Paskelbta: 2019-04-26 10:15:14 CEST
AB "Kauno energija"
Visuotinis akcininkų susirinkimas

AB „Kauno energija“ eilinio visuotinio akcininkų susirinkimo sprendimai

AB „Kauno energija“ eiliniame visuotiniame akcininkų susirinkime, įvykusiame 2019 m. balandžio 26 d., kuriame dalyvavo ir balsavo 7 akcininkai, nuosavybės teise valdantys 42 093 983 vienetų paprastųjų vardinių bendrovės akcijų, kas sudaro 98,35 proc. visų balso teisę turinčių akcijų skaičiaus, nuspręsta:

  1. AB „Kauno energija“ konsoliduotųjų ir Bendrovės 2018 m. audituotų finansinių ataskaitų rinkinio, parengto pagal Tarptautinius finansinės atskaitomybės standartus, priimtus taikyti Europos Sąjungoje, pateikiamo kartu su konsoliduotuoju metiniu pranešimu bei nepriklausomo auditoriaus išvada, tvirtinimas.

Nuspręsta. Patvirtinti audituotą AB „Kauno energija“ konsoliduotųjų ir Bendrovės 2018 m. finansinių ataskaitų rinkinį, parengtą pagal Tarptautinius finansinės atskaitomybės standartus, priimtus taikyti Europos Sąjungoje, pateiktą kartu su konsoliduotuoju metiniu pranešimu bei nepriklausomo auditoriaus išvada (pridedama).

2. AB „Kauno energija“ 2018 m. pelno (nuostolių) paskirstymas.

Nuspręsta. Paskirstyti AB „Kauno energija“ 2018 m. pelną (nuostolius) pagal eiliniam visuotiniam akcininkų susirinkimui AB „Kauno energija“ pagrindinio akcininko – Kauno miesto savivaldybės pateiktą pelno (nuostolių) paskirstymo projektą:

 Eil. Nr.StraipsniaiSuma, EUR
  1.Ankstesnių finansinių metų nepaskirstytasis pelnas (nuostoliai) ataskaitinių finansinių metų pabaigoje4 173 901
  2.Grynasis ataskaitinių finansinių metų pelnas (nuostoliai)4 413 700
  3.Pelno (nuostolių) ataskaitoje nepripažintas ataskaitinių finansinių metų pelnas (nuostoliai)0
  4.Pervedimai iš rezervų100 000
  4.1.Pervedimai iš kitų rezervų100 000
  5.Akcininkų įnašai bendrovės nuostoliams padengti0
  6.Paskirstytinas pelnas (nuostoliai) iš viso8 687 601
  7.Pelno dalis, paskirta į privalomąjį rezervą1 011 984
  8.Pelno dalis, paskirta į rezervą savoms akcijoms įsigyti0
  9.Pelno dalis, paskirta į rezervą akcijoms suteikti0
  10.Pelno dalis, paskirta į kitus rezervus:2 900 000
  10.1.Investicijų vykdymui2 850 000
  10.2.Paramai50 000
  11.Pelno dalis, paskirta dividendams išmokėti (0,025 Eur/akcijai)1 070 054
  12.Pelno dalis, paskirta metinėms išmokoms (tantjemoms) valdybos ir stebėtojų tarybos nariams, darbuotojų premijoms ir kitiems tikslams470 000
  12.1Pelno dalis, paskirta darbuotojų premijoms470 000
  13.Nepaskirstytasis rezultatas pelnas (nuostoliai) ataskaitinių finansinių metų pabaigoje, perkeliamas į kitus finansinius metus3 235 563

3. Audito įmonės išrinkimas ir audito paslaugų apmokėjimo sąlygų nustatymas.

Nuspręsta:
1. Išrinkti tiekėjų grupę UAB „Auditas“ ir UAB „Nexia JK“, konsoliduotųjų ir bendrovės finansinių ataskaitų už AB „Kauno energija“ 2019 ir 2020 veiklos metus auditui (toliau – auditas) ir reguliuojamai veiklai priskirtų sąnaudų, dengiamų reguliuojamos veiklos pajamomis, auditui atlikti.

2. Nustatyti, kad AB „Kauno energija“ konsoliduotųjų ir bendrovės finansinių ataskaitų audito paslaugos kaina už 2019 metų audito atlikimą yra 20 860,00 Eur plius PVM, už 2020 metų audito atlikimą yra 19 900,00 Eur plius PVM. Apmokėjimo terminas – 30 kalendorinių dienų nuo PVM sąskaitų faktūrų gavimo dienos.

3. Nustatyti, kad AB „Kauno energija“ ir jos dukterinės įmonės UAB „Petrašiūnų katilinė“  reguliuojamai veiklai priskirtų sąnaudų, dengiamų reguliuojamos veiklos pajamomis, audito paslaugos kaina už 2019 metų audito atlikimą yra 8 000,00 Eur plius PVM, už 2020 metų audito atlikimą yra 7 800,00 Eur plius PVM. Apmokėjimo terminas – 30 kalendorinių dienų nuo PVM sąskaitų faktūrų gavimo dienos.

4. Nustatyti, kad AB „Kauno energija“ dukterinių įmonių UAB „Kauno energija NT“ ir UAB „Petrašiūnų katilinė“ finansinių ataskaitų audito atlikimo kaina už 2019 metus yra 9 000,00 Eur plius PVM , už 2020 metus yra 8 400,00 Eur plius PVM. Apmokėjimo terminas – 30 kalendorinių dienų nuo PVM sąskaitų faktūrų gavimo dienos.

4. AB „Kauno energija“ įstatų pakeitimas, nustatant juose, kad bendrovės veikloje antspaudas nenaudojamas ir pasirašyti dokumentai bei sandoriai galioja be antspaudo.

Nuspręsta. Pakeisti AB „Kauno energija“ įstatus, išdėstant juos nauja redakcija, ir įgalioti AB „Kauno energija“ Gamybos departamento direktorių, laikinai vykdantį generalinio direktoriaus funkcijas Vaidą Šleivį pasirašyti po pakeistų AB „Kauno energija“ įstatų tekstu (pridedama).

5. AB „Kauno energija“ stebėtojų tarybos išrinkimas.

Nuspręsta. Išrinkti AB „Kauno energija“ stebėtojų tarybą.

  • Ramunė Bičkauskienė – į nepriklausomo stebėtojų tarybos nario, turinčio kompetenciją strateginio planavimo ir valdymo srityje, vietą;
  • Antanas Etneris – į nepriklausomo stebėtojų tarybos nario, turinčio kompetenciją strateginio planavimo ir valdymo srityje, vietą;
  • Visvaldas Matijošaitis;
  • Andrius Palionis;
  • Konstantinas Pesenka – į nepriklausomo stebėtojų tarybos nario, turinčio kompetenciją vadybos srityje, vietą;
  • Mindaugas Šimkus – į nepriklausomo stebėtojų tarybos nario, turinčio kompetenciją finansų srityje, vietą;
  • Visvaldas Varžinskas.

 Ekonomikos skyriaus vadovė Loreta Miliauskienė, tel. (8 37) 30 58 55

Priedai


KE_istatai projektas.pdf
IFRS KE 2018 LT.pdf