Avaldatud: 2019-04-30 07:00:00 CEST
Ekspress Grupp
Kvartaliaruanne

AS Ekspress Grupp: 2019.aasta I kvartali konsolideeritud auditeerimata vahearuanne


ASi Ekspress Grupp 2019. aasta I kvartali müügitulu oli 17,3 miljonit eurot. Kontserni I kvartali müügitulu kasvas 6% võrreldes eelmise aastaga. Digitaalsed tulud kasvasid seejuures 11% ning moodustavad kogukäibest 37%.

Digitaalsete tulude kasvatamine on ka Ekspress Grupi meediaäri üks olulisemaid eesmärke, mida juhtkond on ettevõttele seadnud.

Kontserni kasum enne intresse, makse ja kulumit (EBITDA) ulatus I kvartalis 0,68 miljoni euroni jäädes samale tasemele võrreldes eelmise aasta sama perioodiga. I kvartalis olid Eesti ja Leedu meedia ettevõtted edukad nii tellimuste kui ka reklaami müügis. Tellimuste osas oli positiivne just Eestis digitellimuste osakaalu suurenemine.

Eestis ületas nii artiklite müük kui ka digitaalsete tellimuste vormistamine varem seatud eesmärke. Heale tulemusele aitas kaasa uudisterohke aasta algus, mis lõi soodsa pinnase kvaliteetse sisu toomiseks, mille eest lugejad on nõus maksma. Juhtkond on optimistlik, et digitaalsete tellimuste kasvutrend jätkub ka edaspidi.

Aasta algus tõestas ka seda, et kui tegemist on uudisterohke perioodiga, kasvab Delfi keskkonna külastatavus konkurentidest enam. See näitab, et oleme suutnud luua uudistekeskonna, mida lugejad usaldavad ning eelistavad.

Negatiivset mõju avaldas kvartalitulemusele Läti reklaamiturg, mis oli I kvartalis paigalseisus. Sama trend iseloomustas nii kogu Läti turgu kui ka Läti Delfi tulemusi.

Kontserni trükikoja mahud kasvasid võrreldes eelmise aastaga ligikaudu 6%, kusjuures kõik tootmisvõimsused olid I kvartalis kasutuses. Samas on trükiteenuse partiide mahud vähenenud, mis omakorda suurendavad tootmiskulusid ning seavad kasumimarginaalid surve alla. Kui meedia segmendis suutis kontsern I kvartalis kasumit kasvatada, siis trükiteenuse segmendis toimus kasumi vähenemine ligikaudu 22%. Olukorras, kui trükisegmendi ärimahud on Eestis vähenemas, oleme suutnud hoida eksporti ning I kvartali lõpu seisuga moodustas eksport 63% trükiteenuse koguportfellist.

I kvartalis omandas kontsern täiendava 50% osaluse ettevõttes Linna Ekraanid OÜ, mis tegeleb digitaalse välireklaami müügiga Eestis. Nüüdsest kuulub Ekspress Grupile 100%line osalus. Kontserni pikaajaline eesmärk on arendada digitaalse välireklaami äriliini ja võtta turul juhtiv roll. 2016. aastal sõlmitud lepingu kohaselt oli Ekspress Grupil kohustus omandada ülejäänud 50% ettevõttest 2019. aastal. Linna Ekraanid on jätkanud kasvukursil ning on aidanud kaasa digitaalsete reklaamitulude suurendamisele.

