Avaldatud: 2019-04-25 07:00:00 CEST
Tallink Grupp
Majandusaasta aruanne

AS-i Tallink Grupp auditeeritud 2018 majandusaasta aruanne

Tallink Grupp AS-i ja tema tütarettevõtete (kontserni) laevadel reisis 2018. aastal rekordarv reisijaid – 9 756 611 reisijat ehk 891 reisijat rohkem kui 2017. aastal. Transporditud kaubaveoühikute arv suurenes 5,7%. Kontserni müügitulu moodustas 949,7 miljonit eurot (2017: 967,0 miljonit eurot). EBITDA moodustas 142,8 miljonit eurot (2017: 158,3 miljonit eurot) ning puhaskasum 40,0 miljonit eurot ehk 0,06 eurot aktsia kohta (2017: 46,5 miljonit eurot ehk 0,07 eurot aktsia kohta).

2018. aastal vähenes kontserni müügitulu 17,3 miljoni euro võrra 949,7 miljoni euroni.

 • Liinidelt teenitud müügitulu (kontserni peamised tegevussegmendid) suurenes 0,7 miljoni euro võrra 883,7 miljoni euroni, vaatamata Soome-Rootsi segmendi müügitulu 7,4 miljoni euro suurusele  langusele, mis tulenes peamiselt kruiisilaeva Baltic Princess 68 päeva kestnud hooldustöödest.
 • Muud müügitulud (muu segment) vähenesid 19,4 miljoni euro võrra 74,8 miljoni euroni. Kõige enam langes prahitulu, mis kahanes 10,8 miljoni euro võrra, sest välja prahiti vähem laevu. Vähenes ka maismaal asuvate kaupluste müügitulu (Tallinna Vanasadama piirkonnas), sest Eestis maismaal asuvates kauplustes müüdavate toodete hinnataseme konkurentsivõime on pärast viimaste aastate aktsiisitõuse langenud. Hotellide müügitulu kujunes samuti varasemast väiksemaks, sest Tallinnas asunud Tallink Pirita Spa Hotel lõpetas 2018. aasta novembris tegevuse, kuna omanik müüs hotellihoone.

2018. aastal jätkus kaubaveo kasv. Transporditud kauba maht suurenes 5,7% ning kaubaveost teenitud müügitulu tõusis 6,1% ehk 7,1 miljoni euro võrra, ulatudes 124,9 miljoni euroni. Kontserni põhiturgude hea majandusseisu toel kasvas transporditud kaubaveoühikute arv kõigis geograafilistes segmentides.

2018. aastal reisis Eesti-Soome liinidel kokku 5,1 miljonit reisijat ehk 0,3% rohkem kui 2017. aastal ning transporditud kaubaveoühikute arv nendel liinidel kasvas 5,4%. Konkurentide lisandunud veomaht Tallinna-Helsingi liinil suurendas konkurentsi ja avaldas survet piletihindadele. Uue shuttle-laeva Megastar liinile toomine aitas aga tõsta shuttle-teenuse efektiivsust ning kontsernil õnnestus tihedale  konkurentsile vaatamata kasvatada segmendi tulemit. Segmendi müügitulu suurenes 1,5 miljoni euro võrra 356,0 miljoni euroni ja segmendi tulem kasvas 2,4 miljoni euro võrra 80,3 miljoni euroni.

Soome-Rootsi liinide müügitulu vähenes 7,4 miljoni euro võrra 337,5 miljoni euroni ja segmendi tulem kahanes 2,3 miljoni euro võrra 16,2 miljoni euroni. Kruiisilaeva Baltic Princess hooldus- ja remonditööd esimeses kvartalis mõjutasid Soome-Rootsi segmendi veomahtu ja  finantstulemust. Segmendi tulemit vähendas ka laevakütuse hinnatõusust tingitud kütusekulude suurenemine.

Eesti-Rootsi liinide müügitulu kasvas 2017. aastaga võrreldes 1,7 miljoni euro võrra. Müügitulu kasvu toetas 0,4% suurem reisijate arv ja 10,9% suurem transporditud kaubaveoühikute arv. Segmendi tulem vähenes eelmise aastaga võrreldes laevakütuse hinnatõusust tingitud suuremate kütusekulude tõttu.

