Paskelbta: 2019-04-26 16:00:00 CEST
AB "Žemaitijos pienas"
Nuosavų akcijų įsigijimas ar netekimas

Dėl AB „Žemaitijos pienas“ savų akcijų įsigijimo (supirkimo)

AB „ŽEMAITIJOS PIENAS“ (buveinės adresas Sedos g. 35, Telšiai, įmonės kodas 180240752, toliau – Bendrovė) informuoja, jog atsižvelgiant į 2019 m. balandžio 10 d. AB „Žemaitijos pienas“ visuotinio akcininkų susirinkimo sprendimą „Dėl bendrovės savų akcijų įsigijimo“, vadovaujantis bendrovės valdybos sprendimu, nuspręsta supirkti AB „Žemaitijos pienas“ paprastąsias vardines 0,29 eurų nominalios vertės akcijas per AB „Nasdaq Vilnius“ vertybinių popierių biržos oficialaus siūlymo rinką.

AB „Žemaitijos pienas“ akcijų įsigijimo (supirkimo) sąlygos :
Akcijų įsigijimo pradžia – 2019 m. gegužės 06 d. (imtinai);
Akcijų įsigijimo pabaiga – 2019 m. gegužės 27 d. (imtinai);
Maksimalus įsigytinų akcijų kiekis – 540 540 vienetai;
Bendra maksimali įsigyjamų akcijų kaina – 1 000 000 eurai;
Akcijų įsigijimo kaina – 1,85 eurų už vieną akciją;

Jei akcijų pasiūla viršys įsigyjamų akcijų skaičių, visiems akcijų pardavėjams  bus proporcingai mažinamas jų parduodamų  akcijų skaičius.
Teisininkas
G. Keliauskas
 + 370 444 22208,
 g.keliauskas@zpienas.lt