Esimeses kvartalis korraldas Kontserni suurim meediaettevõte AS Ekspress Meedia mitmeid üritusi, näiteks Tähtede Mäng Tartus ja Baltikum e-kommertsi aastakonverents. Läti Delfi oli peamiseks meediapartneriks üritustel nagu jääetendus "Disney on ice", Tom Odell'i kontsert, Ewert and the 2 dragons'i kontsert, Techchill (Balti startup konverents), Miit&Links Baltic PR Awards konverents, Jēkabs, Mimmi un runājošie suņi (Läti Animafilm), 1906 (Läti Film) ja moenädal Riga Fashion Week. Leedu Delfi koos partneritega korraldas läbi aegade esimese festivali talvel - Delfi muusikafestivali "Snowstorm". 2018. aasta IV kvartalis andis Leedu Delfi seoses projektiga "Pravieniskiu Mafija" välja raamatu, mis jõudis TOP3 enimmüüdud raamatu hulka Leedus. Sama projektiga seoses avaldas Leedu DELFI TV meeskond tänavu esimeses kvartalis ka ainulaadse 45-minutilise dokumentaalfilmi "Pravieniskese Mafija". Leedu Delfi viis teistkordselt läbi kooliõpilastele suunatud suurürituse, kus lastele pakutakse ühe päeva vältel parimat väliõpet. Seekord osales üritusel “Parimate õppetundide päev” 14 000 last Leedu erinevatest koolidest. Lastele anti interaktiivseid tunde bioloogiast, robootikast jne.

Vaatamata ärimahtude suurenemisele on kontserni kasumlikkus jätkuvalt surve all, seda eeskätt tulenevalt tihenevast konkurentsiolukorrast trükiteenuste segmendis. Juhtkond pöörab järgmistel perioodidel tähelepanu ja otsib täiendavaid võimalusi kasumlikkuse parandamiseks ning efektiivsuse tõstmiseks.


KOKKUVÕTE I KVARTALI TULEMUSTEST

Kontserni sisemises aruandluses jälgib juhtkond tulemusi konsolideerides ühisettevõtted proportsionaalselt. Samuti on sätestatud laenulepingus suhtarvude jälgimine, võttes arvesse proportsionaalset konsolideerimist.

MÜÜGITULU

2019. aasta I kvartali konsolideeritud müügitulu oli 17,3 miljonit eurot (I kvartal 2018: 16,4 miljonit eurot). Müügitulud kasvasid 6% võrreldes eelmise aastaga. Müügitulu kasv tuleneb peamiselt reklaamimüügi tulude kasvust nii Eestis kui ka Leedus. Kontserni digitaalsete tulude osakaal moodustab I kvartali lõpus 37% kogukäibest. Kontserni 2019. aasta I kvartali digitaalsed tulud kasvasid 11% võrreldes eelmise aasta sama perioodiga.

KASUMLIKKUS

2019. aasta I kvartali konsolideeritud EBITDA oli 0,68 miljonit eurot (I kvartal 2018: 0,67 miljonit eurot). EBITDA kasvas 1% võrreldes eelmise aastaga, millest +0,2 miljonit eurot oli alates 01.01.2019 rakendunud uue raamatupidamisstandardi IFRS 16 "Rendilepingud" mõju EBITDA-le. EBITDA marginaal vähenes 3,9%-ni (I kvartal 2018: 4,1%). 2019. aasta I kvartali konsolideeritud puhaskahjum oli -0,61 miljonit eurot (I kvartal 2018: -0,24 miljonit eurot). Kasumlikkuse langus tuleneb eelkõige trükiteenuste segmendi üha tihenevast konkurentsist ning sisendhindade tõusust. Lisaks oli see seotud trükimeedia tulude languse ning suuremate kojukande- ja tööjõukuludega. I kvartalis oli täiendav kahjum 0,1 miljonit eurot osalustelt sidusettevõtetesse ja teistesse finantsinvesteeringutesse.

Alates 01.01.2019 rakendas kontsern rendikulude arvestuses uut kohustuslikku raamatupidamisstandardit IFRS 16 „Rendilepingud“. Sellega seoses kajastatakse renditavat vara ja rendikohustust bilansis rendimaksete nüüdisväärtuses ning kulumit renditavatelt varadelt ja arvestuslikku intressikulu rendikohustustelt kasumiaruandes.

IFRS 16 mõju konsolideeritud bilansile ja kasumiaruandele seisuga 31.03.2019 on toodud aruande leheküljel 17.

