Avaldatud: 2019-04-22 06:00:00 CEST
Tallinna Sadam
Korralise üldkoosoleku kutse

AS-I TALLINNA SADAM KORRALISE ÜLDKOOSOLEKU KOKKUKUTSUMISE TEADE

Hea aktsionär!

ASi Tallinna Sadam, registrikood 10137319, aadress Sadama 25, 15051 Tallinn, juhatus kutsub kokku aktsionäride korralise üldkoosoleku, mis toimub 14. mail 2019 algusega kell 10.00 Kultuurikatla katelde ruumis (Põhja pst 27a, Tallinn).

Korralisel üldkoosolekul osalemiseks õigustatud hääleõiguslike aktsionäride nimekiri fikseeritakse 7 (seitse) päeva enne koosoleku toimumist ehk 7. mail 2019 Nasdaq CSD arveldussüsteemi tööpäeva lõpu seisuga.

Teate avaldamise seisuga on ASi Tallinna Sadam aktsiakapital 263 000 000 eurot. ASil Tallinna Sadam on 263 000 000 lihtaktsiat, iga aktsia annab üldkoosolekul 1 (ühe) hääle.

Koosolekust osavõtjate registreerimine algab koosoleku toimumise kohas koosoleku päeval st. 14. mail 2019 kell 9.00 ja lõpeb kell 9.50. Palume aktsionäridel ja nende esindajatel saabuda võimalikult vara, arvestades osalejate registreerimiseks kuluvat aega.

Üldkoosolekule registreerimisel palume esitada: 

  1. füüsilisest isikust aktsionäril isikut tõendav dokument ja esindajal lisaks kehtiv kirjalik volikiri eesti või inglise keeles;
  2. juriidilisest isikust aktsionäri seadusjärgsel esindajal isikut tõendav dokument; volitatud esindajal lisaks kehtiv kirjalik volikiri eesti või inglise keeles. Juhul, kui juriidiline isik ei ole registreeritud Eesti äriregistris, palume esitada kehtiv väljavõte vastavast registrist, kus juriidiline isik on registreeritud ja millest tuleneb esindaja õigus aktsionäri esindada (seadusjärgne volitus). Väljavõte peab olema inglisekeelne või tõlgitud inglise keelde vandetõlgi või vandetõlgiga võrdsustatud ametiisiku poolt, notariaalselt kinnitatud ja apostillitud.

Aktsionäril palume enne korralise üldkoosoleku toimumist teavitada ASi Tallinna Sadam esindaja määramisest või esindajale antud volituse tagasivõtmisest, saates vastavasisulise digitaalallkirjastatud volikirja või originaalvolikirja pdf-koopia (originaalvolikiri tuleb esitada koosolekul) e‑posti aadressile investor@ts.ee või toimetades originaalvolikirja isiklikult kohale tööpäeviti ajavahemikus kl 9.00-16.00 aadressile Sadama 25, 15051 Tallinn, hiljemalt 10.05.2019 kell 16.00. Aktsionär võib kasutada volikirja blanketti, mis on kättesaadav ASi Tallinna Sadam investorveebis investor.ts.ee.

Vastavalt ASi Tallinna Sadam nõukogu 16.04.2019 otsusele on korralise üldkoosoleku päevakord ja nõukogu ettepanekud aktsionäridele järgmised:

1.     2018. aasta majandusaasta aruande kinnitamine
1.1.  Kinnitada ASi Tallinna Sadam 2018. aasta majandusaasta aruanne üldkoosolekule esitatud kujul.

2.     Kasumi jaotamine
2.1.  Kinnitada 2018. aasta majandusaasta puhaskasum 24 423 303 eurot ja eelmiste perioodide jaotamata kasum 42 100 654 eurot.
2.2.  Maksta aktsionäridele dividendi 0,134 eurot aktsia kohta, kokku summas 35 242 000 eurot.

