Publicēts: 2019-04-30 08:00:37 CEST
Brīvais vilnis
Akcionāru sapulces sasaukšana

AS „Brīvais vilnis” paziņojums par kārtējās akcionāru sapulces sasaukšanu 10.06.2019.

AS „Brīvais vilnis” valde sasauc kārtējo akcionāru sapulci 2019.gada 10.jūnijā plkst. 11:00 sadzīves - laboratorijas korpusa ēkā (3.stāvā) Salacgrīvā, Ostas ielā 1A.

Salacgrīva, Latvija, 2019-04-30 08:00 CEST --  

 

2019.gada 30.aprīlī

Akciju sabiedrības „Brīvais vilnis” (vienotais reģ. Nr.40003056186), juridiskā adrese Salacgrīvas novads, Salacgrīva, Ostas ielā 1, valde sasauc kārtējo akcionāru sapulci 2019.gada 10.jūnijā plkst.11.00 sadzīves – laboratorijas korpusa ēkā (3.stāvā) Salacgrīvā, Ostas ielā 1A.

Darba kārtība:

 1. Valdes ziņojums par 2018.gada darbības rezultātiem.
 2. Padomes ziņojums par 2018.gada darbības rezultātiem.
 3. Revīzijas komitejas ziņojums par 2018.gada darbu.
 4. Zvērinātā revidenta atzinums par AS „Brīvais vilnis” 2018.gada pārskatu.
 5. AS „Brīvais vilnis” 2018.gada pārskata apstiprināšana.
 6. AS „Brīvais vilnis” 2018.gada peļņas / zaudējumu izvērtējums.
 7. AS „Brīvais vilnis” padomes locekļu atsaukšana un jaunas padomes vēlēšanas.
 8. Revīzijas komitejas locekļu vēlēšanas.
 9. Zvērinātā revidenta vēlēšanas 2019.gada pārskata pārbaudei, atzinuma sniegšanai un atlīdzības noteikšana zvērinātajam revidentam.

Akcionāru reģistrēšanās sapulces dienā no plkst. 10:00 – 11:00 sapulces norises vietā. Akcionāri var piedalīties sapulcē personīgi vai ar savu pilnvaroto pārstāvju starpniecību.

Akcionāru saraksts un akcionāriem piederošais akciju skaits akcionāru dalībai sapulcē tiks fiksēts 2019.gada 31.maijā darba dienas beigās. Akcionāru sapulcē ir tiesīgas piedalīties personas, kuras kā akcionāri ir ieraksta (fiksētajā) datumā, t.i. 2019.gada 31.maijā.

Akcionāriem, kuru akcijas reģistrētas Sākotnējā reģistrā vai Akcionāru reģistrā, reģistrējoties jāuzrāda pase vai cits personību apliecinošs dokuments. Akcionāru pārstāvjiem reģistrējoties jāuzrāda personu apliecinošs dokuments un atbilstoši normatīvajiem aktiem noformēta pārstāvētā akcionāra pilnvara, bet likumiskajiem pārstāvjiem jāiesniedz pilnvarojumu apliecinošs dokuments. Pilnvaras veidlapa pielikumā.

AS „Brīvais vilnis” kopējais balsstiesīgo akciju skaits: 3 099 450 akcijas.

Akcionāriem ir tiesības:

 • iesniegt lēmumu projektus par akcionāru sapulces darba kārtībā iekļautajiem jautājumiem 7 (septiņu) dienu laikā no dienas, kad izplatīts paziņojums par akcionāru sapulces sasaukšanu;
 • uzdot jautājumus par akcionāru sapulces darba kārtībā iekļautajiem jautājumiem, iesniedzot valdei rakstveida pieprasījumu vismaz 7 (septiņas) dienas pirms akcionāru sapulces;
 • 7 (septiņu) dienu laikā no sludinājuma publicēšanas dienas pieprasīt valdei papildu jautājumu iekļaušanu sapulces darba kārtībā (šādas tiesības ir akcionāriem, kuri kopā pārstāv vismaz 1/20 daļu no AS „Brīvais vilnis” pamatkapitāla).

Detalizētāka informācija par akcionāru tiesībām pieejama AS „Brīvais vilnis” mājas lapā internetā www.brivaisvilnis.lv .

Ar akcionāru sapulcē izskatāmo jautājumu lēmumu projektiem akcionāri varēs iepazīties no 2019. gada 27.maija: (divas nedēļas pirms sapulces)

 • AS „Brīvais vilnis” mājas lapā internetā www.brivaisvilnis.lv ;
 • Biržas „Nasdaq Riga” interneta mājas lapā: www.nasdaqbaltic.com;
 • AS „Brīvais vilnis” sadzīves – laboratorijas korpusa ēkā (3.stāvā) darba dienās no plkst.10:00-15:00;
 • sapulces dienā - akcionāru reģistrācijas vietā.

                                                                      

AS „Brīvais vilnis” valde


Pilnvara 2019 LV.pdf