Avaldatud: 2019-04-11 15:30:00 CEST
Tallinna Kaubamaja Grupp
Kvartaliaruanne

2019. aasta I kvartali auditeerimata majandustulemused


Segmendid (EURm) Q1/19 Q1/18 yoy
Supermarketid 110,9 104,7 5,9%
Kaubamaja 23,1 22,8 1,4%
Autokaubandus 26,4 27,6 -4,5%
Jalatsikaubandus 1,9 2,2 -13,8%
Kinnisvara 1,4 1,3 7,3%
Müügitulud kokku 163,7 158,6 3,2%
    
Supermarketid 2,4 3,1 -24,6%
Kaubamaja -0,5 -0,4 2,7%
Autokaubandus 0,6 0,9 -34,7%
Jalatsikaubandus -0,5 -0,3 43,5%
Kinnisvara 2,6 2,9 -7,8%
IFRS 16 -0,4 0,0  
Maksueelne kasum kokku 4,3 6,1 -29,9%


Tallinna Kaubamaja Grupi 2019. aasta I kvartali konsolideeritud auditeerimata müügitulu oli 163,7 miljonit eurot. Võrreldes 2018. aasta I kvartaliga, mil võrreldav müügitulu oli 158,6 miljonit eurot, oli kasv 3,2%. Aruandeperioodi puhaskahjumiks kujunes 2,2 miljonit eurot seoses dividendidelt arvestatud tulumaksuga (6,5 miljonit eurot). 2018. aasta esimese kvartali kahjum oli 0,2 miljonit eurot, sealhulgas tulumaks 6,2 miljonit eurot. Maksueelne kasum oli 4,3 miljonit eurot ja see jäi aasta varasemale tulemusele alla 1,8 miljoni euroga, millest 0,4 miljonit eurot oli 01.01.2019 rakendunud uue raamatupidamisstandardi IFRS 16 negatiivne mõju maksueelsele kasumile arvestusliku intressi ja kulumi erinevuse näol.

2019. aasta algas Grupile jätkuvalt müügitulu kasvuga. Oma turusegmendist kiirema müügitulu kasvu saavutas supermarketite segment. Samuti kasvatas müügitulu kaubamajade segment. Autokaubanduse segmenti mõjutas turuolukord, kus autoturu kasv esimeses kvartalis seiskus ning seejuures uute autode müük langes. Autokaubanduse segmendis toimus tulude korrektsioon vastavalt turuolukorra muutustele. Samuti mõjutas võrdlusandmeid baasaasta tugev tase - 2018. aastal autosegmendi Läti autodiileri poolt võidetud riigihangetega saavutatud müügitulu taset ei suudetud käesoleva aasta alguses korrata samas mahus. Kokkuvõttes jäi autokaubanduse segmendi esimese kvartali müügitulu aasta varasemale 4,5% alla. Ehkki esimeses kvartalis säilis Grupis hea brutomarginaali tase, jäi maksueelne kasum ootuspäraselt alla aasta varasemale 2018. aasta lõpus avatud müügiüksuste käivitusperioodi tõttu. Lisaks kergitas kasumi võrdlusbaasi 2018. aasta esimese kvartali tulemuses sisaldunud erakorraline tulu 0,4 miljoni euro ulatuses Läti kinnisvaraobjektide müügist. Tööjõukulud kasvasid esimeses kvartalis 9,2%. Kulu kasvatasid lisandunud Selveri kauplused, samuti kasvas keskmine palk.

