Paskelbta: 2019-04-26 08:59:30 CEST
AB "Panevėžio statybos trestas"
Visuotinis akcininkų susirinkimas

Bendrovės Vadovybė skelbia patikslintas AB „Panevėžio statybos trestas“ atskiras finansines ataskaitas


AB „Panevėžio statybos trestas“ atskirose finansinėse ataskaitose, patvirtintose 2019 m. balandžio 5 d., kurios buvo pateiktos už metus, pasibaigusius 2018 m. gruodžio 31 d.,  ZAO ISK „Baltevromarket“  Kaliningrade vystomo nekilnojamo turto projekto nurodyta Vadovybės  įvertinta tikroji projekto vertė buvo  9 700 tūkst. EUR (remiantis išorės vertintojo atliktu įkainojimu). Kadangi, po balanso datos Bendrovės vadovybė gavo komercinį pasiūlymą dėl dalies žemės sklypų Kaliningrade pardavimo bei papildomos informacijos apie potencialaus pirkėjo ketinimus dėl likusių Kaliningrade vystomo projekto žemės sklypų įsigijimo, šis įvertinimas buvo peržiūrėtas ir sumažintas iki  6 500 tūkst. EUR. Tai ir lėmė padidėjusį Bendrovės grynąjį nuostolį, kuris už 2018 metus  yra 4 852 tūkst. EUR.
Dėl atliktų koregavimų, remiantis Vadovybės ir valdybos sprendimu, Bendrovės Vadovybė skelbia patikslintas AB „Panevėžio statybos trestas“ finansines ataskaitas už 2018 metus, parengtas pagal Tarptautinius finansinės atskaitomybės standartus, priimtus taikyti Europos Sąjungoje, pateikiamas kartu su nepriklausomo auditoriaus išvada ir metiniu pranešimu. Šios finansinės ataskaitos pakeičia finansines ataskaitas, patvirtintas 2019 m. balandžio 5 d., kurios buvo pateiktos už metus, pasibaigusius 2018 m. gruodžio 31 d.
Vadovybė priėmė sprendimą neskelbti naujų Grupės konsoliduotų finansinių ataskaitų, kadangi šio įvertinimo peržiūra ir sumažinimas neturi įtakos sumoms, pateiktoms 2018 m. gruodžio 31 d. finansinėse konsoliduotose ataskaitose.
Dėl patikslintos finansinės ataskaitos, AB „Panevėžio statybos trestas“ valdyba, 2019 m. balandžio 26 d.  posėdžio sprendimu, teikia visuotiniam akcininkų susirinkimui, šaukiamam 2019 m. balandžio 29 d. 10 val.,  koreguotą  nutarimų projektą.

Daugiau informacijos:
Generalinis direktorius
Dalius Gesevičius
Tel.: 8 45 505 503

Priedai


IFRS FS RE -issuance -signed_LT.pdf
Nutarimų projektas VAS_ 2019 04 29 _LT.pdf