Publicēts: 2019-04-17 15:00:00 CEST
Latvenergo
Gada pārskats ar zvērināta revidenta atzinumu

Latvenergo koncerns publicē revidētos 2018. gada rezultātus un Ilgtspējas pārskatu

Rīga, 2019-04-17 15:00 CEST -- Šodien, 17. aprīlī, tiek publicēti revidētie Latvenergo koncerna finanšu rezultāti par 2018. gadu, kurus AS ''Latvenergo" valde ir apstiprinājusi 16. aprīlī. Līdz ar Latvenergo konsolidēto un AS "Latvenergo" 2018. gada pārskatu tiek publicēts Ilgtspējas pārskats, kas sagatavots atbilstoši GRI Standards vadlīnijām, un AS "Latvenergo" Korporatīvās pārvaldības ziņojums par 2018. gadu.

2018. gadā elektroenerģijas tirgu ietekmēja sausie un karstie laikapstākļi Eiropā, kas izraisīja negaidītu elektroenerģijas cenu kāpumu. Šajos apstākļos koncerns efektīvi izmantoja savu diversificēto ražotņu priekšrocības, AS “Latvenergo” termoelektrocentrālēs saražojot lielāko elektroenerģijas daudzumu kopš 1990. gada.

2018. gadā Latvenergo koncerns ir vērtīgākais enerģētikas uzņēmums Baltijā, aktīvu vērtībai gada nogalē sasniedzot 3,8 mljrd. eiro. Koncerna ieņēmumi ir 878,0 milj. eiro, kas ir par 5 % mazāk nekā 2017. gadā. Savukārt EBITDA ir samazinājusies par 41 % un ir 321,6 milj. eiro. 2018. gadā koncerna peļņa ir 76,0 milj. eiro. Rezultātus ietekmēja par 44 % mazāka elektroenerģijas izstrāde Daugavas hidroelektrostacijās (HES)  zemākas ūdens pieteces dēļ, kā arī AS “Latvenergo” lēmums pieteikties vienreizējai kompensācijai, atsakoties turpmāk saņemt 75 % no ikgadējiem elektriskās jaudas maksājumiem TEC un tādējādi nodrošinot OIK samazināšanas iespējas.

Latvenergo koncerna darbību un rezultātus 2018. gadā ietekmēja tādi globāli un reģionāli darbības vides faktori kā elektroenerģijas, dabasgāzes un CO2 emisijas kvotu cenu kāpums. Ilgstoši karstie un sausie laikapstākļi ievērojami samazināja hidroelektrostaciju izstrādi, īpaši Skandināvijā, tādējādi veicinot elektroenerģijas cenu pieaugumu visā Eiropā. Vidējā elektroenerģijas cena Latvijā 2018. gadā bija par 44 % augstāka nekā gadu iepriekš, sasniedzot gandrīz 50 EUR/MWh.

Pali 2018. gada janvārī Latvijai pat nodrošināja Baltijas lielākās elektroenerģijas eksportētājas statusu, taču kopumā Daugavas HES izstrāde 2018. gadā, salīdzinot ar pagājušo gadu, samazinājās par 44 % un bija 2 380 GWh. Līdz ar to elektroenerģijas pieprasījuma nodrošināšanā šogad ļoti būtiska loma bija AS "Latvenergo" termoelektrocentrālēm (TEC), kas kompensēja hidroizstrādes iztrūkumu. 2018. gadā TEC elektroenerģijas izstrāde bija 2 644 GWh, kas ir par 87 % vairāk nekā pagājušajā gadā. Vienlaikus tas ir lielākais TEC saražotās elektroenerģijas daudzums kopš 1990. gada. Kopumā 2018. gadā AS “Latvenergo” savās ražotnēs saražoja 5 076 GWh elektroenerģijas.

2018. gadā Latvenergo koncerns ir viens no vadošajiem enerģijas tirgotājiem Baltijas valstīs. Līdz ar dabasgāzes tirdzniecības uzsākšanu Lietuvā 2018. gada oktobrī Latvenergo koncerns šobrīd darbojas visos enerģētikas tirgus segmentos Latvijā, Lietuvā un Igaunijā.