Alates 01.01.2019 rakendas Grupp rendikulude arvestuses uut kohustuslikku raamatupidamisstandardit IFRS 16 „Rendilepingud“. Sellega seoses kajastatakse renditavat vara ja rendikohustust bilansis rendimaksete nüüdisväärtuses ning kulumit renditavatelt varadelt ja arvestuslikku intressikulu rendikohustustelt kasumiaruandes. Seisuga 31.03.2019 oli IFRS 16 kohaselt renditavat vara Grupi bilansis arvele võetud rendimaksete nüüdisväärtuses 105 177 tuhande euro ulatuses. IFRS 16 mõju kasumiaruandele on alljärgnev:

Tuhandetes eurodes 3 kuud 2019
Mitmesuguste tegevuskulude vähenemine 4 235
Amortisatsioonikulu suurenemine -4 105
Ärikasumi suurenemine 130
Arvestuslik intressikulu rendikohustustelt -503
Puhaskasumi vähenemine kokku -373


2019. aasta I kvartalis olulisi müügipinna lisandumisi ei toimunud. Jalatsikaubanduse segmendis toimusid ärikatkestused renoveerimistööde tõttu nii Rocca al Mare ABC Kinga kui ka SHU kauplustes. Ümberehitustöid tehti Ülemiste Keskuse SHU kaupluses ja Kristiine Keskuses taasavati SHU kauplus. Jätkuvad projekteerimistööd Kulinaaria keskusköögi tehase laienduseks ning Läti ja Leedu uute autokeskuste arendustööd.

Selverid

Supermarketite ärisegmendi 2019. aasta I kvartali konsolideeritud müügitulu oli 110,9 miljonit eurot, kasvades aasta varasema perioodiga võrrelduna 5,9%. Selveritest sooritati 2019. aasta I kvartalis 9,4 miljonit ostu, kasvades aasta varasemast 4,1% võrra. Supermarketite segmendi konsolideeritud maksueelne kasum oli 2019. aasta I kvartalis 2,4 miljonit eurot, olles uute 2018. aasta lõpus avatud müügiüksuste käivitamismõjude tõttu eelmise aasta tulemist 0,8 miljonit eurot väiksem. Supermarketite segmendi konsolideeritud puhaskahjum oli 1,6 miljonit eurot, olles eelmise aasta tulemist 0,7 miljoni euro võrra väiksem. Puhaskasumi ja tulumaksueelse kasumi erinevus varasemast tuleneb osaliselt dividendidelt makstud tulumaksult - 2019. aastal oli dividendide tulumaks 0,1 miljoni euro võrra väiksem aasta varasemast. Dividendide madalam maksukoormus tuleneb muudatusest dividendide maksustamisel, mis lubab kolmandiku osas eelmise aasta dividendidest rakendada madalamat maksumäära. Kogu 2019. aasta kasum teeniti Eestis. 2018. aastal SIA Selver Latvia Lätis likvideeriti ja ettevõte kustutati äriregistrist.

Selveri esimese kvartali müügitulu kasv jätkus uute kaupluste toel turusegmendi keskmisest kiiremas tempos. Tihenenud konkurentsis on müügitulu kasvanud ka võrreldavate kaupluste vaates. I kvartali võrdlusbaas on madalam kahe 2018. aasta II pooles lisandunud kaupluse võrra ning kõrgem ühe, eelmise aasta aprillis suletud kaupluse võrra. Baas on kõrgem ka Lihavõttepühade võrra, mis eelmisel aastal jäid I kvartalisse. Edukad tulemused olid e-kaubanduse valdkonnas, kus müügitulu kasvas 32%. Kasumi kujunemisele on mõju avaldanud müügitulu kasv ning efektiivsem varude juhtimine. Jätkuvalt on positiivset mõju avaldanud investeeringud, mis on võimaldanud kokku hoida halduskulusid ja töötajate töötunde. Korrigeeritud on töötajate tasusid, mis on kaasa toonud väikese efektiivsuse languse tööjõukuludes.

Selver plaanib käesoleval aastal renoveerida vähemalt 2 kauplust ja laiendada SelveEkspressi teenust kõikidesse Selveri kauplustesse. 2019. aasta esimese kvartali lõpuga on SelveEkspressi teenus saadaval 49 kaupluses ja seda on kasutanud ca 300 tuhat püsiklienti. Jätkame e-kaubanduse arendamist suurendamaks võimekust kiiresti kasvava klientide hulga teenindamiseks. Kavas on avada esimene e-Selveri toidukapp, mis on alternatiivne võimalus e-Selveist tellitud kaubad kliendini toimetada.

