Avaldatud: 2019-04-11 15:22:05 CEST
Linda Nektar
Korralise üldkoosoleku otsused

Aktsionäride korralise üldkoosoleku otsused

AS Linda Nektar (registrikood 10211034, registriaadress Valga mnt 4, Kobela, Antsla vald, Võru maakond, Selts) aktsionäride korraline üldkoosolek toimus täna, 11.04.2019. Koosolek algas kell 14.00 ja lõppes kell 14.12. Koosolekul osales kokku 3 aktsionäri, kellele kuuluvate Seltsi aktsiatega oli esindatud 90,95% Seltsi aktsiakapitalist. Seega oli koosolek pädev otsuseid vastu võtma.

Üldkoosoleku päevakord oli järgmine:

  1. AS-i Linda Nektar 2018. a majandusaasta aruande kinnitamine;
  2. Kahjumi katmine;
  3. 2019. a majandusaastaks audiitori nimetamine ja audiitori tasu määramine.

Üldkoosolek võttis vastu järgmised otsused:

  1. AS-i Linda Nektar 2018. a majandusaasta aruande kinnitamine

Otsustati kinnitada Seltsi juhatuse esitatud 2018. a majandusaasta aruanne üldkoosolekule esitatud kujul.

  1. Kahjumi jaotamine

2018. majandusaasta puhaskahjum on 76 537,10 eurot. Otsustati:

1)      katta 2018. a majandusaasta puhaskahjum summas 76 537,10 eurot eelmiste perioodide jaotamata kasumi arvelt;

2)      maksta eelmiste perioodide jaotamata kasumi arvel aktsionäridele dividendi 0,08 eurot aktsia kohta, kokku summas 126 008,72 eurot;

3)      kahjumi katmise ja eelmiste perioodide jaotamata kasumi arvel dividendide jaotamise järgselt on Aktsiaseltsi eelmiste perioodide jaotamata kasum 1 501 323 eurot. 

Aktsionäride nimekirja fikseerimise tähtpäev dividendide maksmiseks (record date) on 26.04.2019, Nasdaq CSD Eesti arveldussüsteemi tööpäeva lõpu seisuga.

Dividendid makstakse aktsionäridele välja 6.05.2019 ülekandega aktsionäri pangakontole.

  1. 2019. a majandusaastaks audiitori nimetamine ja audiitori tasu määramine

Otsustati kinnitada Seltsi audiitoriks 2019. majandusaastaks audiitorühing Grant Thornton Baltic OÜ (registrikood: 10384467) ning tasuda audiitorühingule auditeerimise eest vastavalt  sõlmitavale lepingule.

Kõik otsused võeti vastu ühehäälselt.

         Lisainformatsioon:
         
         Kadri Rauba
         Juhatuse liige
         AS Linda Nektar
         Aadress: Kobela alevik,
         Antsla vald,
         66407 Võrumaa, Eesti
         Telefon: +372 785 5768
         E-mail: info@lindanektar.ee


Aktsionäride korralise üldkoosoleku otsused.pdf