Avaldatud: 2019-04-29 09:10:09 CEST
Skano Group
Börsiteade

Skano Group AS 2018. aasta auditeeritud majandusaasta aruanne ja korralise üldkoosoleku kokkukutsumise teade

Skano Group AS juhatus koostas 2018. aasta majandusaasta aruande koos kahjumi katmise ettepanekuga. Ettevõtte müügitulu ning kasuminäitajad võrreldes 26. veebruaril 2018 avaldatud esialgsete tulemustega oluliselt ei muutunud.

Skano Group AS 2018. aasta auditeeritud majandusaasta aruanne on kättesaadav emitendi kodulehelt https://group.skano.com/et/. Samuti on võimalik tutvuda majandusaasta aruandega emitendi asukohas Suur-Jõe 48, Pärnu.


Skano Group AS (registrikood 11421437, asukoht Suur-Jõe 48, Pärnu 80042, edaspidi Selts) aktsionäride korraline üldkoosolek toimub 27.mail 2019.a. kell 11:00 aadressil Suur-Jõe 48, Pärnu 80042.


Üldkoosoleku päevakord ja nõukogu ettepanekud:

1. 2018. a. majandusaasta aruande kinnitamine

Nõukogu ettepanek: Kinnitada juhatuse poolt koostatud Seltsi 2018. a. majandusaasta  aruanne,  mille kohaselt  Seltsi konsolideeritud bilansimaht seisuga 31.12.2018. a. oli 10 307 096 eurot ning aruandeaasta puhaskahjum oli 891 171 eurot.

2. 2018.a. majandusaasta kahjumi katmine

Nõukogu ettepanek: Kanda 2018.a. majandusaasta puhaskahjum summas 891 171 eurot eelmiste perioodide kasumisse.

3. 2019. a. majandusaasta audiitori valimine ja tasustamise korra määramine

Nõukogu ettepanek: Valida Seltsi 2019.a. majandusaasta audiitoriks AS PricewaterhouseCoopers (registrikood: 10142876; aadress: Pärnu mnt. 15, 10141 Tallinn). Audiitorteenuste eest tasumine toimub audiitorühinguga sõlmitava lepingu alusel.


Majandusaasta aruandega, kasumi jaotamise ettepaneku ja audiitori järeldusotsusega 2018.a. majandusaasta aruandele on võimalik alates 6. maist 2019.a. tutvuda Skano Group AS kontoris, Suur-Jõe 48, Pärnu ning ettevõtte interneti koduleheküljel www.skano.com.


Teave Äriseadustiku § 287, § 293 lg 2 ja lg 21 ning § 2931 lg 4 nimetatud õiguste kohta avalikustatakse eraldi dokumendis Skano Group AS interneti koduleheküljel www.skano.com

Käesoleva teate avaldamise kuupäeva seisuga on Skano Group AS aktsiakapital 2 699 436.60 eurot. Aktsiaseltsil on 4 499 061 lihtaktsiat, iga aktsia annab üldkoosolekul 1 hääle.

Üldkoosolekul hääleõiguslike aktsionäride nimekiri määratakse kindlaks 20. mai 2019. a. arveldussüsteemi tööpäeva lõpu seisuga.

Koosolekust osavõtjate registreerimine algab 10:45.


Üldkoosolekul osalejate registreerimiseks palume kaasa võtta:

Füüsilisest isikust aktsionäril - isikut tõendav dokument

Füüsilisest isikust aktsionäri esindajal - kirjalik volikiri ja isikut tõendav dokument

Juriidilisest isikust aktsionäri esindajal - kehtiv registrikaardi tõestatud ärakiri (Eesti juriidilistel isikutel mitte vanem mitte vanem kui 7 päeva), millest tuleneb isiku õigus aktsionäri esindada ja esindaja isikut tõendav dokument või nõuetekohaselt vormistatud volikiri ja volitatud isiku isikut tõendav dokument. Välisriigis registreeritud juriidilise isiku dokumendid palume eelnevalt legaliseerida või kinnitada apostilliga, kui välislepingust ei tulene teisiti. Skano Group AS võib registreerida välisriigi juriidilisest isikust aktsionäri üldkoosolekul osalejana ka juhul, kui kõik nõutavad andmed juriidilise isiku ja esindaja kohta sisalduvad esindajale väljastatud notariaalses volikirjas ja volikiri on Eestis aktsepteeritav.

Juhul, kui aktsionär hoiab endale kuuluvaid aktsiad esindajakontol, on vajalik selle kohta esitada kontohalduri tõend, mis kinnitab aktsiate omandiõigust seisuga 20. mai 2019.a.

Isikut tõendava dokumendina palume esitada pass või ID kaart.


Aktsionäril on võimalik teavitada Skano Group AS-i esindaja määramisest või esindatava poolt volituse tagasivõtmisest edastades sellekohase info Skano Group AS-i juhatusele kirjalikku taasesitamist võimaldavas vormis (digiallkirjaga e-posti aadressile torfinn.losvik@skanogroup.com või kirjalikult postiga Skano Group AS, Suur-Jõe 48, Pärnu 80042 või tuues dokumendid isiklikult kohale Skano Group AS-i kontorisse eelpool nimetatud aadressile) hiljemalt 20. maiks 2019 (k.a).


Kõik asjakohased küsimused võib saata enne Üldkoosolekut aadressile group@skano.com .

Aktsionär võib esindaja määramiseks või esindatava poolt volituse tagasivõtmiseks kasutada blankette, mis on kättesaadavad Skano Group AS-i interneti koduleheküljel www.skano.com.


Torfinn Losvik
Juhatuse esimees

Telefon: + 372 56 99 09 88
E-mail: torfinn.losvik@skanogroup.com

Manus


Skano Group Majandusaasta Aruanne 2018.pdf