Kaubamajad

Kaubamajade ärisegmendi 2019. aasta esimese 3 kuu müügitulu oli 23,1 miljonit eurot, ületades eelmise aasta sama perioodi 1,4% võrra. Kaubamajade 2019. aasta esimese kvartali maksueelne kahjum oli 0,5 miljonit eurot, mis oli aastatagusest tulemusest madalam 2,7%. Kaubamajade müügitulemust esimeses kvartalis mõjutasid hästi õnnestunud imagokampaaniad veebruaris ning edukalt alanud kevadhooaeg moemaailmades. I.L.U. kosmeetikakauplusi opereeriva OÜ TKM Beauty Eesti 2019. aasta esimese kvartali müügitulu oli 1,1 miljonit eurot, suurenedes 2018. aasta sama perioodiga võrreldes 3,2%. Esimeses kvartalis oli kahjum 0,1  miljonit eurot, mis oli 2018. aasta võrreldava perioodi kahjumist väiksem 16,6%. Esimeses kvartalis keskenduti e-poe www.ilu.ee täiustamisele ja kliendikogemuse parendamisele ning sortimendi muudatustele. Müügitulu kasvu taga on lisaks õnnestunud turunduskampaaniatele ka e-poe jätkuvalt tugev tulemus.

Autokaubandus

Autokaubandussegmendi 2019. aasta esimese kvartali müügitulu oli 26,4 miljonit eurot. Müügitulu langes võrreldes eelmise aastaga 4,5%, sealjuures KIAde müügitulu vähenes 11,6%. Aasta esimesel kolmel kuul müüdi kokku 1 143 uut sõidukit. Autokaubandussegmendi 2018. aasta esimeses kvartalis saavutatud müügitulu sisaldas Läti ettevõtte poolt võidetud riigihangete tulu, mis päris samale tasemele aruandeperioodil ei küündinud. 2019. aasta esimeses kvartalis leidis aset autoturu langus kõikides Balti riikides, sh registreeriti Eestis Statistikaameti andmetel 2019. aasta kahe esimese kuu jooksul 7,2% vähem uusi sõiduautosid. Segmendi 2019. aasta esimese kvartali maksueelne kasum oli 0,6 miljonit eurot, jäädes eelmise aasta võrreldava perioodi kasumile alla 0,3 miljoni euro võrra. 2019. aasta esimese kvartali tulemuste nõrgenemise põhjuseks võib lisaks müügitulu vähenemisele pidada Grupi autokaubandussegmendi Eesti jaemüügiüksuse Peugeot äri aeglasemat käivitumist kasumlikkuse saavutamisel. Samuti mõjutas autoäri tulemusi tootjatehaste probleemid teatud mudelite tootmisega ning seetõttu viibis nende kättesaadavus ja klientidele loovutamine.

Jalatsikaubandus

Jalatsikaubanduse segmendi 2019. aasta I kvartali müügitulu oli 1,9 miljonit eurot, jäädes eelnenud aasta sama perioodi müügitulule alla 13,8%. I kvartali kahjum suurenes võrreldes aasta varasemaga 0,2 miljoni võrra jäädes 0,5 miljoni euro tasemele. 2019. aasta I kvartalis toimusid ärikatkestused renoveerimistööde tõttu nii Rocca al Mare ABC Kinga kui ka SHU kauplustes, taasavati Kristiine Keskuse SHU pood ja toimusid ümberehitustööd Ülemiste Keskuse SHU poes. Samuti toimusid I kvartalis kesklao ja kontori kolimised kulude vähendamise eesmärgil. Alates 2019. aasta aprillist on Grupi strateegilise otsustena ühendatud iluvald-konna ja jalatsikaubanduse segmendi juhtimine suurendamaks sünergiat tugiprotsessides. Ettevõtete juhatuse liikmena jätkab senine TKM Beauty OÜ juht Anne-Liis Ostov.

