Paskelbta: 2019-04-11 15:00:00 CEST
AB "Kauno energija"
Visuotinis akcininkų susirinkimas

AB „Kauno energija“ sušaukto eilinio visuotinio akcininkų susirinkimo darbotvarkės papildymas

Bendrovės pagrindinio akcininko, Kauno miesto savivaldybės siūlymu 5-u darbotvarkės klausimu papildyta 2019 m. balandžio 26 d. šaukiamo AB „Kauno energija“ (įmonės kodas 235014830, buveinės adresas Raudondvario pl. 84, Kaunas), eilinio visuotinio akcininkų susirinkimo darbotvarkė.

Susirinkimo data – 2019 m. balandžio 26 d., penktadienis. Susirinkimo pradžia – 10.00 val., vieta – Bendrovės aktų salė, Raudondvario pl. 86A, Kaunas. Akcininkų registracijos pradžia – 9.30 val.

Papildyta eilinio visuotinio akcininkų susirinkimo darbotvarkė bei sprendimų projektai:

1. AB „Kauno energija“ konsoliduotųjų ir Bendrovės 2018 m. audituotų finansinių ataskaitų rinkinio, parengto pagal Tarptautinius finansinės atskaitomybės standartus, priimtus taikyti Europos Sąjungoje, pateikiamo kartu su konsoliduotuoju metiniu pranešimu bei nepriklausomo auditoriaus išvada, tvirtinimas.

Siūlomas sprendimas – patvirtinti audituotą AB „Kauno energija“ konsoliduotųjų ir Bendrovės 2018 m. finansinių ataskaitų rinkinį, parengtą pagal Tarptautinius finansinės atskaitomybės standartus, priimtus taikyti Europos Sąjungoje, pateiktą kartu su konsoliduotuoju metiniu pranešimu bei nepriklausomo auditoriaus išvada (pridedama).

2. AB „Kauno energija“ 2018 m. pelno (nuostolių) paskirstymas.

Siūlomas sprendimas – paskirstyti AB „Kauno energija“ 2018 m. pelną (nuostolius) pagal eiliniam visuotiniam akcininkų susirinkimui AB „Kauno energija“ administracijos pateiktą pelno (nuostolių) paskirstymo projektą (pridedama).

3. Audito įmonės išrinkimas ir audito paslaugų apmokėjimo sąlygų nustatymas.

Siūlomas sprendimas:

1. Išrinkti tiekėjų grupę UAB „Auditas“ ir UAB „Nexia JK“, konsoliduotųjų ir bendrovės finansinių ataskaitų už AB „Kauno energija“ 2019 ir 2020 veiklos metus auditui (toliau – auditas) ir reguliuojamai veiklai priskirtų sąnaudų, dengiamų reguliuojamos veiklos pajamomis, auditui atlikti.

2. Nustatyti, kad AB „Kauno energija“ konsoliduotųjų ir bendrovės finansinių ataskaitų audito paslaugos kaina už 2019 metų audito atlikimą yra 20 860,00 Eur plius PVM , už 2020 metų audito atlikimą yra 19 900,00 Eur plius PVM. Apmokėjimo terminas – 30 kalendorinių dienų nuo PVM sąskaitų faktūrų gavimo dienos.

3. Nustatyti, kad AB „Kauno energija“ ir jos dukterinės įmonės UAB „Petrašiūnų katilinė“  reguliuojamai veiklai priskirtų sąnaudų, dengiamų reguliuojamos veiklos pajamomis, audito paslaugos kaina už 2019 metų audito atlikimą yra 8 000,00 Eur plius PVM, už 2020 metų audito atlikimą yra 7 800,00 Eur plius PVM. Apmokėjimo terminas – 30 kalendorinių dienų nuo PVM sąskaitų faktūrų gavimo dienos.

