Paskelbta: 2019-04-26 15:13:09 CEST
AB „Grigeo“
Pranešimas apie esminį įvykį

AB „Grigeo“ visuotinio akcininkų susirinkimo, įvykusio 2019-04-26, sprendimai

2019 m. balandžio 26 d. įvyko AB „Grigeo“ eilinis visuotinis akcininkų susirinkimas. Susirinkimas išklausė Bendrovės 2018 m. konsoliduotą metinį pranešimą, Bendrovės auditoriaus išvadą ir nusprendė:

  • Patvirtinti Bendrovės konsoliduotų ir atskirų finansinių ataskaitų rinkinį už 2018 m.
  • 2018 m. Bendrovės pelną paskirstyti pagal eiliniam visuotiniam akcininkų susirinkimui pateiktą Bendrovės pelno paskirstymo projektą:

        iš Bendrovės 16.762.776 Eur paskirstytino pelno skirti 3.942.000 Eur 2018 m. dividendams išmokėti, t. y. 0,06 euro dividendų vienai akcijai, 160.000 Eur tantjemoms Bendrovės valdybos ir stebėtojų tarybos nariams ir 12.820.776 Eur perkelti kaip nepaskirstytą pelną į kitus finansinius metus.

  • Į Bendrovės Stebėtojų tarybą ketverių metų laikotarpiui išrinkti p. Vilių Oškeliūną, p. Norimantą Stankevičių, p. Romualdą Degutį, p. Normantą Palioką, p. Daivą Duksienę.


Gintautas Pangonis
AB „Grigeo“ prezidentas
(+370-5) 243 58 01