Läti-Rootsi liini müügitulu kasvas 2017. aastaga võrreldes 4,8 miljoni euro võrra. Müügitulu kasvu toetas 7,0% suurem reisijate arv ja 24,5% suurem transporditud kaubaveoühikute arv. Sellel liinil jätkus veomahu ja müügitulu kasv ka 2018. aastal. Laevakütuse hinnatõusust tingitud suuremate kütusekulude tõttu paranes segmendi tulem siiski üksnes 0,2 miljoni euro võrra -1,0 miljoni euroni.  

2018. aastal mõjutasid kontserni müügitulu ja majandustulemust järgmised äritegevusega seotud tegurid:

 • Reisijate arv kontserni laevadel kasvas peaaegu kõigis geograafilistes segmentides (Eesti-Soome, Eesti-Rootsi ja Läti-Rootsi segmendis).
 • Kontserni laevadega transporditud kaubaveoühikute arv suurenes kõigis geograafilistes segmentides.
 • Kruiisilaeva Baltic Princess hooldus- ja remonditööd esimeses kvartalis mõjutasid Soome-Rootsi segmendi veomahtu ja finantstulemust.
 • Prahitulu vähenes eelmise aastaga võrreldes, sest välja prahiti vähem laevu.
 • Laevakütuse hinnatõusu tõttu kasvasid kütusekulud.

Põhinäitajad

31. detsembril lõppenud aasta kohta201820172016
Müügitulu (miljonites eurodes)949.7967.0937.8
Brutokasum (miljonites eurodes)183.8194.6192.6
EBITDA¹ (miljonites eurodes)142.8158.3149.5
EBIT¹ (miljonites eurodes)63.571.971.6
Aruandeperioodi puhaskasum (miljonites eurodes)40.046.544.1
    
Amortisatsioon (miljonites eurodes)79.386.477.9
Investeeringud¹ (miljonites eurodes)36.4219.368.9
Aktsiate kaalutud keskmine arv669 859 148669 882 040669 882 040
Aktsiakasum¹0.060.070.07
    
Reisijate arv¹9 756 6119 755 7209 457 522
Kaubaveoühikute arv¹384 958364 296328 190
Keskmine töötajate arv¹7 4307 4067 163
    
Seisuga 31. detsember201820172016
Varad kokku (miljonites eurodes)1 500.91 558.61 539.0
Kohustused kokku (miljonites eurodes)644.0722.3729.1
Intressikandvad kohustused (miljonites eurodes)510.1560.9558.9
Netovõlg¹ (miljonites eurodes)428.0472.0480.1
Netovõla ja EBITDA suhe¹3.03.03.2
Omakapital kokku (miljonites eurodes)856.9836.3809.9
Omakapitali määr¹ (%)57.1%53.7%52.6%
    
Lihtaktsiate arv669 865 540669 882 040669 882 040
Omakapital aktsia kohta¹1.281.251.21
    
Suhtarvud201820172016
Brutokasumi marginaal¹ (%)19.4%20.1%20.5%
EBITDA marginaal¹ (%)15.0%16.4%15.9%
EBIT marginaal¹ (%)6.7%7.4%7.6%
Puhaskasumi marginaal¹ (%)4.2%4.8%4.7%
    
ROA¹ (%)4.1%4.3%4.6%
ROE¹ (%)4.8%5.6%5.4%
ROCE¹ (%)5.2%5.3%5.6%

¹ ESMA suunistel põhinevad alternatiivsed tulemuslikkusnäitajad on avalikustatud peatükis „Alternatiivsed tulemuslikkusnäitajad“.

Müügitulu

Kontserni müügitulu moodustas 2018. aastal 949,7 miljonit eurot (2017: 967,0 miljonit eurot). Enam kui pool müügitulust ehk 524,4 miljonit eurot (2017: 536,7 miljonit eurot) teeniti müügist laevadel ja maismaal asuvates restoranides ja kauplustes. Piletimüügitulu moodustas 243,8 miljonit eurot (2017: 242,7 miljonit eurot) ja kaubaveo müügitulu 124,9 miljonit eurot (2017: 111,7 miljonit eurot).