RAHAPOSITSIOON

Aruandeperioodi lõpus oli kontsernil proportsionaalselt konsolideerides vabu rahalisi vahendeid 1,6 miljonit eurot ning omakapitali 49,5 miljonit eurot (61% bilansimahust, jättes arvestamata IFRS 16 mõju - 63%). Võrreldavad andmed 2018. aasta 31. märts seisuga olid vastavalt 2,4 miljonit eurot ning 52,3 miljonit eurot (66% bilansimahust). Seisuga 31. märts 2019 oli kontserni netovõlg 18,1 miljonit eurot, jättes arvestamata IFRS 16 mõju, oli kontserni netovõlg 13,1 miljonit eurot (31. märts 2018: 13,2 miljonit eurot).


ÄRITEGEVUS

Rahvusvaheliste finantsaruandluse standardite (IFRS) kohaselt tuleb 50% ühisettevõtted kajastada konsolideeritud raamatupidamise aruannetes kapitaliosaluse meetodil. Kontserni sisemises aruandluses jälgib juhtkond tulemust konsolideerides ühisettevõtted proportsionaalselt. Samuti on sätestatud sündikaatlaenulepingus teatud suhtarvude jälgimine, võttes arvesse proportsionaalset konsolideerimist.

Selguse huvides on tegevusaruandes välja toodud kaks versiooni näitajaid: üks, kus ühisettevõtted on konsolideeritud rida-realt, ning teine, kus ühisettevõtted on kajastatud kapitaliosaluse meetodil ning nende tulemus kajastub ühe reana finantstuludes.

Alates 01.01.2019 rakendunud uue raamatupidamisstandardi IFRS 16 "Rendilepingud" mõju kasumiaruandele on kirjeldatud aruande leheküljel 17 ja lisas 1.


FINANTSNÄITAJAD JA SUHTARVUD – ühisettevõtted rida-realt 50% konsolideerituna


Kasumlikkuse näitajad -
ühisettevõtted 50% konsolideeritud (tuhandetes EUR)
I kv 2019I kv 2018Muutus %12 kuud 2018
Perioodi kohta    
Müügitulu17 31316 3516%69 096
EBITDA6776681%4 206
EBITDA marginaal (%)3,9%4,1% 6,1%
Ärikasum /(-kahjum)(405)(160)-147%944
Ärirentaablus (%)-2,3%-1,0% 1,4%
Intressikulud(118)(103)-15%(458)
Perioodi puhaskasum /(-kahjum)(615)(239)-156%25
Puhasrentaablus (%)-3,5%-1,5% 0,0%
Varade tootlus (%)-0,8%-0,3% 0,0%
Omakapitali tootlus (%)-1,2%-0,5% 0,0%
Puhaskasum /(kahjum) aktsia kohta (EPS)(0,02)(0,01) 0,00

Finantsnäitajad ja suhtarvud kapitaliosaluse meetodil on esitatud aruande lehekülgedel 16-17.

 

SEGMENTIDE ÜLEVAADE

Kontserni tegevus on jagatud kaheks suuremaks segmendiks: meedia segmendiks ja trükiteenuste segmendiks. Meedia segment hõlmab kontserni tegevusi Eestis, Lätis ja Leedus. Siia kuuluvad internetiportaali Delfi äritegevus, mitmed teised uudisteportaalid, mis pakuvad interneti reklaamivõrgu- ja sihtrühmapõhiseid reklaamimüügi lahendusi, digitaalse välireklaami müüki Eestis ja Lätis, Eesti nädalalehtede Maaleht, Eesti Ekspress ja LP kirjastamist, päevalehe Eesti Päevaleht ja tabloidlehe Õhtuleht kirjastamist, tasuta lehe Linnaleht kirjastamist, raamatute ja ajakirjade kirjastamist Eestis ning kojukandeteenuse osutamist.

