Publicēts: 2019-04-29 15:09:45 CEST
Brīvais vilnis
Gada pārskats ar zvērināta revidenta atzinumu

AS "Brīvais vilnis" revidētais gada pārskats par 2018.gadu

AS "Brīvais vilnis 2018.gadā ir strādājusi ar zaudējumiem 386 238 EUR apmērā. Pārskata gada ieņēmumi ir 7,5 milj. EUR. Apgrozījums 2018.gadā palielinājies par 10% salīdzinot ar 2017.gadu. Sabiedrības darbības rezultātus ir ietekmējusi ekonomiskā situācija NVS valstīs un Krievijas Federācijas noteiktais ekonomiskais embargo, kā arī lielā konkurence zivju konservu tirgū Eiropā. Sabiedrība 2019.gadā strādā pie papildus noieta tirgus apgūšanas un jaunu produktu izstrādes.

Salacgrīva, Latvija, 2019-04-29 15:09 CEST --  

 

VADĪBAS ZIŅOJUMS

Akciju sabiedrības “Brīvais vilnis” ("Sabiedrība") komercdarbības veidi ir zivju un zivju produktu pārstrāde un konservēšana, pārtikas produktu vairumtirdzniecība, kā arī pārējā citur nekvalificētā komercdarbība.

2018. gads ir divdesmit septītais Sabiedrības darbības gads kopš tās pārveidošanas par akciju sabiedrību.

Sabiedrība ir līderis produkcijas kvalitātes jomā, ražošanā netiek izmantotas ģenētiski modificētas izejvielas un sintētiskās pārtikas piedevas un garšas pastiprinātāji.

2018.gadā saražots 13.4 milj. kārbu dažāda (167) sortimenta zivju konservu, no tā 5.2 milj. kārbu šprotes. Pārdots 14.1milj. kārbu par 7.5milj. EUR, kas ir par 8% vairāk salīdzinājumā ar iepriekšējo gadu.

Sabiedrības  pārdošanas apjomu ietekmēja noteiktais Krievijas ekonomiskais embargo, Ukrainas grivnas devalvācija, pirktspējas kritums Aizkaukāza un Vidusāzijas valstīs, kā arī lielā konkurence zivju konservu pārdošanas tirgū Eiropā un Amerikā.

Sabiedrības 2018.gada saimnieciskās darbības rezultāts ir zaudējumi 386 238 EUR. 2018.gada 2.pusgadā Sabiedrība strādāja bez zaudējumiem.

Finanšu riski. Galvenie finanšu riski, kas saistīti ar Sabiedrības finanšu instrumentiem, ir valūtas risks, procentu likmju risks, likviditātes risks un kredītrisks.

Valūtas risks. Ārvalstu valūtas riskam pakļautajos Sabiedrības finanšu aktīvos ietilpst pircēju parādi. Galvenokārt tas ir saistīts ar ASV dolāru valūtas risku.

Procentu likmju risks. Procentu likmju riskam Sabiedrība ir pakļauta galvenokārt saistībā ar tās īstermiņa un ilgtermiņa aizņēmumiem.

Kredītrisks. Sabiedrība ir pakļauta kredītriskam saistībā ar tās pircēju parādiem. Sabiedrība kontrolē savu kredītrisku, pastāvīgi izvērtējot klientu parādu atmaksas vēsturi un nosakot kreditēšanas nosacījumus katram klientam atsevišķi. Bez tam, Sabiedrība nepārtraukti uzrauga debitoru parādu atlikumus, lai mazinātu neatgūstamo parādu rašanās iespēju.

Likviditātes risks. Sabiedrība kontrolē savu likviditātes risku, izmantojot bankas piešķirto kredītu, izmantojot faktoringu.

Sabiedrības 2018. gada saimnieciskās darbības rezultāts ir zaudējumi 386 238 EUR. Pārskata gada beigās Sabiedrības saistības pārsniedz apgrozāmos līdzekļus par 2 397 159 EUR. Bet īstermiņa saistības ir mazākas par apgrozāmajiem līdzekļiem par 794 036 EUR. Saskaņā ar nerevidētiem datiem, 2019.gada 31.martā Sabiedrības saistības ir lielākas par apgrozāmajiem līdzekļiem par 2 302 846 EUR un īstermiņa saistības ir mazākas par apgrozāmajiem līdzekļiem par 886 326 EUR. 2018. gada 31. decembrī Sabiedrībai bija pozitīvs pašu kapitāls 1 202 545 EUR apmērā. Ņemot vērā augstāk minēto, Sabiedrības valde uzskata, ka 2019.gadā Sabiedrība spēs norēķināties ar īstermiņa kreditoriem un tai nebūs likviditātes problēmas. Sabiedrības mērķis 2019.gadā ir turpināt strādāt pie papildus noieta tirgus apguves un optimizēt izdevumu struktūru. Sabiedrība ir arī gatava palielināt eksporta apjomus Ukrainā un Vidusāzijas valstīs, tiklīdz reģionos uzlabosies ekonomiskā situācija un palielināsies iedzīvotāju pirktspēja. Pamatojoties uz augstāk minēto, Sabiedrības vadība uzskata, ka darbības turpināšanas pieņēmums ir piemērojams šī finanšu pārskata sagatavošanā.

Turpinām darbu pie jaunu produkcijas veidu izstrādes. Plānojam koordinēt sadarbību ar pārējiem zivju konservu ražotājiem, lai samazinātu izmaksas saistītās ar ārējo tirgu apguvi.

Paziņojums par korporatīvo pārvaldību par 2018. gadu elektroniskā veidā publiski pieejams NASDAQ RIGA mājas lapā www.nasdaqbaltic.com.

 

Arnolds Babris

Valdes priekšsēdētājs

 


Gada pārskats_2018.pdf
Paziņojums par korporatīvo pārvaldību_2018.pdf