Geograafiliste segmentide järgi jagunes müügitulu järgmiselt: 37,5% ehk 356,0 miljonit eurot teeniti Eesti-Soome liinidelt ja 35,5% ehk 337,5 miljonit eurot Soome-Rootsi liinidelt. Eesti-Rootsi liinide müügitulu oli 119,0 miljonit eurot ehk 12,5% ja Läti-Rootsi liini müügitulu 71,3 miljonit eurot ehk 7,5%. Muude geograafiliste segmentide müügitulu osakaal langes 7,9%-ni ehk 74,8 miljoni euroni.

Kasum

2018. aasta brutokasum oli 183,8 miljonit eurot (2017: 194,6 miljonit eurot) ja kulumieelne ärikasum (EBITDA) 142,8 miljonit eurot (2017: 158,3 miljonit eurot). 2018. aasta puhaskasum oli 40,0 miljonit eurot (2017: 46,5 miljonit eurot). Puhaskasum aktsia kohta oli 0,06 eurot (2017: 0,07 eurot).

Kontserni kasumlikkust mõjutasid peamiselt järgmised tegurid:

 • Laevakütuse hinnatõusu tõttu suurenesid kütusekulud 16,6 miljoni euro võrra. Samal ajal vähenes kontserni kütusetarbimine. Tänu mitmesugustele energiatõhusust suurendavatele meetmetele kahanes laevade keskmine kütusetarbimine 2018. aastal 3,2% meremiili kohta.
 • Prahitulu vähenes, sest laevu prahiti välja vähem kui eelmisel aastal.
 • Maismaal (sadama piirkonnas) asuvate kaupluste müügitulu vähenes, sest Eesti kauplustes müüdava kauba hinnatase ei ole viimaste aastate aktsiisitõusu tõttu enam nii konkurentsivõimeline.
 • Ühekordsed kulud ja tulud 2018. aastal:
  • Nasdaq Helsingi börsil aktsiate noteerimisega seotud kulud summas 1,5 miljonit eurot;
  • vana kütusemahuti rendilepingu lõpetamisega seotud kulud summas 0,9 miljonit eurot;
  • Superfast laevade eelmiselt omanikult hüvitislepingu alusel laekunud tulu 1,0 miljonit eurot.

Kauplustes ja restoranides müüdud kauba kulud, mis on suurim tegevuskulude artikkel, ulatusid 217,2 miljoni euroni (2017: 227,8 miljonit eurot).

2018. aasta kütusekulud olid 102,5 miljonit eurot (2017: 85,9 miljonit eurot). Kütusekulu mõjutas veovõime kasv ja kütusehinnad, mis püsisid kogu aasta jooksul kõrgemad. Seetõttu suurenesid aasta kütusekulud 19,3%. Kontsern jätkab oma igapäevaste tegevuste tõhustamist ja optimeerimist ning laevade kütusekulude langetamist.

Kontserni personalikulud olid 218,1 miljonit eurot (2017: 215,2 miljonit eurot).  2018. aastal oli keskmine töötajate arv 7 430 (2017: 7 406).

Aruandeperioodi üldhalduskulud olid 55,5 miljonit eurot ning müügi- ja turunduskulud 69,3 miljonit eurot (2017. aastal vastavalt 53,7 ja 71,3 miljonit eurot). 

Kontserni varade amortisatsioonikulu oli 79,3 miljonit eurot (2017: 86,4 miljonit eurot). Materiaalse või immateriaalse põhivara väärtuse langusest tulenevat kahjumit kontsernil ei tekkinud.

Kontserni netofinantskulud vähenesid võrreldes eelmise aastaga 2,3 miljoni euro võrra, peamiselt tänu 3,9 miljoni euro võrra väiksemale intressikulule. Valuutakursi erinevuste ning valuutakursside ja intressimäärade tuletisinstrumentide ümberhindluse kasum vähenes 1,6 miljoni euro võrra.

