Publicēts: 2019-04-26 15:10:00 CEST
Siguldas CMAS
Akcionāru sapulces lēmumi

Siguldas CMAS, AS, kārtējās akcionāru sapulces 2019. gada 26. aprīlī lēmumi

  1. Apstiprināt akciju sabiedrības valdes un padomes ziņojumus par 2018. gada pārskatu.
  2. Apstiprināt 2018. gada pārskatu.
  3. Pārskata gada zaudējumus 10 819,14 EUR segt no iepriekšējo gadu peļņas. No iepriekšējo gadu nesadalītās peļņas 893 324,57 EUR izmaksāt dividendēs 33 795,20 EUR, kas ir 0,08 EUR par vienu akciju. Noteikt ieraksta datumu dividenžu izmaksai: 2019. gada 21. maijs un dividenžu izmaksas datumu: 2019. gada 22. maijs. Ex-datums: 2019. gada 20. maijs.
  4. Dzēst 1 213,17 EUR no rezervēm, novirzot tos uz nesadalīto peļņu pašu kapitāla sastāvā.
  5. Atbrīvot valdes un padomes locekļus, kā arī revidentu no atbildības par darbību 2018.gadā un atteikties no prasību celšanas pret viņiem.
  6. Par sabiedrības revidentu ievēlēt zvērinātu revidenti Natāliju Zaicevu, sertifikāta Nr.138, SIA “Orients Audit & Finance”, zvērinātu revidentu komercsabiedrības licence Nr. 28. Noteikt revidentam atlīdzību par 2019. gada pārskata revīzijas veikšanu 3 600,00 EUR. Pie minētās summas papildus tiek pievienots pievienotās vērtības nodoklis saskaņā ar pastāvošo likumdošanu.

Visi lēmumi pieņemti ar nepieciešamo balsu vairākumu.

AS „Siguldas ciltslietu un mākslīgās apsēklošanas stacija” valde

Valda Mālniece

Finanšu un grāmatvedības daļas vadītāja, valdes locekle

Tālrunis: 67972040

E-pasts: valda.malniece@sigmas.lv