Latvenergo nepārtraukti turpina attīstīt jaunus biznesa virzienus un pakalpojumus, un jaunākais Elektrum pakalpojums ir dabasgāzes tirdzniecība Latvijas mājsaimniecībām no 2019. gada februāra. Uzņēmums efektīvi turpina attīstīt savu darbību Baltijas valstīs, klientiem piedāvājot Elektum Solārais un Elektrum Viedā māja produktus. Mazumtirdzniecības klientiem Baltijā 2018. gadā kopumā pārdotas 7,0 TWh elektroenerģijas, kas ir aptuveni tikpat, cik pērn. Latvijā pārdotās elektroenerģijas apjoms  ir 4,4 TWh, Lietuvā – 1,6 TWh un Igaunijā – 0,9 TWh.

2018. gadā samazinājās obligātā iepirkuma komponente, ko veicināja AS „Latvenergo” lēmums atteikties turpmāk saņemt 75 % no ikgadējiem elektriskās jaudas maksājumiem TEC, vienlaikus saņemot no valsts vienreizēju kompensāciju. Tādējādi 2018. gadā TEC ietekme obligātā iepirkuma un jaudas maksājumā no 37 % ir samazinājusies līdz 15 % jeb par 74,2 milj. eiro.

Par 75 % mazāki TEC elektriskās jaudas ieņēmumi un būtiski zemāka izstrāde Daugavas HES kaskādē negatīvi ietekmēja koncerna finanšu rezultātus. Latvenergo koncerna ieņēmumi 2018. gadā ir samazinājušies par 5 % un sasniedz 878,0 milj. eiro. Savukārt EBITDA ir samazinājusies par 41 % un sasniedz 321,6 milj. eiro. 2018. gadā koncerna peļņa ir 76,0 milj. eiro (2017. gadā 322,0 milj. eiro). 2017. gadā koncerna peļņu veidoja koncerna saimnieciskās darbības rezultāts – peļņa 172,9 milj. eiro apmērā un uzņēmumu ienākuma nodokļa reformas rezultātā reversētais atliktais nodoklis - 149,1 milj. eiro.

Kopējais Latvenergo koncerna investīciju apjoms 2018. gadā sasniedz 220,6 milj. eiro. Lielākais investīciju apjoms ir ieguldīts tīklu modernizācijā  - aptuveni 80 % no kopējām investīcijām, kas nodrošina augstu tīkla pakalpojumu kvalitāti un uzlabo tehniskos rādītājus un darbības drošumu. Daugavas HES hidroagregātu rekonstrukcijā pārskata gadā ir ieguldīts 21,1 milj. eiro. Turpinās ieguldījumi lielajos pārvades projektos – Kurzemes lokā un Trešajā elektropārvades tīkla savienojumā starp Igauniju un Latviju.

2018. gadā koncernā ir īstenoti gan iekšējie procesu un pārvaldības, gan ārējie saskarsmes ar klientiem digitalizācijas projekti. Līdz pārskata gada beigām AS "Sadales tīkls" uzstādīto viedo  skaitītāju īpatsvars ir 49 % no kopējā skaitītāju skaita, tādējādi efektīvi pārvaldot klientu patēriņa informāciju. AS “Latvenergo” īstenoti klientu apkalpošanas projekti, kas šobrīd nodrošina pilnvērtīgas digitālās apkalpošanas iespējas. Līdz ar digitalizācijas realizāciju ir paaugstināta koncerna darbības efektivitāte, ļaujot samazināt darbinieku skaitu un nepieciešamos resursus, piemēram, transporta un nekustamā īpašuma jomā.

Pēc pārskata perioda beigām 2019. gada 19. martā Starptautiskā kredītreitingu aģentūra Moody's saglabāja nemainīgu AS "Latvenergo" kredītreitingu Baa2 līmenī ar stabilu nākotnes vērtējumu.