Kontserni krediidi-, likviidsus- ja tururiske ning finantsriskide juhtimist on kirjeldatud raamatupidamise aastaaruande lisades.

Likviidsus ja rahavood

Kontserni 2018. aasta äritegevuse netorahavoog oli 156,8 miljonit eurot (2017: 136,2 miljonit eurot).

Kontserni investeerimistegevuses kasutatud netorahavoog oli 35,7 miljonit eurot (2017: 86,8 miljonit eurot). Mitmeid investeeringuid tehti laevade restoranide, kaupluste ja kajutite uuendamiseks. Investeeriti ka veebipõhiste broneerimis- ja müügisüsteemide arendamisse.

2018. aastal maksis kontsern tagasi laene kogusummas 190,0 miljonit eurot (2017: 174,4 miljonit eurot), sealhulgas lunastati 2013. aastal emiteeritud tagatiseta eelisvõlakirju 900 miljoni Norra krooni väärtuses. Võlakirjaemissiooni lunastamise osaliseks refinantseerimiseks võeti tähtajalist laenu summas 110,0 miljonit eurot.

Intressimaksetele kulus 19,4 miljonit eurot (2017: 20,7 miljonit eurot).

Seisuga 31. detsember 2018 oli kontsernil raha ja raha ekvivalente kokku 82,2 miljonit eurot (31. detsember 2017: 88,9 miljonit eurot). Lisaks oli kontsernil kasutamata arvelduskrediiti 75,0 miljonit eurot (2017: 75,0 miljonit eurot).

Juhtkonna hinnangul on kontsernil oma tegevuse jaoks piisavalt likviidseid vahendeid.


Konsolideeritud kasumi- ja muu koondkasumi aruanne

31. detsembril lõppenud aasta kohta, tuhandetes eurodes20182017
Müügitulu (lisa 4)949 723966 977
Müüdud kaupade ja teenuste kulud (lisa 5)-765 892-772 372
Brutokasum183 831194 605
   
Müügi- ja turunduskulud (lisa 5)-69 315-71 339
Üldhalduskulud (lisa 5)-55 223-53 012
Nõuete allahindlus (lisa 23)-272-660
Muud äritulud4 6332 873
Muud ärikulud-153-509
Kasum äritegevusest63 50171 958
   
Finantstulud (lisa 5)8 63112 738
Finantskulud (lisa 5)-27 552-33 987
Kapitaliosaluse meetodil arvestatud kasum (lisa 12)440
Kasum enne tulumaksu44 58450 749
   
Tulumaks (lisa 6)-4 535-4 253
   
Puhaskasum40 04946 496
Emaettevõtte omanikele kuuluv puhaskasum40 04946 496
   
Muu koondkasum  
Kirjed mida võidakse edaspidi ümber klassifitseerida kasumiaruandesse  
Välismaiste äriüksuste ümberarvestusel tekkinud valuutakursivahed26713
Muu koondkasum26713
   
Koondkasum kokku40 31646 509
Emaettevõtte omanikele kuuluv koondkasum kokku40 31646 509
   
Tava- ja lahustatud aktsiakasum (eurodes aktsia kohta, lisa 7)0.0600.069


Konsolideeritud finantsseisundi aruanne

Seisuga 31. detsember, tuhandetes eurodes20182017
VARAD  
Raha ja raha ekvivalendid (lisa 8)82 17588 911
Nõuded ostjate vastu ja muud nõuded (lisa 9)43 80546 466
Ettemaksed (lisa 10)6 0845 395
Tulumaksu ettemakse4640
Varud (lisa 11)35 74140 675
Käibevara167 851181 487
   
Kapitaliosaluse meetodil kajastatud investeeringud (lisa 12)407403
Muud finantsvarad (lisa 13)320344
Edasilükkunud tulumaksu vara (lisa 6)17 93418 722
Kinnisvarainvesteeringud300300
Materiaalne põhivara (lisa 14)1 267 9281 308 441
Immateriaalne vara (lisa 15)46 16448 900
Põhivara1 333 0531 377 110
VARAD KOKKU1 500 9041 558 597
   
