Publicēts: 2019-04-26 14:59:16 CEST
VEF
Akcionāru sapulces lēmumi

AS VEF 2019.gada 26.aprīļa kārtējās akcionāru sapulces LĒMUMI

    Akciju sabiedrības “VEF”

2019. gada 26.aprīļa kārtējās akcionāru sapulces

                                                LĒMUMI

1. Valdes, padomes ziņojumi un zvērināta revidenta atzinums.  

Pieņemt zināšanai akciju sabiedrības “VEF” valdes, padomes ziņojumus un zvērināta revidenta atzinumu.  

Balsošanas rezultāti: Lēmums pieņemts ar nepieciešamo balsu vairākumu.  

2. 2018.gada pārskata apstiprināšana.  

Apstiprināt akciju sabiedrības “VEF” valdes sastādīto un akciju sabiedrības “VEF” padomes izskatīto akciju sabiedrības “VEF” 2018.gada pārskatu.  

Balsošanas rezultāti: Lēmums pieņemts ar nepieciešamo balsu vairākumu.  

3. 2018.gada peļņas izlietošana.  

Akciju sabiedrības “VEF” 2018.gada tīro peļņu 236 683 EUR apmērā izmantot iepriekšējo gadu zaudējumu segšanai.  

Balsošanas rezultāti: Lēmums pieņemts ar nepieciešamo balsu vairākumu.  

4. Revidenta ievēlēšana un atlīdzības noteikšana revidentam.

1) Par akciju sabiedrības “VEF” revidentu 2019.gada pārskata revīzijai ievēlēt SIA „Baltic Audit” (komercsabiedrības licences Nr.176).

2) Noteikt atlīdzību revidentam par 2019.gada pārskata revīzijas veikšanu  4 300 EUR, neskaitot PVN.

3) Uzdot akciju sabiedrības “VEF” valdei noslēgt līgumu ar revidentu par akciju sabiedrības “VEF” 2019.gada pārskata revīziju.  

Balsošanas rezultāti: Lēmums pieņemts ar nepieciešamo balsu vairākumu.  

5. Padomes vēlēšanas un atlīdzības noteikšana padomei.

 Ievēlēt akciju sabiedrības “VEF” padomes locekļa amatā uz trīs gadiem, nosakot padomes pilnvaru termiņa sākumu 2019.gada 26.aprīlī:

1) Gunti Lipiņu;

2) Egīlu Arāju;

3) Lailu Līdumu;

4) Ervīnu Kampānu;

5) Modri Zommeru.  

Balsošanas rezultāti: Lēmums pieņemts, sadalot balsis.    

Noteikt atlīdzību padomei 0 (nulle) euro.  

Balsošanas rezultāti: Lēmums pieņemts ar nepieciešamo balsu vairākumu.  

6. Par revīzijas komitejas uzdevumu izpildes nodošanu padomei.  

Uzdot akciju sabiedrības „VEF” padomei turpināt pildīt Finanšu instrumentu tirgus likumā noteiktos revīzijas komitejas uzdevumus.   

Balsošanas rezultāti: Lēmums pieņemts ar nepieciešamo balsu vairākumu.

Rīgā, 2019.gada 26.aprīlī

Akciju sabiedrības “VEF” valde