Latvenergo koncerna Ilgtspējas pārskats ir sagatavots atbilstoši GRI Standards vadlīniju prasībām. Pārskatā ir pieejama informācija par koncernu, tā pārvaldību un darbības segmentiem. Tāpat dokumentā izklāstīta informācija par koncerna darbībai būtiskākajiem ekonomiskajiem, sociālajiem un vides aspektiem. 2018. gada Ilgtspējas pārskatu ir revidējis SIA "PricewaterhouseCoopers".

Līdz ar Latvenergo koncerna finanšu rezultātiem publicēts arī AS "Latvenergo" Korporatīvās pārvaldības ziņojums par 2018. gadu. Korporatīvās pārvaldības ziņojums apliecina, ka Latvenergo koncernā būtiskos aspektos ievēroti visi uz tā darbību attiecināmie labas korporatīvās pārvaldības principi. Korporatīvās pārvaldības ziņojums pirmo reizi tika sagatavots par 2012. gadu līdz ar obligāciju emisijas programmas uzsākšanu un emitēto obligāciju iekļaušanu Nasdaq Riga biržā. Ziņojums sagatavots atbilstoši Finanšu instrumentu tirgus likumam un AS "Nasdaq Riga" 2010. gadā izdotajiem "Korporatīvās pārvaldības principiem un ieteikumiem to ieviešanā".

 

LATVENERGO KONCERNA GALVENIE RĀDĪTĀJI

Darbības rādītāji

    2018 2017
         
Pārdotā elektroenerģija GWh   9 984 10 371
Mazumtirdzniecība* GWh   6 954 6 923
    Vairumtirdzniecība** GWh   3 030 3 448
Elektrostaciju izstrāde GWh   5 076 5 734
Siltumenerģijas izstrāde GWh   2 274 2 612
Darbinieku skaits     3 508 3 908
Moody's kredītreitings     Baa2 (stabils)  Baa2 (stabils)

* Iekļaujot saimniecisko patēriņu

** tai skaitā OI ietvaros iepirktās enerģijas pārdošana Nord Pool

 

Finanšu rādītāji*

EUR'000

    2018 2017
       
Ieņēmumi   878 008 925 627
EBITDA1)   321 582 541 696
Peļņa   75 955 322 021**
Dividendes2)   156 418 90 142
Aktīvi   3 798 819 4 415 725
Pašu kapitāls   2 320 065 2 846 891
Aizņēmumi   814 343 826 757
Neto aizņēmumi3)   684 888 590 754
Investīcijas   220 607 243 811

1) EBITDA – ieņēmumi pirms procentiem, uzņēmumu ienākuma nodokļa, asociēto sabiedrību peļņas vai zaudējumu daļas, nolietojuma un amortizācijas, un nemateriālo ieguldījumu, un pamatlīdzekļu vērtības samazinājuma

2) Izmaksātās dividendes mātessabiedrības akcionāram

3) Neto aizņēmumi = aizņēmumi gada beigās mīnus nauda un naudas ekvivalenti gada beigās

*Informācija par Latvenergo koncerna izmantotajiem finanšu rādītajiem un koeficientiem pieejama Latvenergo koncerna konsolidētajā un AS "Latvenergo" gada pārskata sadaļā "Galvenie darbības rādītāji".

** Nodokļu reformas rezultātā 2017. gadā ietverts uzņēmumu ienākuma reversētais atliktais nodoklis 149,1 milj. EUR. Peļņa no ikgadējās saimnieciskās darbības rezultāta – 172,9 milj. EUR.

 

Finanšu koeficienti*

    2018 2017
EBITDA rentabilitāte4)   36,6 % 58,5 %
Neto aizņēmumi / EBITDA5)   2,0 1,1
Neto aizņēmumi / pašu kapitāls6)   0,30 0,21
Aktīvu atdeve (ROA)7)   1,8 % 7,7 %
Pašu kapitāla atdeve (ROE)8)   2,9 % 12,2 %
Ieguldītā kapitāla atdeve (ROCE)9)   2,8 % 6,8 %

4) EBITDA rentabilitāte = EBITDA / ieņēmumi

5) Neto aizņēmumi / EBITDA = (neto aizņēmumi pārskata gada sākumā + neto aizņēmumi pārskata gada beigās) * 0.5 / EBITDA (12 mēnešu periodā)

