Paskelbta: 2019-04-12 08:30:36 CEST
AB Šiaulių bankas
Pranešimas apie esminį įvykį

Sudarytos opcionų sutartys, darbuotojams suteikta opciono teisių į banko akcijas

AB Šiaulių bankas, įmonės kodas 112025254, adresas Tilžės g. 149, Šiauliai, Lietuva.

AB Šiaulių bankas (toliau - Bankas) 2019 m. balandžio 11 d. pasirašė opcionų sutartis su  Banko ir Banko patronuojamųjų įmonių darbuotojais, kuriems teisės aktų ir Banko vidaus dokumentų nustatyta tvarka mokamas metinis kintamasis atlygis, kurio dalis turi būti išmokama Banko akcijomis.

Opcionų sutartys yra tęstinės, opcionų įgyvendinimo diena numatyta kiekvienų metų balandžio antrąjį penktadienį. Priklausomai nuo darbuotojo veiklos rezultatų Bankas turi teisę kasmet paskirti darbuotojui tam tikrą akcijų skaičių už ataskaitinius metus ir patvirtinti proporcingą dalį (trečdalį) ankstesniais metais paskirto ir dar neperduoto darbuotojui akcijų skaičiaus.

Pasirašytų opcionų sutarčių pagrindu darbuotojams kaip dalis metinio kintamojo atlygio už 2018 metus suteikta opciono teisė 2022 m. balandžio 15 d. neatlygintinai (tik susimokant darbuotojo mokėtinus mokesčius) gauti paskirtą ir vėliau patvirtintą (kasmet po proporcingą dalį, atsižvelgiant į darbuotojo veiklos vertinimo rezultatus) Banko akcijų skaičių. Už 2018 metų veiklos rezultatus darbuotojams iš viso suteikta opcionų teisių į 2.792.096 Banko akcijas.


Papildomą informaciją teikia

Rinkų ir iždo departamento direktoriaus pavaduotojas

Pranas Gedgaudas, tel. (841) 595 653

pranas.gedgaudas@sb.lt