Publicēts: 2019-04-10 12:54:28 CEST
Baltic Dairy Board
Cita informācija, kas tiek atklāta saskaņā ar Biržas noteikumiem

Izmaiņas - kupona maksājums 2019. gada 28. aprīlī

Baltic Dairy Board ar 2019 gada janvāri ir uzsācis neregulāru ražošanu, pakāpeniski palielinot ražošanas kapacitāti specifisku izejvielu ražošanai ar lielu pievienoto vērtību. Šī brīža ražošanas apjoms nenodrošina stabilu naudas plūsmu, tādēļ kupona maksājuma izmaksa 2019. gada 28. aprīlī,  saskaņā ar prospekta 5.8. punktu, apgrūtinātu naudas plūsmu uzņēmumā un apdraudētu regulāras ražošanas uzsākšanu.

Tika pieņemts lēmums:

  1. neizmaksāt 2019. gada 28. aprīļa  kupona maksājumu;
  2. ar 2019. gada 28. aprīlī  palielināt vienas obligācijas nominālvērtību uz 1538.62 EUR (viens tūkstotis pieci simti trīsdesmit astoņi  eiro un 62 centi).

         Kaspars Kazāks
         valdes priekšsēdētājs
         Tālrunis: + 371 26010072
         e-pasts: kaspars@bdb.lv