6) Neto aizņēmumi / pašu kapitāls = neto aizņēmumi pārskata gada beigās / pašu kapitāls pārskata gada beigās

7) Aktīvu atdeve (ROA) = peļņa / vidējie aktīvi ((aktīvi pārskata gada sākumā + aktīvi pārskata gada beigās) / 2)

8) Pašu kapitāla atdeve (ROE) = peļņa / vidējais pašu kapitāls ((pašu kapitāls pārskata gada sākumā + pašu kapitāls pārskata gada beigās) / 2)

9) Ieguldītā kapitāla atdeve (ROCE) = saimnieciskās darbības peļņa / (vidējais pašu kapitāls ((pašu kapitāls pārskata gada sākumā + pašu kapitāls pārskata gada beigās) / 2) + aizņēmumu vidējā vērtība ((aizņēmumi pārskata gada sākumā + aizņēmumi pārskata gada beigās) / 2))

*Informācija par Latvenergo koncerna izmantotajiem finanšu rādītajiem un koeficientiem pieejama Latvenergo koncerna konsolidētajā un AS "Latvenergo" gada pārskata sadaļā "Galvenie darbības rādītāji".

   

Konsolidētais peļņas vai zaudējumu aprēķins*

EUR'000

  2018 2017
     
Ieņēmumi 878 008 925 627
Pārējie ieņēmumi 93 260 149 950
Izlietotās izejvielas un materiāli (497 293) (349 690)
Personāla izmaksas (103 762) (113 289)
Nolietojums, amortizācija un nemateriālo ieguldījumu, un pamatlīdzekļu vērtības samazinājums (225 820) (307 614)
Finanšu aktīvu vērtības samazinājums, neto  478
Pārējās saimnieciskās darbības izmaksas (49 109) (70 902)
Saimnieciskās darbības peļņa 95 762 234 082
Finanšu ieņēmumi 1 157 1 243
Finanšu izmaksas (8 406) (11 211)
Peļņa pirms nodokļa 88 513 224 114
Uzņēmumu ienākuma nodoklis (261) (51 199)
Atliktais ienākuma nodoklis (12 297) 149 106**
Pārskata gada peļņa 75 955 322 021
Attiecināma uz:    
  - mātessabiedrības akcionāru 73 423 319 670
  - mazākuma daļu 2 532 2 351
     
Peļņa uz vienu akciju (eiro) 0,081  0,250
Samazinātā peļņa uz vienu akciju (eiro) 0,081  0,250

*  2018. gada revidētie konsolidētie finanšu pārskati, kas sagatavoti atbilstoši Eiropas Savienībā apstiprinātajiem Starptautiskajiem finanšu pārskatu standartiem

** Atliktā nodokļa saistības reversētas 2017. gada peļņas vai zaudējumu aprēķinā saskaņā ar Latvijas Republikas nodokļu normatīvo aktu izmaiņām, kas stājās spēkā, sākot ar 2018. gada 1. janvāri  

 

