Paskelbta: 2019-04-30 07:45:00 CEST
AB "Klaipėdos nafta"
Tarpinė informacija

AB „Klaipėdos nafta“ 2019 m. trijų mėnesių neaudituota tarpinė finansinė informacija

AB „Klaipėdos nafta“ (toliau – KN, bendrovė) skelbia trijų mėnesių, pasibaigusių 2019 m. kovo 31 d., neaudituotus finansinius rezultatus.

  • AB „Klaipėdos nafta“ 2019 m. 3 mėn. pardavimo pajamos siekia 31,2 mln. Eur, arba 12,2% daugiau, lyginant su 2018 m. 3 mėn. (27,8 mln. Eur).
  • Bedrovės 2019 m. 3 mėn. grynasis pelnas – 2,8 mln. Eur, kuris 58,8% mažesnis, lyginant su 2018 m. pirmaisiais 3 mėn. (6,8 mln. Eur). 2019 m. 3 mėn. grynojo pelno marža sudaro 8,9 proc. (2018 m. 3 mėn. – 24,3 proc.).
  • Bendrovės 2019 m. 3 mėn. EBITDA sudaro 17,7 mln. Eur, arba 70,2% daugiau, lyginant su 2018 m. atitinkamu periodu (10,4 mln. Eur). 2019 m. 3 mėn. EBITDA marža – 56,7 proc. (2018 m. 3 mėn. – 37,2 proc.).

Vadovybės komentaras:

Per 2019 m. 3 mėn. naftos terminaluose naftos produktų krova siekė 1,54 mln. t (per 2018 m. 3 mėn. - 2,04 mln. t). Tai turėjo įtakos ir naftos terminalų pardavimo pajamoms, kurios buvo 8,2 mln. Eur ir lyginant su atitinkamu laikotarpiu 2018 m. (11,0 mln. Eur), mažėjo 25,5 proc.

Bendrą pirmojo ketvirčio naftos produktų krovos mažėjimą KN valdomuose naftos terminaluose lėmė keli vienu metu sutapę nepalankūs veiksniai. 2019 metų pirmąjį ketvirtį pagrindiniai KN klientai atvežė mažiau krovinių nei planavo. Neigiamos įtakos „Orlen Lietuva“ krovos rezultatams turėjo gamyklos remonto darbai dėl planinio remonto bei įvykusio gedimo, taip pat dalis dyzelino buvo nukreipta tiesiogiai geležinkeliu į Lenkijos rinką. Krovos rezultatus neigiamai paveikė ir šiek tiek mažesnis nei planuotas Baltarusijos naftos produktų srautas.

Antrąjį metų ketvirtį Klaipėdos naftos terminale planuojama užbaigti II-ąjį šviesiųjų naftos produktų parko plėtros investicinį etapą, kuris užtikrins didesnį KN konkurencingumą bei suteiks galimybę prisitaikyti prie besikeičiančios rinkos. Įgyvendinus investicinį projektą, KN naftos terminale atsiras galimybių  ne tik perkrauti didesnius naftos produktų kiekius, bet ir vienu metu priimti perkrovai didesnį spektrą naftos produktų ir jų komponentų rūšių.

Bendrovės valdomas SGD terminalas per pirmąjį šių metų ketvirtį priėmė vieną dujovežį, taip pat įvykdytos šešios mažos apimties SGD perkrovos operacijos. Iš viso per 2019 m. 3 mėn. išdujinta ir perkrauta 0,74 mln. MWh dujų, kai pernai tuo pačiu laikotarpiu – 1,10 mln. MWh. SGD terminalo veiklos apimtys buvo mažesnės dėl mėnesį trukusių SGD terminalo planinio remonto darbų, kurių metu buvo sustabdyti išdujinimo darbai. SGD terminalų pajamos sudarė 22,98 mln. Eur ir buvo 36,9 proc. didesnės nei atitinkamu laikotarpiu 2018 m. (16,79 mln. Eur). Pajamų padidėjimą lėmė papildomai apskaitytos pajamos dėl valiutos kurso įtakos, taip pat Valstybinės kainų ir energetikos kontrolės komisijos patvirtinta didesnė saugumo dedamoji ir didesnis perkrovos kiekis.

Atkreiptinas dėmesys, kad teigiamą įtaką EBITDA rodikliui padarė TFAS 16 apskaitos standarto pasikeitimas, pagal kurį nuo 2019 m. nuomos įsipareigojimai pradėti apskaityti kaip turtas ir įsipareigojimai  ir atitinkamai pradėtas skaičiuoti nusidėvėjimas.

Pridedama:

  1. AB „Klaipėdos nafta“ neaudituotos sutrumpintos finansinės ataskaitos už 3 mėnesių laikotarpį, pasibaigusį 2019 m. kovo 31 d.
  2. 2019 m. 3 mėn. veiklos rezultatų pristatymas.

Jonas Lenkšas, Finansų direktorius, tel. +370 694 80594

Priedai


IFRS_2019_LTL_Q1_Final.pdf
KN_veiklos rezultatai_2019_1ketv.pdf