Trükiteenustesegment hõlmab ASi Printall, mis on suurimaid trükikodasid Eestis. Trükikojas on võimalik trükkida kvaliteetseid ajakirju, ajalehti, reklaammaterjale, toote- ja teenustekatalooge, aastaraamatuid, pehmekaanelisi raamatuid ja muid trükiseid. 

Segmentide EBITDA ei sisalda ühekordseid firmaväärtuste ja kaubamärkide allahindlusi. Agentuuridele makstavaid mahupõhised ja muud tasud on maha arvatud segmentide reklaamimüügituludest.

Alates 01.01.2019 rakendunud uue raamatupidamisstandardi IFRS 16 "Rendilepingud" mõju kasumiaruandele on kirjeldatud aruande leheküljel 17 ja lisas 1.


Segmentide peamised finantsnäitajad


 (tuhandetes EUR)Müügitulu
 I kv 2019I kv 2018Muutus %12 kuud 2018
Meedia segment (kapitaliosaluse meetodil)9 3578 09516%37 248
  sh tulu kõikidest digitaalsetest ja online kanalitest6 0545 42112%24 561
Trükiteenuste segment6 5706 2216%25 242
Kesksed tegevused539691-22%2 341
Segmentidevahelised elimineerimised(1 155)(990) (4 342)
KONTSERN KOKKU kapitaliosaluse meetodil15 31014 0179%60 489
Meedia segment (proportsionaalselt konsolideerituna)11 52310 7088%46 716
  sh tulu kõikidest digitaalsetest ja online kanalitest6 3645 72611%25 954
Trükiteenuste segment6 5706 2216%25 242
Kesksed tegevused539691-22%2 341
Segmentidevahelised elimineerimised(1 319)(1 269) (5 204)
KONTSERN KOKKU proportsionaalselt konsolideerituna17 31316 3516%69 096


(tuhandetes EUR)EBITDA
 I kv 2019I kv 2018Muutus %12 kuud 2018
Meedia segment (kapitaliosaluse meetodil)43624677%3 355
Meedia segment (proportsionaalselt konsolideerituna)49629171%3 329
Trükiteenuste segment550701-22%2 403
Kesksed tegevused(363)(324)-12%(1 492)
Segmentidevahelised elimineerimised(7)0 (2)
KONTSERN KOKKU kapitaliosaluse meetodil616623-1%4 263
KONTSERN KOKKU proportsionaalselt konsolideerituna6776681%4 206


EBITDA marginaalI kv 2019I kv 201812 kuud 2018
Meedia segment (kapitaliosaluse meetodil)5%3%9%
Meedia segment (proportsionaalselt konsolideerituna)4%3%7%
Trükiteenuste segment8%11%10%
KONTSERN KOKKU kapitaliosaluse meetodil4%4%7%
KONTSERN KOKKU proportsionaalselt konsolideerituna4%4%6%


MEEDIA SEGMENT

ONLINE MEEDIA

Olulised edusammud ja märkimisväärsed saavutused riikide lõikes on toodud alljärgnevalt.

Eesti

Läti

Leedu

  • Leedu Delfi traditsiooniline projekt “Kangelased meie seas” oli sel aastal pühendatud õpetajatele.
  • Leedu Delfi ajakirjanikud võitsid kolm auhinda töö eest EU investeeringuprojektide kajastamisel.
  • DELFI TV valmistas 45-minutilise unikaalse dokumentaalfilmi „Pravieniskese Maffia“.
  • Leedu Delfi sõlmis ülekandekokkuleppe Leedu jalgpalli A-liigaga.
  • Debunk.eu projekti kajastas Financial Times.
  • Leedu Delfi koostöös partneritega korraldas “Parimate õppetundide päeva” ligi 14 tuhande koolilapse osavõtul, aktiivse meedikajastuse ja mitmete videoülekannetega.
  • Leedu Delfi avaldas ülevaate “DELFI on rohkem kui uudisportaal”, mis kajastab ettevõtte tugevat positsiooni mitmetes tegevusvaldkondades.


