Paskelbta: 2019-04-18 07:56:50 CEST
AUGA group, AB
Pranešimai apie vadovų sandorius

AUGA group, AB Pranešimai apie vadovaujančias pareigas einančių asmenų sandorius

AUGA group, AB (Bendrovė) gavo pranešimus apie vadovaujančias pareigas einančių asmenų sandorius (pridedami).

Sandoriai, dėl kurių gauti pranešimai, yra pasirinkimo (opcionų) sandoriai  pagal programą dėl Bendrovės akcijų suteikimo Bendrovės ir jos dukterinių įmonių darbuotojams, valdymo ir priežiūros organų nariams (Darbuotojai).

2018 m. balandžio 30 d. Bendrovės visuotinis akcininkų susirinkimas patvirtino Akcijų suteikimo darbuotojams taisykles (Taisyklės) ir suformavo EUR 957 000 (t.y. 3 300 000 vnt. akcijų skaičiuojant nominalia EUR 0,29 vienos akcijos verte) rezervą akcijoms suteikti. Vadovaujantis Taisyklėmis, jas įgyvendinančiomis tvarkomis ir kompetentingų organų sprendimais iki 2019 m. balandžio 18 d. darbuotojams viso iš sudaryto rezervo buvo paskirta 2 548 860 vnt. akcijų (77,24% 2018 m. suformuoto rezervo akcijoms suteikti), t.y.:

  1. 589 190 vienetų - Bendrovės vadovaujančias pareigas einantiems asmenims (pranešimai dėl opciono sutarčių dėl šių akcijų suteikimo sudarymo pateikiami šiuo pranešimu); ir
  2. 1 959 670 vienetų – kitiems Bendrovės ir jos dukterinių įmonių Darbuotojams, dėl kurių bus sudarytos opcionų sutartys.

Pagal šias opcionų sutartis Darbuotojai turės teisę ne anksčiau kaip po 3 metų pasirinkti, ar gauti iš Bendrovės sutartyje nustatytas akcijas. Akcijos Darbuotojams bus suteikiamos neatlygintinai (t.y. už EUR 0), apmokamos iš Bendrovės suformuoto rezervo akcijoms suteikti.

Generalinis direktorius

Linas Bulzgys
+370 5 233 5340


Priedai


Pranesimas_vadovo sandoris_Marijus Bakas_20190417_LT.pdf
Pranesimas_vadovo sandoris_TB_20190417_LT.pdf
Pranesimas_vadovo sandoris _ TomasCeponkus_20190417_LT.pdf
Pranesimas_vadovo sandoris _ MartynasRepecka_20190417_LT.pdf
Pranesimas_vadovo sandoris _ LM_20190417_LT.pdf
Pranesimas_vadovo sandoris _ MartynasRepecka_20190417_LT.pdf
Pranesimas_vadovo sandoris_VG_20190417_LT.pdf
Pranesimas_vadovo sandoris_Linas Bulzgys_20190417_LT.pdf
Pranesimas_vadovo sandoris _ LM_20190417_LT.pdf
Pranesimas_vadovo sandoris_Gediminas Judzentas_20190417_LT.pdf
Pranesimas_vadovo sandoris_RS_20190417_LT.pdf