4. Nustatyti, kad AB „Kauno energija“ dukterinių įmonių UAB „Kauno energija NT“ ir UAB „Petrašiūnų katilinė“ finansinių ataskaitų audito atlikimo kaina už 2019 metus yra 9 000,00 Eur plius PVM , už 2020 metus yra 8 400,00 Eur plius PVM. Apmokėjimo terminas – 30 kalendorinių dienų nuo PVM sąskaitų faktūrų gavimo dienos.

4. Dėl AB „Kauno energija“ įstatų pakeitimo, nustatant juose, kad bendrovės veikloje antspaudas nenaudojamas ir pasirašyti dokumentai bei sandoriai galioja be antspaudo.

Siūlomas sprendimas – pakeisti AB „Kauno energija“ įstatus, išdėstant juos nauja redakcija, ir įgalioti AB „Kauno energija“ Gamybos departamento direktorių, laikinai vykdantį generalinio direktoriaus funkcijas Vaidą Šleivį pasirašyti po pakeistų AB „Kauno energija“ įstatų tekstu (pridedama).

5. Dėl AB „Kauno energija“ stebėtojų tarybos išrinkimo.

Siūlomas sprendimas – išrinkti AB „Kauno energija“ stebėtojų tarybą.

  • Ramunė Bičkauskienė – į nepriklausomo stebėtojų tarybos nario, turinčio kompetenciją strateginio planavimo ir valdymo srityje, vietą;
  • Antanas Etneris – į nepriklausomo stebėtojų tarybos nario, turinčio kompetenciją strateginio planavimo ir valdymo srityje, vietą;
  • Visvaldas Matijošaitis;
  • Andrius Palionis;
  • Konstantinas Pesenka – į nepriklausomo stebėtojų tarybos nario, turinčio kompetenciją vadybos srityje, vietą;
  • Mindaugas Šimkus – į nepriklausomo stebėtojų tarybos nario, turinčio kompetenciją finansų srityje, vietą;
  • Visvaldas Varžinskas.

AB „Kauno energija“ nesudaro galimybės dalyvauti ir balsuoti susirinkime elektroninių ryšių priemonėmis.

Šaukiamo eilinio visuotinio akcininkų susirinkimo apskaitos diena – 2019 m. balandžio 18 d. Dalyvauti ir balsuoti šaukiamame eiliniame visuotiniame akcininkų susirinkime turi teisę tie asmenys, kurie 2019 m. balandžio 18 d. dienos pabaigoje yra AB „Kauno energija“ akcininkai.

AB „Kauno energija“ įstatinis kapitalas padalintas į 42 802 143 (keturiasdešimt du milijonus aštuonis šimtus du tūkstančius vieną šimtą keturiasdešimt tris) paprastąsias vardines akcijas. Visos šios akcijos suteikia balsavimo teisę jas turintiems akcininkams.

Asmuo, dalyvaujantis eiliniame visuotiniame akcininkų susirinkime, privalo pateikti asmens tapatybę patvirtinantį dokumentą. Asmuo, kuris nėra akcininkas, be šio dokumento, privalo pateikti dokumentą, patvirtinantį teisę balsuoti eiliniame visuotiniame akcininkų susirinkime. Įgaliotas asmuo eiliniame visuotiniame akcininkų susirinkime turi tokias pačias teises, kokias turėtų jo atstovaujamas akcininkas. Akcininko teisė dalyvauti visuotiniame akcininkų susirinkime taip pat apima teisę klausti.

Informuojame, kad akcininkai, turintys teisę dalyvauti eiliniame visuotiniame akcininkų susirinkime, turi teisę raštu elektroninio ryšio priemonėmis įgalioti fizinį ar juridinį asmenį dalyvauti ir balsuoti jų vardu eiliniame visuotiniame akcininkų susirinkime. Apie duotą įgaliojimą akcininkas privalo raštu pranešti, atsiųsdamas duotą įgaliojimą elektroniniu paštu s.meskauskas@kaunoenergija.lt ne vėliau kaip iki 2019 m. balandžio 25 d. darbo pabaigos (16.30 val.).

