Paskelbta: 2019-04-26 14:47:12 CEST
AB "Klaipėdos nafta"
Pranešimas apie esminį įvykį

Pranešimas apie įvykusį AB „Klaipėdos nafta“ eilinį visuotinį akcininkų susirinkimą

Pranešame, kad AB „Klaipėdos nafta“, juridinio asmens kodas 110648893, registruota buveinė adresu Burių g. 19, Klaipėda (toliau – Bendrovė), valdybos iniciatyva ir sprendimu 2019 m. balandžio 26 d. 13:00 val. buvo sušauktas Bendrovės eilinis visuotinis akcininkų susirinkimas. Susirinkimas įvyko Bendrovės buveinėje, adresu: Burių g. 19, Klaipėda.

2019 m. balandžio 26 d. Bendrovės eiliniame visuotiniame akcininkų susirinkime priimti šie sprendimai:

1. Dėl Bendrovės auditoriaus išvados dėl 2018 metų Bendrovės finansinių ataskaitų rinkinio ir metinio pranešimo pateikimo akcininkų žiniai:

„Bendrovės auditoriaus išvada dėl 2018 metų Bendrovės finansinių ataskaitų rinkinio ir metinio pranešimo išklausyta. Sprendimas šiuo darbotvarkės klausimu nepriimamas.“


2. Dėl Bendrovės 2018 m. metinio pranešimo pateikimo akcininkų žiniai:

„Bendrovės parengtas, auditoriaus įvertintas ir Valdybos patvirtintas Bendrovės 2018 m. metinis pranešimas išklausytas. Sprendimas šiuo darbotvarkės klausimu nepriimamas.“


3. Dėl Bendrovės 2018 m. audituotų finansinių ataskaitų rinkinio patvirtinimo:

„Patvirtinti Bendrovės 2018 m. audituotų finansinių ataskaitų rinkinį.“


4. Dėl Bendrovės 2018 m. pelno (nuostolių) paskirstymo:

„Paskirstyti Bendrovės paskirstytinąjį pelną, kuris yra 11.864.817,86 EUR, tokia tvarka:


Eil. Nr.  Rodikliai  Suma, EUR  
 1  Nepaskirstytasis pelnas (nuostolis) finansinių metų pradžioje 2018-01-01  -  
 2  Grynasis finansinis ataskaitinių metų finansinės veiklos pelnas (nuostoliai)  11.577.238,52  
 3  Pervedimai iš rezervų  287.579,34  
 4  Akcininkų įnašai nuostoliams dengti  -  
 5  Ilgalaikio materialiojo turto rezervo dalis  -  
6  Paskirstytinasis pelnas (nuostoliai) iš viso (1+2+3+4+5)  11.864.817,86  
 7  Pelno paskirstymas į privalomąjį rezervą  287.579,34  
 8  Pelno paskirstymas į rezervą savoms akcijoms įsigyti  -  
 9  Pelno paskirstymas į kitus rezervus  -  
 10  Pelnas, skiriamas dividendams mokėti  11.577.238,52  
 11  Pelnas, skiriamas tantjemoms  -  
 12  Nepaskirstytasis pelnas (nuostolis) ataskaitinių finansinių metų pabaigoje, perkeliamas į kitus metus (6-7-8-9-10-11)  -  

      

Jonas Lenkšas, Finansų direktorius, +370 694 80594