Konsolidētais pārskats par finanšu stāvokli*

EUR'000    
  31/12/2018 31/12/2017
AKTĪVI    
Ilgtermiņa aktīvi    
Nemateriālie ieguldījumi 19 079 13 413
Pamatlīdzekļi 3 297 093 3 308 985
Ieguldījuma īpašumi 467 753
Ilgtermiņa finanšu ieguldījumi 40 40
Citi ilgtermiņa debitori 30 920 3 229
Pārējie finanšu ieguldījumi 16 935
Līdz termiņa beigām turētie finanšu aktīvi 16 984
Ilgtermiņa aktīvi kopā 3 364 534 3 343 404
Apgrozāmie līdzekļi    
Krājumi 71 975 76 328
Parādi no līgumiem ar klientiem 117 955 105 369
Citi īstermiņa debitori 84 830 646 761
Nākamo periodu izmaksas 2 598 3 241
Uzņēmumu ienākuma nodokļa avansa maksājums 11 619
Atvasinātie finanšu instrumenti 15 853 4 619
Nauda un naudas ekvivalenti 129 455 236 003
Apgrozāmie līdzekļi kopā 434 285 1 072 321
AKTĪVU KOPSUMMA 3 798 819 4 415 725
PASĪVI    
Pašu kapitāls    
Akciju kapitāls 834 791 1 288 715
Rezerves 1 125 466 1 125 728
Nesadalītā peļņa 351 350 424 406
Mātessabiedrības akcionāra kapitāla līdzdalības daļa 2 311 607 2 838 849
Mazākumakcionāru kapitāla līdzdalības daļa 8 458 8 042
Pašu kapitāls kopā 2 320 065 2 846 891
Kreditori    
Ilgtermiņa kreditori    
Aizņēmumi 700 028 718 674
Atliktā uzņēmumu ienākuma nodokļa saistības 12 297
Uzkrājumi 20 178 21 910
Atvasinātie finanšu instrumenti 3 923 4 914
Nākamo periodu ieņēmumi no līgumiem ar klientiem 143 494 142 132
Pārējie nākamo periodu ieņēmumi 303 519 350 926
Ilgtermiņa kreditori kopā 1 183 439 1 238 556
Īstermiņa kreditori    
Parādi piegādātājiem un pārējiem kreditoriem 135 008 147 072
Nākamo periodu ieņēmumi no līgumiem ar klientiem 13 271 12 500
Pārējie nākamo periodu ieņēmumi 26 438 31 728
Uzņēmumu ienākuma nodokļa saistības 2 27 725
Aizņēmumi 114 315 108 083
Atvasinātie finanšu instrumenti 6 281 3 170
Īstermiņa kreditori kopā 295 315 330 278
PASĪVU KOPSUMMA 3 798 819 4 415 725
         

*  2018. gada revidētie konsolidētie finanšu pārskati, kas sagatavoti atbilstoši Eiropas Savienībā apstiprinātajiem Starptautiskajiem finanšu pārskatu standartiem

 

Papildu informācija:
Jānis Irbe
Finanšu un kredītu vadības direktors
Tālrunis: +371 67 728 239
E-pasts: 
investor.relations@latvenergo.lv

www.latvenergo.lv

Par Latvenergo
Latvenergo koncerns ir viens no lielākajiem enerģijas tirgotājiem Baltijā, kas nodarbojas ar elektroenerģijas un siltumenerģijas ražošanu un tirdzniecību, dabasgāzes tirdzniecību, elektroenerģijas sadales pakalpojuma nodrošināšanu un pārvades aktīvu nomu. AS „Latvenergo” vairākus gadus ir atzīta par Latvijas vērtīgāko uzņēmumu. Starptautiskā kredītreitingu aģentūra Moody’s AS „Latvenergo” ir novērtējusi ar investīciju pakāpes kredītreitingu Baa2/stabils.

Latvenergo koncernā ietilpst mātessabiedrība AS „Latvenergo” (elektroenerģijas un siltumenerģijas ražošana un tirdzniecība, dabasgāzes tirdzniecība) un meitassabiedrības - AS “Latvijas elektriskie tīkli” (pārvades aktīvu noma), AS „Sadales tīkls” (elektroenerģijas sadale), Elektrum Eesti, OÜ (elektroenerģijas un dabasgāzes tirdzniecība Igaunijā), Elektrum Lietuva, UAB (elektroenerģijas un dabazgāzes tirdzniecība Lietuvā), AS “Enerģijas publiskais tirgotājs” (elektroenerģijas obligātā iepirkuma administrēšana) un SIA “Liepājas enerģija” (siltumenerģijas ražošana un tirdzniecība Liepājā, elektroenerģijas ražošana). Visas AS „Latvenergo” akcijas pieder valstij un to turētāja ir Latvijas Republikas Ekonomikas ministrija.

                                                    


01_Latvenergo_Ilgtspejas_Gada Parskats_2018.pdf
02_Latvenergo_Korporativas_parvaldibas_zinojums_2018.pdf
03_Latvenergo_prezentacija_finanšu_parskati_2018.pdf