Paskelbta: 2019-04-26 15:56:00 CEST
AB "Vilkyškių pieninė"
Visuotinis akcininkų susirinkimas

2019-04-26 įvykusio eilinio visuotinio akcininkų susirinkimo sprendimai

AB Vilkyškių pieninė eilinio visuotinio akcininkų susirinkime, įvykusiame 2019 m. balandžio 26 d., buvo priimti šie sprendimai:

1 darbotvarkės klausimas – Bendrovės 2018 m. metinio pranešimo tvirtinimas.

Patvirtintas Bendrovės metinis pranešimas už 2018 metus.

2 darbotvarkės klausimas – Auditoriaus išvados apie bendrovės 2018 m. finansinių ataskaitų rinkinius paskelbimas.

Pranešimas išklausytas.

3 darbotvarkės klausimas – Bendrovės 2018 m. audituotų atskirų ir konsoliduotų finansinių ataskaitų rinkinių tvirtinimas.

Patvirtintas Bendrovės konsoliduotų ir atskirų finansinių ataskaitų už 2018 metus rinkinys.

4 darbotvarkės klausimas – Bendrovės 2018 m. pelno (nuostolių) paskirstymo tvirtinimas.

Patvirtintas 2018 metų grynojo audituoto pelno (nuostolių) pagal TFAS paskirstymas taip:

 Tūkst. EUR
1) Nepaskirstytasis pelnas (nuostoliai) 2017 metų pabaigoje21,727
2) Akcininkų patvirtinti dividendai už 2017 metus(1,672)
3) Pervedimai iš rezervo savoms akcijoms įsigyti2,508
4) Nepaskirstytasis pelnas (nuostoliai) ataskaitinių metų pradžioje po dividendų išmokėjimo ir pervedimo iš rezervų22,563
5) Grynasis ataskaitinių finansinių metų pelnas (nuostoliai)(2,028)
6) Pervedimai iš rezervų129
7) Paskirstytinasis rezultatas – pelnas- finansinių metų pabaigoje20,664
8) Paskirstytinas pelnas (nuostoliai): 
  •  pelno dalis, paskirta į privalomuosius rezervus
-
  • pelno dalis, paskirta dividendams išmokėti
-
  • pelno dalis, paskirta į kitus rezervus
-
9) Nepaskirstytasis pelnas (nuostoliai) ataskaitinių finansinių metų pabaigoje, perkeliamas į kitus finansinius metus20,664

Vilija Milaševičiutė
Ekonomikos ir finansų direktorė
tel. 8-441-55 102