Dividendiõiguslike aktsionäride nimekiri fikseeritakse 28.05.2019 arveldussüsteemi tööpäeva lõpu seisuga. Sellest tulenevalt on aktsiatega seotud õiguste muutumise päev (ex-päev) 27.05.2019. Alates sellest kuupäevast ei ole aktsiaid omandanud isik õigustatud saama dividende 2018. majandusaasta eest. Dividendid makstakse aktsionäridele 04.06.2019.

3.     Nõukogu töökorra muutmine
3.1.  Tunnistada kehtetuks ainuaktsionäri 25.04.2011 otsusega kinnitatud ASi Tallinna Sadam nõukogu töökord.
3.2.  Kinnitada ASi Tallinna Sadam nõukogu töökord uues redaktsioonis üldkoosolekule esitatud kujul.

4.     ASi Tallinna Sadam nõukogu liikmete nimetamiskomitee moodustamine
4.1.  Moodustada viieliikmeline ASi Tallinna Sadam nõukogu liikmete nimetamiskomitee.

Üldkoosoleku materjalidega (sh majandusaasta aruande, vandeaudiitori aruande ja kasumi jaotamise ettepanekuga), otsuste eelnõudega ning muude üldkoosoleku dokumentidega on võimalik tutvuda ASi Tallinna Sadam investorveebis aadressil investor.ts.ee ja tööpäeviti ajavahemikus 9.00-16.00 aadressil Sadama 25, 15051 Tallinn. Aktsionäride korralise üldkoosoleku päevakorra punktidega seotud küsimused võib saata e‑posti aadressil investor@ts.ee.

Aktsionäril on õigus saada üldkoosolekul juhatuselt teavet ASi Tallinna Sadam tegevuse kohta. Juhatus võib keelduda teabe andmisest juhul, kui on alust eeldada, et see võib kahjustada aktsiaseltsi huve. Juhul, kui ASi Tallinna Sadam juhatus keeldub teabe andmisest, võib aktsionär nõuda, et üldkoosolek otsustaks tema nõudmise õiguspärasuse üle või esitada kahe nädala jooksul hagita menetluses kohtule avalduse juhatuse kohustamiseks teavet andma.

Aktsionärid, kelle aktsiatega on esindatud vähemalt 1/20 ASi Tallinna Sadam aktsiakapitalist, võivad nõuda täiendavate küsimuste võtmist üldkoosoleku päevakorda, kui vastav nõue koos otsuse eelnõu või põhjendusega on esitatud kirjalikult hiljemalt 15 päeva enne üldkoosoleku toimumist, s.o. hiljemalt 29.04.2019 e-posti aadressile investor@ts.ee või aadressil: AS Tallinna Sadam, Sadama 25, 15051 Tallinn, Eesti.

Aktsionärid, kelle aktsiatega on esindatud vähemalt 1/20 ASi Tallinna Sadam aktsiakapitalist, võivad esitada aktsiaseltsile iga päevakorrapunkti kohta alternatiivse otsuse eelnõu hiljemalt 3 päeva enne üldkoosoleku toimumist, s.o hiljemalt 11.05.2019, esitades selle e-posti aadressile investor@ts.ee või aadressil: AS Tallinna Sadam, Sadama 25, 15051 Tallinn, Eesti.

Peale üldkoosoleku lõppu on üldkoosolekust osa võtnud aktsionäridel võimalus osaleda ASile Tallinna Sadam kuuluva Vanasadama bussiekskursioonil. Ekskursioonil osalemiseks on vajalik eelregistreerimine veebilehel: investor.ts.ee hiljemalt 10.05.2019.

Lugupidamisega
ASi Tallinna Sadam juhatus

Lisainfo:

Marju Zirel
Investorsuhete juht
AS Tallinna Sadam
m.zirel@ts.ee

Manused


2_Volikiri.docx
4_Nõukogu aruanne.pdf
5_Nõukogu töökord.pdf
3_Aastaaruanne 2018.pdf