TRÜKIMEEDIA

Eesti Ajalehtede Liidu andmete põhjal on Õhtuleht viimase 12 kuu jooksul tervikuna jätkuvalt suurima tiraažiga päevaleht Eestis. Jaanuaris ja detsembris oli suurima tiraažiga ajaleht Maaleht. Viimase 12 kuu joosul on viie suurima ajalehe tiraažid langenud umbes 8 000 eksemplari.

2019. aasta I kvartali meediasegmendi müügitulu oli kokku 11,5 miljonit eurot (I kvartal 2018: 10,7 miljonit eurot). Müügitulu suurenes 8% võrreldes eelmise aastaga. Müügitulu kasv tuleneb peamiselt reklaamimüügi tulude kasvust nii Eestis kui ka Leedus.

Digimeedia kasvab ja vaatamata tõsisele konkurentsile ei ole kontsern turuosa kaotanud ning tulud kasvavad. I kvartali lõpuks ulatusid kontserni digitaalsed tulud 37%-ni kogutuludest. Kontserni digitaalsed tulud 2019. aasta I kvartali jooksul suurenesid 11% võrreldes sama perioodiga eelmisel aastal.

2019. aasta I kvartalis oli meediasegmendi EBITDA 0,5 miljonit eurot (I kvartal 2018: 0,3 miljonit eurot). Võrreldes eelmise aastaga EBITDA kasvas 71%, millest +0,2 miljonit eurot oli alates 01.01.2019 rakendunud uue raamatupidamisstandardi IFRS 16 "Rendilepingud" mõju EBITDA-le.


KINNISVARAPORTAAL

2018. aasta lõpus tulenevalt kõrgendatud turundus- ja müügitegevusele edastas kinnisvaraportaal Kinnisvara24.ee oma peamist konkurenti city24.ee, seda nii kuulutuste arvu kui külastatavuse osas ning Kinnisvara24.ee saavutas kinnisvaraportaalide turul teise positsiooni. Alates 2019.aasta veebruari viimasest nädalast ei avalikusta city24.ee ja kv.ee enam andmeid portaali külastatavuse kohta. Kontsern jätkab aktiivselt portaali arendamisega saavutamaks kõrgemat positsiooni turul.

Kinnisvara24.ee tootearenduses arendatud esmaklassiline otsingumootor, kus saab näiteks otsida vara selliste kriteeriumitega nagu “basseiniga maja” ja “lemmikloom lubatud” (üürikorterid).

Eesti Kinnisvarafirmade Liit (EKFL) valis konkursi "Kinnisvarategu 2018" võitjaks kinnisvaraportaali Kinnisvara24.ee loomise.


TRÜKITEENUSTE SEGMENT

AS Printalli 2019. aasta I kvartali müügitulu oli 6,6 miljonit eurot (I kvartal 2018: 6,2 miljonit eurot). Müügitulud kasvasid 6% võrreldes eelmise aastaga ja seda mõjutas peamiselt kõrgem paberihind. Trükiteenuste müügitulu on langenud Eestis peamiselt seoses suurte kauplusekettide trükimeedia ja reklaamibrošüüride osakaalu langusega. 2019. aasta I kvartali EBITDA oli 0,6 miljonit eurot (I kvartal 2018: 0,7 miljonit eurot). EBITDA vähenes 22% võrreldes eelmise aastaga. Seda mõjutasid peamiselt kõrgemad sisendhinnad (paber, tööjõud, elekter ja maagaas jne.) ja samuti tihedam konkurents, mis avaldas negatiivset survet müügimarginaalidele. 

Trükiteenuste segment on juba mitu aastat olnud surve all seoses tavapärase ajakirjanduse jätkuva digitaliseerumisega ja interneti osatähtsuse suurenemisega trükitoodete arvel. Jätkub tihe konkurents müügihindade osas. Trükitavate tiraažide müügimahud on vähenenud, mis omakorda suurendab trükikulusid. Lisaks on suureks väljakutseks sisendhindade (sh tööjõud, paber, elekter) kallinemine.

