsia puhasväärtus = omakapital kokku / aktsiate arv


KONSOLIDEERITUD FINANTSARUANDED

Konsolideeritud finantsseisundi vahearuanne

tuhandetes eurodes31.03.201931.03.201831.12.2018
VARAD   
Käibevara   
 Raha ja raha ekvivalendid6 1668 2257 040
 Lühiajalised nõuded8454 4592 928
 Varud59 96239 48859 331
Käibevara kokku66 97352 17269 299
Põhivara   
 Pikaajalised nõuded67736216
 Materiaalne põhivara7 7437 1257 128
 Kinnisvarainvesteeringud171 672124 316168 145
 Immateriaalne põhivara321313324
Põhivara kokku180 413131 790175 813
VARAD KOKKU247 386183 962245 112
    
KOHUSTUSED JA OMAKAPITAL   
Lühiajalised kohustused   
 Lühiajalised võlakohustused14 54010 66710 328
 Ostjate ettemaksed5 5106 9205 707
 Lühiajalised võlad tarnijatele8 18812 21011 939
 Maksukohustused395510357
 Lühiajalised eraldised903176852
Lühiajalised kohustused kokku29 53630 48329 183
Pikaajalised kohustused   
 Pikaajalised võlakohustused113 93764 651112 009
 Muud pikaajalised kohustused1 1404 1521 039
 Edasilükkunud tulumaksukohustus2 0042 0042 004
 Pikaajalised eraldised144108139
Pikaajalised kohustused kokku117 22570 915115 191
KOHUSTUSED KOKKU146 761101 398144 374
    
Emaettevõtte aktsionäridele kuuluv omakapital   
 Aktsiakapital nimiväärtuses11 33811 33811 338
 Ülekurss5 6615 6615 661
 Kohustuslik reservkapital1 0821 0821 082
 Ümberhindluse reserv3 2623 2623 262
 Eelmiste perioodide jaotamata kasum76 77159 94459 944
 Aruandeperioodi puhaskasum/-kahjum-43-9616 827
Emaettevõtte aktsionäridele kuuluv omakapital kokku98 07181 19198 114
Mittekontrolliv osalus2 5541 3732 624
OMAKAPITAL KOKKU100 62582 564100 738
    
KOHUSTUSED JA OMAKAPITAL KOKKU247 386183 962245 112


Konsolideeritud koondkasumi vahearuanne

tuhandetes eurodes2019
3 kuud
2018 3 kuud2018
12 kuud
JÄTKUVAD TEGEVUSVALDKONNAD   
Äritulud   
Müügitulu10 3726 79827 991
Müüdud toodete ja teenuste kulu-6 230-4 994-18 415
Brutokasum4 1421 8049 576
    
Turustuskulud-142-179-1 336
Üldhalduskulud-1 353-1 085-5 427
Muud äritulud2717618 839
Muud ärikulud-30-29-169
Ärikasum2 64468721 483
    
Finantstulud114
Finantskulud-2 757-859-3 473
Kasum / -kahjum enne tulumaksu-112-17118 014
Tulumaks-15342
Perioodi puhaskasum / -kahjum-113-11818 056
    
Aruandeperioodi puhastulemi jaotus:   
  Emaettevõtte omanikele kuuluv osa-43-9616 827
  Mittekontrolliv osalus-70-221 229
    
Aruandeperioodi koondkasum / -kahjum kokku-113-11818 056
Aruandeperioodi puhastulemi jaotus:   
  Emaettevõtte omanikele kuuluv osa-43-9616 827
  Mittekontrolliv osalus-70-221 229
    
Perioodi kasum / -kahjum aktsia kohta (euro)0,000,000,30


Konsolideeritud rahavoogude vahearuanne

tuhandetes eurodes2019 3 kuud2018 3 kuud2018 12 kuud
Põhitegevuse rahavood   
Aruandeperioodi puhaskasum/ -kahjum-113-11818 056
Korrigeerimised:   
  Materiaalse ja immateriaalse põhivara kulum9452214
  Kasum põhivara müügist0-18-4
  Kasum kinnisvarainvesteeringu müügist00-418
  Põhivara väärtuse muutus00-13
  Kinnisvarainvesteeringute väärtuse muutus00-17 995
  Finantstulud ja -kulud2 7568583 469
  Edasilükkunud tulumaksu muutus00-54
  Muud mitterahalised muutused (netosummana)31-50315 458
Muutused käibevahendites:   
  Lühiajalistes nõuetes ja ettemaksetes1 5724301781
  Varudes-582-1 464-21 307
  Kohustustes ja ettemaksetes-4 1452 850-128
  Eraldistes1019-107
Põhitegevuse rahavood kokku-3772 053-1 048
    
Rahavood investeerimistegevusest   
Materiaalse põhivara soetamine-31-57-206
Immateriaalse põhivara soetamine-10-24
Laekumised põhivara müügist0336336
Kinnisvarainvesteeringute soetamine-3 533-9 290-47 786
Laekumised kinnisvarainvesteeringute müügist001 000
Saadud intressid114
Rahavood investeerimistegevusest kokku-3 564-9 010-46 676
    
Rahavood finantseerimistegevusest   
Dividendimakse00-850
Konverteeritavate võlakirjade lunastamine00-9
Mitte-konverteeritavate võlakirjade lunastamine00-640
Saadud laenud7 5707 44356 923
Tagastatud laenud-3 843-2 051-7 496
Kapitalirendi maksed-3600
Tasutud intressid-624-527-3 481
Rahavood investeerimistegevusest kokku3 0674 86544 447
    
Raha ja raha ekvivalentide muutus-874-2 092-3 277
Raha ja raha ekvivalendid perioodi alguses7 04010 31710 317
Raha ja raha ekvivalendid perioodi lõpus6 1668 2257 040

Aruande täisversiooni leiate juuresolevas failis.

Allan Remmelkoor
Juhatuse liige
+372 614 4920
prokapital@prokapital.ee


Manus


PKG Q1 2019 EST.pdf