Publicēts: 2019-04-29 13:42:44 CEST
Attīstības finanšu institūcija Altum
Akcionāru sapulces lēmumi

AS “Attīstības finanšu institūcija Altum” kārtējās akcionāru sapulces lēmumi

Iekšējā informācija, 2019-04-29 13:42 CEST -- AS “Attīstības finanšu institūcija Altum” koncerna (turpmāk Koncerns) mātes sabiedrības AS “Attīstības finanšu institūcija Altum” (turpmāk Sabiedrība) kārtējā akcionāru sapulce notika 2019. gada 29. aprīlī pulksten 13.00 Sabiedrības telpās, Doma laukumā 4, Rīgā.

Kārtējā akcionāru sapulcē tika pieņemti lēmumi par (i) Koncerna 2018. gada pārskata apstiprināšanu, (ii) Sabiedrības 2018. gada pārskata apstiprināšanu, (iii) Sabiedrības 2018. gada peļņas EUR 4 462 miljoni apmērā apstiprināšanu un ieskaitīšanu Sabiedrības rezerves kapitālā pilnā apmērā, kā arī par (iv) iepriekšējo gadu nesadalītās peļņas EUR 0.79 miljoni apmērā apstiprināšanu un ieskaitīšanu Sabiedrības rezerves kapitālā un (v) Sabiedrības pārvedamu parāda vērtspapīru (obligāciju) emisijas veikšanu.

 

Altum ir Latvijas valstij piederoša kapitālsabiedrība, kas ar atbalsta finanšu instrumentiem - aizdevumiem, garantijām un ieguldījumiem riska kapitāla fondos - nodrošina finanšu resursu pieejamību uzņēmumiem un mājsaimniecībām, jomās, kuras valsts izvirzījusi kā atbalstāmas un svarīgas, tādejādi veicinot tautsaimniecības attīstību un sekmējot privātā kapitāla un finanšu resursu mobilizēšanu. Starptautiskā kredītreitingu aģentūra Moody's Investors Service 2019. gada 25. martā pārapstiprināja Altum ilgtermiņa kredītreitingu Baa1 ar stabilu perspektīvas novērtējumu. Savukārt bāzes kredītnovērtējums (baseline credit assessment) tika paaugstināts uz investīciju līmeņa reitingu baa3. Moody’s Altum piešķirtais reitings ir viens no augstākajiem Latvijas kapitālsabiedrībām piešķirtajiem kredītreitingiem. 2017. gada 24. oktobrī Altum obligācijas tika iekļautas regulētajā tirgū - biržas Nasdaq Riga Baltijas Parāda vērtspapīru sarakstā. ALTUM saņēma Nasdaq Baltic Awards 2019 balvu nominācijā “Biržas gada notikums Latvijā”.

         Laura Lapkovska
         AS „Attīstības finanšu institūcija Altum” Investoru attiecību daļa
         Tel.: 67774023, 26165699
         E-pasts: Laura.Lapkovska@altum.lv