AS Printalli 2019. aasta I kvartali müügitulu osakaal väljaspool Eestit on 63% (I kvartal 2018: 62%).


FINANTSNÄITAJAD JA SUHTARVUD


Kasumlikkuse näitajad -
ühisettevõtted kapitaliosaluse meetodil (tuhandetes EUR)
I kv 2019I kv 2018Muutus %12 kuud 2018
Perioodi kohta    
Müügitulu15 31014 0179%60 489
EBITDA616623-1%4 263
EBITDA marginaal (%)4,0%4,4% 7,0%
Ärikasum /(kahjum)(357)(106)-225%1 211
Ärirentaablus (%)-2,3%-0,8% 2,0%
Intressikulud(117)(97)-21%(443)
Ühisettevõtete kasum /(kahjum) kapitaliosaluse meetodil(51)(61)16%(273)
Perioodi puhaskasum /(-kahjum)(615)(239)-157%25
Puhasrentaablus (%)-4,0%-1,7% 0,0%
Varade tootlus (%)-0,8%-0,3% 0,0%
Omakapitali tootlus (%)-1,2%-0,5% 0,0%
Puhaskasum aktsia kohta (EPS)(0,02)(0,01) 0,00

Finantsnäitajad ja kasumlikkuse suhtarvud proportsionaalselt konsolideerituna on esitatud aruande leheküljel 11.

Alates 01.01.2019 rakendunud uue raamatupidamisstandardi IFRS 16 "Rendilepingud" mõju kasumiaruandele ja bilansile on kirjeldatud aruande leheküljel 17 ja lisas 1.

  

Bilanss

(tuhandetes EUR)
ühisettevõtted 50% konsolideeritudühisettevõtted kapitaliosaluse meetodil
31.03.201931.12.2018Muutus %31.03.201931.12.2018Muutus %
Perioodi lõpu seisuga      
Käibevara14 95015 631-4%13 60613 831-2%
Põhivara66 77163 2866%66 08462 9075%
Varad kokku81 72178 9174%79 69076 7384%
  sh raha ja pangakontod1 5662 228-30%8051 268-36%
  sh firmaväärtus40 35239 7991%39 30837 9694%
Lühiajalised kohustused16 77214 20718%14 93712 18623%
Pikaajalised kohustused15 39014 2768%15 15314 1187%
Kohustused kokku32 16328 48313%30 09026 30414%
  sh võlakohustused18 14615 55417%17 84215 47415%
Omakapital49 55850 434-2%49 60050 434-2%


Finantssuhtarvud (%)ühisettevõtted 50% konsolideeritudühisettevõtted kapitaliosaluse meetodil
31.03.201931.03.2019 ilma
IFRS 16 mõjuta
31.12.201831.03.201931.03.2019 ilma
IFRS 16 mõjuta
31.12.2018
Omakapitali osakaal (%)61%63%64%62%65%66%
Võla ja omakapitali suhe (%) 37%29%31%36%29%31%
Võla ja kapitali suhe (%) 25%21%21%26%22%22%
Koguvõla ja EBITDA suhe (total debt/EBITDA ratio)4,303,473,704,193,443,63
Likviidsuskordaja0,890,931,100,910,951,13

Alates 01.01.2019 rakendas kontsern rendikulude arvestuses uut kohustuslikku raamatupidamisstandardit IFRS 16 „Rendilepingud“. Sellega seoses kajastatakse renditavat vara ja rendikohustust bilansis rendimaksete nüüdisväärtuses ning kulumit renditavatelt varadelt ja arvestuslikku intressikulu rendikohustustelt kasumiaruandes.