KOHUSTUSED JA OMAKAPITAL  
Intressikandvad võlakohustused (lisa 16)78 658159 938
Võlad tarnijatele ja muud võlad (lisa 17)100 68295 548
Tuletisinstrumendid (lisa 23)91829 710
Võlad omanikele23
Tulumaksukohustus11634
Ettemakstud tulud (lisa 18)32 11331 429
Lühiajalised kohustused212 489316 662
   
Intressikandvad võlakohustused (lisa 16)431 477400 968
Tuletisinstrumendid (lisa 23)04 688
Muud kohustused220
Pikaajalised kohustused431 499405 656
Kohustused kokku643 988722 318
   
Aktsiakapital (lisa 19)361 736361 736
Ülekurss (lisa 19)662639
Reservid (lisa 19)69 47468 946
Jaotamata kasum425 044404 958
Emaettevõtte omanikele kuuluv omakapital856 916836 279
Omakapital kokku856 916836 279
KOHUSTUSED JA OMAKAPITAL KOKKU1 500 9041 558 597


Konsolideeritud rahavoogude aruanne

31. detsembril lõppenud aasta kohta, tuhandetes eurodes20182017
   
RAHAVOOD ÄRITEGEVUSEST  
Aruandeperioodi puhaskasum40 04946 496
Korrigeerimised:  
Amortisatsioon (lisad 14,15)79 28086 371
Puhaskahjum materiaalse põhivara müügist-104-1 903
Puhas intressikulu (lisa 5)19 80623 744
Puhaskulu/-tulu tuletisinstrumentidest (lisa 5)-5 0555 631
Kapitaliosaluse meetodil arvestatud kasum (lisa 12)-4-40
Realiseerimata kasum/kahjum valuutakursi muutustest4 294-7 564
Omaaktsiad60
Tulumaks (lisa 6)4 5354 253
Korrigeerimised102 758110 492
Muutused:  
Äritegevusega seotud nõuetes ja ettemaksetes2 407-6 707
Varudes4 934-1 956
Äritegevusega seotud kohustustes6 723-12 140
Muutused varades ja kohustustes14 064-20 803
Äritegevusest teenitud raha156 871136 185
Makstud tulumaks-87-7
RAHAVOOD ÄRITEGEVUSEST KOKKU156 784136 178
   
RAHAVOOD INVESTEERIMISTEGEVUSEST  
Materiaalse põhivara ja immateriaalse vara soetamine-36 037-219 207
Laekumised materiaalse põhivara müügist368132 448
Laekunud intressid71
RAHAVOOD INVESTEERIMISTEGEVUSEST KOKKU-35 662-86 758
   
RAHAVOOD FINANTSEERIMISTEGEVUSEST  
Saadud laenud110 000184 000
Laenude tagasimaksed-69 666-134 321
Võlakirjade tagasimaksed (lisa 16)-120 3030
Arvelduskrediidi muutus (lisa 16)0-40 110
Tuletisinstrumentidega seotud maksed-3 569-3 592
Kapitalirendimaksete tasumine-108-102
Makstud intressid-19 440-20 744
Laenudega seotud tehingukulude tasumine-1 113-216
Makstud dividendid (lisa 19)-20 096-20 096
Aktsiakapitali vähendamine-1-1
Tulumaks makstud dividendidelt (lisa 19)-3 562-4 100
RAHAVOOD FINANTSEERIMISTEGEVUSEST KOKKU-127 858-39 282
   
RAHAVOOD KOKKU-6 73610 138
   
Raha ja raha ekvivalendid perioodi alguses88 91178 773
Raha ja raha ekvivalentide muutus (lisa 8)-6 73610 138
Raha ja raha ekvivalendid perioodi lõpus82 17588 911


Veiko Haavapuu
Finantsdirektor
         
AS Tallink Grupp
Sadama 5/7, 10111 Tallinn
E-mail veiko.haavapuu@tallink.ee

Manus


Tallink Grupp AR 2018 EST.pdf