Publicēts: 2019-04-29 21:32:39 CEST
VEF Radiotehnika RRR
Akcionāru sapulces lēmumi

Akciju sabiedrības “VEF Radiotehnika RRR” kārtējās akcionāru pilnsapulces lēmumi

Pēc reģistrācijas datiem sapulcē piedalijās akcionāri vai viņu pilnvarnieki, kas ir 1 274 653 akciju ar balsstiesībām īpašnieki un kas sastāda 50.01% no apmaksātā pamatkapitāla.

1.AS ”VEF Radiotehnika RRR” Valdes ziņojums par 2018.gada darbības rezultātiem.

 Ar 100% klātesošo balsstiesīgo akcionāru balsīm tiek pieņemts lēmums:

Apstiprināt Akciju Sabiedrības  Valdes ziņojumu.

 

2. AS ”VEF Radiotehnika RRR” Padomes ziņojums par 2018.gada darbības rezultātiem.

Ar 100% klātesošo balsstiesīgo akcionāru balsīm tiek pieņemts lēmums:

Apstiprināt Akciju Sabiedrības  Padomes ziņojumu.

 

3. AS ”VEF Radiotehnika RRR” Revīzijas komitejas ziņojums par 2018.gada darbības rezultātiem.

Ar  100% klātesošo balsstiesīgo akcionāru balsīm tiek pieņemts lēmums:

Apstiprināt Akciju Sabiedrības Revīzijas komitejas ziņojumu.

 

4. AS ”VEF Radiotehnika RRR” zvērināta revidenta ziņojums.

Ar  100% klātesošo balsstiesīgo akcionāru balsīm tiek pieņemts lēmums:

Apstiprināt Akciju Sabiedrības zvērināta revidenta ziņojumu.

 

5. AS ”VEF Radiotehnika RRR” 2018.gada pārskata apstiprināšana

Ar 100% klātesošo balsstiesīgo akcionāru balsīm tiek pieņemts lēmums:

Apstiprināt akciju sabiedrības “VEF Radiotehnika RRR” 2018.gada pārskatu .

 

6. AS ”VEF Radiotehnika RRR” 2018.gada peļņas sadale.

 Ar 100% klātesošo balsstiesīgo akcionāru balsīm tiek pieņemts lēmums:

2018.gada zaudējumus EUR 15 516 apmērā segt ar nākamo periodu peļņu no ražošanas procesa rezultātā gūtajiem ieņēmumiem.

   

7. AS ”VEF Radiotehnika RRR” 2019.gada budžeta un darbības plāna apstiprināšana

Ar 100% klātesošo balsstiesīgo akcionāru balsīm tiek pieņemts lēmums :

apstiprināt akciju sabiedrības “VEF Radiotehnika RRR” 2019.gada darbības plānu un budžetu (aprēķini norādīti EUR bez PVN).

   
1 Ieņēmumi 110480
1.1.Ieņēmumi no gatavās produkcijas realizācijas 100500
1.2.Ieņēmumi no komunālajiem pakalpojumiem    9980
2. Ražošanas izmaksas, t.sk    73335
2.1.Ražošanas izmaksas un pakalpojumi 50792
2.2. Nolietojums 8398
2.3. Darba alga ar nodokli. 9050
2.4.Komunālie pakalpojumi 5095
3. Bruto peļņa 37145
4. Pārdošanas izmaksas 1199
5. Admin. izmaksas    15206
6. Peļņa no pārējās saimnieciskās darbības 9000
7. Procentu maksājumi 9252
8.Peļņa pirms nodokļiem 20488

 

8. AS ”VEF Radiotehnika RRR” zvērinātā revidenta vēlēšanas 2019.gadam.

Ar 100% klātesošo balsstiesīgo akcionāru balsīm tiek pieņemts lēmums:

Ievēlēt par AS”VEF Radiotehnika RRR” zvērināto revidentu 2019.gadam revidentu SIA “Grant Thornton Baltic Audit”, Reģ. Nr. 50003946031 (sertifikāts Nr. 183) un noteikt atlīdzību 5400 EUR.

 

9. AS ”VEF Radiotehnika RRR”  organizātoriskās struktūras optimizācija un pilnveidošana.

Ar 100% klātesošo balsstiesīgo akcionāru balsīm tiek pieņemts lēmums :

Uzdot un uzticēt Sabiedrības padomei pēc saviem ieskatiem, ievērojot Sabiedrības intereses, izstrādāt un apstiprināt Sabiedrības organizātoriskās struktūras optimizācijas un pilnveidošanas plānu.

 

10.AS”VEF Radiotehnika RRR” nosaukumu maiņa

  Ar 100% klātesošo balsstiesīgo akcionāru balsīm tiek pieņemts lēmums :

Apstiprināt akciju sabiedrības  jauno  nosaukumu: AS “VEF Audio”

 

10. Citi jautajumi

Citu jautājumu nav

      

Pielikumā:

Akcionāru kārtējās  sapulces protokola izraksts. 


Protokola izraksts 29.04.2019.pdf