Seisuga 31.03.2019 on IFRS 16 mõju konsolideeritud bilansile ja kasumiaruandele alljärgnev:


Bilanss (tuhandetes EUR)ühisettevõtted
50% konsolideeritud
31.03.2019
ühisettevõtted
kapitaliosaluse meetodil
31.03.2019
Ehitiste kasutusõigus3 2392 975
Rendikohustus (lühiajaline)616549
Rendikohustus (pikaajaline)2 8812 644
Jaotamata kasum(263)(219)


Kasumiaruanne (tuhandetes EUR)ühisettevõtted
50% konsolideeritud
31.03.2019
ühisettevõtted
kapitaliosaluse meetodil
31.03.2019
Tegevuskulude vähenemine231194
Amortisatsioonikulu suurenemine195174
Arvestuslik intressikulu rendikohustustel1918


  Finantssuhtarvude leidmisel kasutatud valemid
EBITDAKasum enne intresse, makse, materiaalse ja immateriaalse põhivara kulumit. EBITDA ei hõlma vara väärtuse langust, mida kajastatakse perioodi jooksul või restruktureerimise tulemust.
EBITDA marginaal (%) EBITDA/müügitulu x 100
Ärirentaablus (%) Ärikasum/müügitulu x100
Puhasrentaablus (%)  Puhaskasum raamatupidamise aruandes/müügitulu x100
Puhaskasum aktsia kohta Puhaskasum/keskmine aktsiate arv
Omakapitali osakaal (%)Omakapital/ (kohustused + omakapital) x100
Dividendi määr (%)Kokku väljamakstud dividendisumma / Puhaskasum
Võla ja omakapitali suhe (%)Intressikandvad võlakohustused /omakapital x 100
Võla ja kapitali suhe (%)Intressikandvad võlakohustused – raha ja pangakontod (netovõlg) /(netovõlg+omakapital) x 100
Koguvõla ja EBITDA suhe (total debt/EBITDA ratio)Intressikandvad võlakohustused/EBITDA
Laenumaksete ja intresside kattekordajaEBITDA/perioodi laenu- ja intressimaksed
LikviidsuskordajaKäibevara/lühiajalised kohustused
Varade tootlus (%)Puhaskasum/keskmine varade jääk x 100
Omakapitali tootlus (%)Puhaskasum/keskmine omakapital x 100


Konsolideeritud bilanss (auditeerimata)

(tuhandetes EUR)31.03.201931.12.2018
VARAD  
Käibevara  
Raha ja raha ekvivalendid8051 268
Nõuded ostjate vastu ja muud nõuded9 1069 154
Ettevõtte tulumaksu nõuded9627
Varud3 6003 382
Käibevara kokku13 60613 831
Põhivara  
Nõuded ostjate vastu ja muud nõuded1 0101 588
Edasilükkunud tulumaksu vara4444
Investeeringud ühisettevõtetesse 1 4912 345
Investeeringud sidusettevõtetesse  319319
Materiaalne põhivara15 13311 921
Immateriaalne põhivara48 08746 691
Põhivara kokku66 08462 907
VARAD KOKKU79 69076 738
KOHUSTUSED   
Lühiajalised kohustused  
Laenukohustused3 7541 356
Võlad ja ettemaksed11 15710 801
Ettevõtte tulumaksu kohustused2529
Lühiajalised kohustused kokku14 93712 186
Pikaajalised kohustused  
Pikaajalised laenukohustused14 08814 118
Muud pikaajalised kohustused1 0650
Pikaajalised kohustused kokku15 15314 118
KOHUSTUSED KOKKU 30 09026 304
OMAKAPITAL  
Vähemusosalus9087
Emaettevõtte omanikele kuuluv kapital ja reservid:  
Aktsiakapital17 87817 878
Ülekurss14 27714 277
Omaaktsiad(22)(22)
Reservid1 6881 688
Jaotamata kasum15 68916 526
Emaettevõtte omanikele kuuluv kapital ja reservid kokku49 51050 347
OMAKAPITAL KOKKU 49 60050 434
KOHUSTUSED JA OMAKAPITAL KOKKU79 69076 738

 

Konsolideeritud koondkasumiaruanne (auditeerimata)

