Paskelbta: 2019-04-12 10:42:34 CEST
"Lietuvos energijos gamyba". AB
Visuotinis akcininkų susirinkimas

Dėl „Lietuvos energijos gamyba“, AB, eilinio visuotinio akcininkų susirinkimo sprendimų

„Lietuvos energijos gamyba“, AB, kodas 302648707, registruotos buveinės adresas Elektrinės g. 21, LT-26108 Elektrėnai, Lietuvos Respublika (toliau – ir Bendrovė). Bendras „Lietuvos energijos gamyba“, AB, išleistų paprastųjų vardinių akcijų skaičius yra 648 002 629; ISIN kodas – LT0000128571.

2019 m. balandžio 12 d. „Lietuvos energijos gamyba“, AB, eiliniame visuotiniame akcininkų susirinkime priimti šie sprendimai:

1. Dėl „Lietuvos energijos gamyba“, AB, 2018 metų metinio pranešimo svarstymo.
„Pritarti „Lietuvos energijos gamyba“, AB, 2018 metų metiniam pranešimui (pridedama)“.

2. Dėl audituoto 2018 metų „Lietuvos energijos gamyba“, AB, metinių finansinių ataskaitų rinkinio tvirtinimo.
„Patvirtinti audituotą 2018 metų „Lietuvos energijos gamyba“, AB, metinių finansinių ataskaitų rinkinį (pridedama)“.

3. Dėl 2018 metų „Lietuvos energijos gamyba“, AB, pelno (nuostolių) paskirstymo.
„Paskirstyti 2018 metų „Lietuvos energijos gamyba“, AB, pelną (nuostolius) (pridedama)“.

„Lietuvos energijos gamyba“, AB, pažymi, kad dividendus turi teisę gauti tie asmenys, kurie Bendrovės akcininkų teisių apskaitos dienos pabaigoje, t. y. 2019 m. balandžio 29 d. pabaigoje, bus Bendrovės akcininkai, o dividendai tokiems asmenims bus išmokami vadovaujantis Lietuvos Respublikos akcinių bendrovių įstatymo 60 straipsnio 5 dalies nuostatomis, t. y. per 1 (vieną) mėnesį nuo sprendimo išmokėti dividendus priėmimo dienos, per Bendrovės akcininkų vertybinių popierių sąskaitų tvarkytojus ir per Bendrovės vertybinių popierių apskaitos tvarkytoją AB SEB banką. Pirmoji diena be teisių, nuo kurios vertybinių popierių biržoje įsigytos Bendrovės akcijos nesuteikia teisės gauti dividendų už 2018 metus, yra 2019 m. balandžio 26 d.

Informacija apie priimtus sprendimus taip pat pateikiama „Lietuvos energijos gamyba“, AB, tinklalapyje www.gamyba.le.lt ir „Lietuvos energijos gamyba“, AB, patalpose, esančiose adresu Elektrinės g. 21, Elektrėnai, arba Žvejų g. 14, Vilnius, darbo valandomis (7.30-11.30 val. ir 12.15-16.30 val., penktadieniais 7.30-11.30 val. ir 12.15-15.15 val.) nuo šio pranešimo paskelbimo dienos.

Berta Jasiukėnaitė, Ryšių su visuomene projektų vadovė, tel. +370 694 60771, el. paštas berta.jasiukenaite@le.lt

Priedai


LEG 2018 m. pelno nuostolių paskirstymas.pdf
LEG 2018 m. audituotos metinės finansinės ataskaitos ir metinis pranešimas.pdf