Publicēts: 2019-04-12 13:38:23 CEST
VEF
Akcionāru sapulces sasaukšana

AS VEF 2019.gada 26.aprīļa kārtējās akcionāru sapulces LĒMUMU PROJEKTI

                              Akciju sabiedrības “VEF”

            2019. gada 26.aprīļa kārtējās akcionāru sapulces

                              LĒMUMU PROJEKTI  

1. Valdes, padomes ziņojumi un zvērināta revidenta atzinums.

 Pieņemt zināšanai akciju sabiedrības “VEF” valdes, padomes ziņojumus un zvērināta revidenta atzinumu.  

2. 2018.gada pārskata apstiprināšana.  

Apstiprināt akciju sabiedrības “VEF” valdes sastādīto un akciju sabiedrības “VEF” padomes izskatīto akciju sabiedrības “VEF” 2018.gada pārskatu.  

3. 2018.gada peļņas izlietošana.  

Akciju sabiedrības “VEF” 2018.gada tīro peļņu 236 683 EUR apmērā izmantot iepriekšējo gadu zaudējumu segšanai.  

4. Revidenta ievēlēšana un atlīdzības noteikšana revidentam.  

1) Par akciju sabiedrības “VEF” revidentu 2019.gada pārskata revīzijai ievēlēt SIA „Baltic Audit” (komercsabiedrības licences Nr.176). 2) Noteikt atlīdzību revidentam par 2019.gada pārskata revīzijas veikšanu  4 300 EUR, neskaitot PVN.

3) Uzdot akciju sabiedrības “VEF” valdei noslēgt līgumu ar revidentu par akciju sabiedrības “VEF” 2019.gada pārskata revīziju.

5. Padomes vēlēšanas un atlīdzības noteikšana padomei.

 Ievēlēt akciju sabiedrības “VEF” padomes locekļa amatā uz trīs gadiem, nosakot padomes pilnvaru termiņa sākumu 2019.gada 26.aprīlī:

1) _________________;

2) _________________;

3) _________________;

4) _________________;

5) _________________.  

Noteikt atlīdzību padomei _____________________.  

6. Par revīzijas komitejas uzdevumu izpildes nodošanu padomei.  

Uzdot akciju sabiedrības „VEF” padomei turpināt pildīt Finanšu instrumentu tirgus likumā noteiktos revīzijas komitejas

uzdevumus.    

Rīgā, 2019.gada 12.aprīlī  

Akciju sabiedrības “VEF” valde