Kinnisvarad

Kinnisvarade segmendi 2019. aasta I kvartali grupiväline müügitulu oli 1,4 miljonit eurot. Müügitulu kasvas möödunud aastaga võrreldes 7,3%. Kinnisvarade segmendi 2019. aasta I kvartali maksueelseks kasumiks kujunes 2,6 miljonit eurot, jäädes eelmise aasta sama perioodi tulemusele alla 7,8%. Müügitulu kasvas aruandekvartalis kõikides kinnisvarade segmendi ettevõtetes. Müügitulu kasvu vedas Läti kinnisvaraettevõte, kus grupivälisele osapoolele anti üürile äripind Ogre hoones. Häid tulemusi näitas ning ettevõtte müügi-kasvule andis jätkuvalt märkimisväärset lisa Tartu Kaubamaja Keskus. Segmendi kasumi vähenemise põhjustas eelmise aasta I kvartalis Lätis müüdud põhivara ühekordne müügikasum. Käesoleval aastal jätkatakse Läti ja Leedu autokeskuste arendustöödega.


LÜHENDATUD KONSOLIDEERITUD FINANTSSEISUNDI ARUANNE


Tuhandetes eurodes

 31.03.201931.12.2018
VARAD  
Käibevara  
Raha ja pangakontod41 83137 235
Nõuded ja ettemaksed13 73216 093
Varud73 69678 212
Käibevara kokku129 259131 540
Põhivara  
Pikaajalised nõuded ja ettemaksed113113
Sidusettevõtjad1 7941 738
Kinnisvarainvesteeringud59 87359 866
Materiaalne põhivara 317 821212 687
Immateriaalne põhivara4 9575 133
Põhivara kokku384 558279 537
VARAD KOKKU513 817411 077
   
KOHUSTUSED JA OMAKAPITAL  
Lühiajalised kohustused  
Võlakohustused38 37426 002
Võlad ja ettemaksed117 24290 775
Lühiajalised kohustused kokku155 616116 777
Pikaajalised kohustused  
Võlakohustused163 32068 313
Pikaajalised eraldised ja ettemakstud tulevaste perioodide tulud370370
Pikaajalised kohustused kokku163 69068 683
KOHUSTUSED KOKKU319 306185 460
Omakapital  
Aktsiakapital16 29216 292
Kohustuslik reservkapital2 6032 603
Ümberhindluse reserv95 06495 587
Konverteerimiserinevused-149-149
Jaotamata kasum80 701111 284
OMAKAPITAL KOKKU194 511225 617
KOHUSTUSED JA OMAKAPITAL KOKKU513 817411 077LÜHENDATUD KONSOLIDEERITUD KASUMI JA MUU KOONDKASUMIARUANNE


Tuhandetes eurodes

 3 kuud 20193 kuud 2018
Müügitulu163 695158 633
Muud äritulud240713
   
Müüdud kaubad, kasutatud materjalid ja teenused-123 326-119 773
Mitmesugused tegevuskulud-10 552-13 837
Tööjõukulud-17 246-15 788
Põhivara kulum ja väärtuse langus-7 637-3 437
Muud ärikulud-251-308
Ärikasum4 9236 203
Finantstulud00
Finantskulud-714-170
Kasum sidusettevõtja aktsiatelt5652
Kasum enne tulumaksustamist4 2656 085
Tulumaks-6 453-6 249
Aruandeperioodi puhaskahjum-2 188-164
Muu koondkasum  
Kirjed, mida ei klassifitseerita edaspidi ümber kasumiaruandesse  
Aruandeperioodi muu koondkasum kokku00
ARUANDEPERIOODI KOONDKAHJUM-2 188-164Raul Puusepp

Juhatuse esimees

Tel 731 5000

Manus


Börs_Kaubamaja_1Q2019_est.pdf