Informuojame, kad eilinio visuotinio akcininkų susirinkimo darbotvarkės klausimais bus galima balsuoti raštu, užpildant bendrąjį balsavimo biuletenį. Jeigu užpildytą bendrąjį balsavimo biuletenį pasirašo asmuo, kuris nėra akcininkas, prie užpildyto bendrojo balsavimo biuletenio turi būti pridėtas teisę balsuoti patvirtinantis dokumentas. Tinkamai užpildytus bendruosius balsavimo biuletenius prašome pateikti paštu arba pristatyti į Bendrovę, adresu Raudondvario pl. 84, Kaunas, 208 kab., iki 2019 m. balandžio 26 d. 10.00 val. Bendrovė pasilieka teisę neįskaityti akcininko išankstinio balsavimo, jei bendrasis balsavimo biuletenis neatitinka Lietuvos Respublikos akcinių bendrovių įstatymo 30 str. 3 ir 4 dalyse nustatytų reikalavimų ar bendrasis balsavimo biuletenis užpildytas taip, kad atskiru klausimu neįmanoma nustatyti tikrosios akcininko valios.

Eilinio visuotinio akcininkų susirinkimo darbotvarkė gali būti pildoma akcininkų, kuriems priklausančios akcijos suteikia ne mažiau kaip 1/20 visų balsų, iniciatyva. Siūlymus papildyti eilinio visuotinio akcininkų susirinkimo darbotvarkę akcininkai gali pateikti paštu arba pristatyti į Bendrovę, adresu Raudondvario pl. 84, Kaunas, 208 kab., ne vėliau kaip iki 2019 m. balandžio 12 d.

Informuojame, kad kartu su siūlymu papildyti eilinio visuotinio akcininkų susirinkimo darbotvarkę, turi būti pateikti ir siūlomų sprendimų projektai arba, kai sprendimų priimti nereikia, paaiškinimai dėl kiekvieno siūlomo eilinio visuotinio akcininkų susirinkimo klausimo.

Informuojame, kad akcininkai, kuriems priklausančios akcijos suteikia ne mažiau kaip 1/20 visų balsų, turi teisę bet kuriuo metu iki eilinio visuotinio akcininkų susirinkimo ar susirinkimo metu raštu siūlyti naujus sprendimų projektus į susirinkimo darbotvarkę įtrauktais klausimais.

Akcininkai turi teisę pateikti Bendrovei klausimus, susijusius su 2019 m. balandžio 26 d. eilinio visuotinio akcininkų susirinkimo darbotvarke. Klausimai gali būti pateikiami elektroniniu paštu s.meskauskas@kaunoenergija.lt arba pristatomi į Bendrovę, adresu Raudondvario pl. 84, Kaunas, 208 kab., ne vėliau kaip iki 2019 m. balandžio 17 d. darbo pabaigos (16.30 val.).

Nuo 2019 m. balandžio 1 d. akcininkai, atvykę į Bendrovės buveinę, adresu Raudondvario pl. 84, Kaunas, 208 kab., arba Bendrovės internetiniame puslapyje (http://www.kaunoenergija.lt), gali susipažinti su Bendrovės dokumentais, susijusiais su akcininkų susirinkimo darbotvarke, susirinkimo sprendimų projektais ir informacija, susijusia su akcininkų teisių įgyvendinimu.

Ekonomikos skyriaus vadovė Loreta Miliauskienė, tel. (8 37) 305 855

 

 

 

Loreta Miliauskienė, Head of the Economics Department, tel. +370 37 305 855

Priedai


IFRS KE 2018 LT.pdf
Bendrasis balsavimo biulletenis 2019.04.26 koreg..pdf
KE_istatai projektas.pdf
Pelno nuostolių paskirstymo projektas.pdf