(tuhandetes EUR)I kv 2019I kv 201812 kuud 2018
Müügitulu15 31014 01760 489
Müüdud toodangu kulu(13 097)(11 564)(48 874)
Brutokasum 2 2142 45311 615
Muud äritulud11939394
Turunduskulud(731)(767)(3 108)
Üldhalduskulud (1 938)(1 816)(7 609)
Muud ärikulud(21)(16)(82)
Ärikasum /(kahjum)(357)(106)1 211
Intressitulud644143
Intressikulud(117)(97)(443)
Muud finantstulud/(kulud)(36)(19)(103)
Kokku finantstulud/(kulud)(147)(72)(403)
Kasum/(kahjum) ühisettevõtete aktsiatelt ja osadelt(51)(61)(273)
Kasum/(kahjum) sidusettevõtete aktsiatelt ja osadelt(59)0(234)
Kasum /(kahjum) enne tulumaksustamist(614)(239)302
Tulumaks(1)0(276)
Aruandeperioodi  kasum /(kahjum)(615)(239)25
Aruandeperioodi  kasum /(kahjum), mis on omistatav   
Emaettevõtte aktsionäridele (618)(239)6
Vähemusosalusele3019
Koondkasum /(kahjum) kokku(615)(239)25
Aruandeperioodi koondkasum /(kahjum), mis on omistatav   
Emaettevõtte aktsionäridele(618)(239)6
Vähemusosalusele3019
Tava- ja lahustunud kasum /(kahjum) aktsia kohta(0,02)(0,01)0,00


Konsolideeritud rahavoogude aruanne (auditeerimata)

(tuhandetes EUR)I kv 2019I kv 2018
Rahavood äritegevusest  
Aruandeperioodi ärikasum / (-kahjum)(357)(106)
Korrigeerimised:  
Põhivara kulum ja väärtuse langus962729
(Kasum)/-kahjum põhivara müügist ja mahakandmisest(1)(3)
Äritegevuse rahavood:  
Äritegevusega seotud nõuete ja ettemaksete muutus (16)330
Varude muutus(217)(454)
Äritegevusega seotud kohustuste ja ettemaksete muutus 993656
Rahavood põhitegevusest  
Makstud ettevõtte tulumaks(73)(11)
Makstud intressid(134)(97)
Rahavood äritegevusest kokku1 1581 044
Rahavood investeerimistegevusest  
Tütarettevõtete ost (miinus omandatud sularaha)(459)0
Saadud intressid625
Põhivara soetamine(597)(580)
Põhivara müük312
Antud laenud(49)(422)
Antud laenude tagasimaksed1990
Rahavood investeerimistegevusest kokku(897)(966)
Rahavood finantseerimistegevusest  
Tasutud kapitalirendi maksed(196)(18)
Arvelduskrediidi kasutuse muutus(665)(92)
Saadud laenud / laenude tagasimaksed1380
Rahavood finantseerimistegevusest kokku(723)(111)
RAHA JA RAHA EKVIVALENTIDE MUUTUS(462)(32)
Raha ja raha ekvivalendid perioodi alguses1 2681 073
Raha ja raha ekvivalendid perioodi lõpus8051 041


Lisainformatsioon:
         Signe Kukin
         Kontserni finantsjuht
         AS Ekspress Grupp 
         +372 669 8381
         signe.kukin@egrupp.ee


AS Ekspress Grupp on Baltimaade juhtiv meediakontsern, mille peamised tegevused hõlmavad veebimeedia sisutootmist, ajalehtede ja ajakirjade kirjastamist ning trükiteenuste osutamist Eestis, Lätis ja Leedus. 1989. aastal tegevust alustanud Ekspress Grupp annab tööd 1700 inimesele, omab juhtivaid veebimeedia portaale Baltimaades ning kirjastab Eesti loetumaid päeva- ja nädalalehti, lisaks enamikku Eesti populaarsematest ajakirjadest.

Manus


EG_I_kvartal_2019_EST.pdf