Publicēts: 2019-04-30 08:03:09 CEST
Moda Kapitāls
Gada pārskats ar zvērināta revidenta atzinumu

Akciju sabiedrības "Moda kapitāls" revidēts gada pārskats par 2018.gadu.

AS "Moda kapitāls" auditētie finanšu rezultāti par 2018.gadu ir sekojoši: * Neto zaudējumi : 181.870,00 EUR (2017.gadā Neto zaudējumi: 84.161,00 EUR) * Neto apgrozījums 2018.gadā ir sekojošs: 1.130.628,00 EUR (2017.gadā Neto apgrozījums: 1.476.127,00 EUR)

AS “Moda Kapitāls” pamatdarbība ir īstermiņa kredītu izsniegšana pret kustamās mantas ķīlu, nekustamo īpašumu un patēriņa (bezķīlas) kredīti, kā arī dārgmetālu un mazlietotu sadzīves tehnikas priekšmetu tirdzniecība, preču tirdzniecība interneta veikalā.

 

APVIENOTAIS IENĀKUMU PĀRSKATS

 

        2018
      EUR
        2017
        EUR
 
Neto apgrozījums 1,130,628 1 476 127
Finanšu ieņēmumi 1,107,020 1 176 104
Pārdoto preču izmaksas -891,971 -1 256 860
Finanšu izmaksas -424,399 -424 107
Bruto peļņa 921,278 971 264
     
Pārdošanas izmaksas -779,510 -771 642
Administrācijas izmaksas -294,722 -300 149
Pārējie ieņēmumi 106,490 111 412
Pārējās izmaksas -132,653 -126 067
Peļņa vai zaudējumi pirms ienākuma nodokļa -179,117 -115 182
     
Uzņēmuma ienākuma nodoklis -2,753 31 021
Neto peļņa vai zaudējumi -181,870 -84 161
Citi ienākumi (zaudējumi) 0 18 147
Kopēji ienākumi -181,870 -66 014

 

FINANŠU STĀVOKĻA PĀRSKATS

 

     2018
   EUR
          2017
         EUR
 
AKTĪVS    
Ilgtermiņa ieguldījumi    
Nemateriālie ieguldījumi 67 668 57 136
Pamatlīdzekļi 457 413 514 751
Pārējie ilgtermiņa ieguldījumi 142 142
Ilgtermiņa ieguldījumi kopā 525 223 572 029
     
Apgrozāmie līdzekļi    
Krājumi 1 229 400 1 327 074
Aizdevumi un pircēju parādi 1 730 345 2 031 258
Pārējie apgrozāmie līdzekļi 82 515 41 174
Nauda un naudas ekvivalenti 159 545 165 334
Apgrozāmie līdzekļi kopā 3 201 805 3 564 840
     
AKTĪVS KOPĀ 3 727 028 4 136 869

 

PAŠU KAPITĀLS UN SAISTĪBAS

 


    
PAŠU KAPITĀLS UN SAISTĪBAS
   2018
   EUR
          2017
          EUR
 
Pašu kapitāls    
Akciju kapitāls 426 862 426 862
Ilgtermiņa ieguldījumu pārvērtēšanas rezerve 168 973 174 240
Nesadalītā peļņa/ (uzkrātie zaudējumi) -540 436 -358 566
Pašu kapitāls kopā 55 399 242 536
     
Saistības    
Ilgtermiņa saistības    
Aizņēmumi 3 386 500 3 418 748
Atliktā ienākuma nodokļa saistības 0 0
Ilgtermiņa kreditori kopā 3 386 500 3 418 748
     
Īstermiņa saistības    
Aizņēmumi 149 899 356 200
Parādi piegādātājiem un citi kreditori 135 230 119 385
Īstermiņa saistības kopā 285 129 475 585
     
Saistības kopā 3 671 629 3 894 333
     
PAŠU KAPITĀLS UN SAISTĪBAS KOPĀ 3 727 028 4 136 869

 

         Guntars Zvīnis
         AS Moda kapitāls valdes loceklis
         epasts: guntars@draudzigsaizdevums.lv
         tālrunis: +37167344234


Korporativas parvaldibas zinojums par 2018 gadu .pdf
Revidentu zinojums.pdf
Gada pārskats. 2018.gads.pdf