Paskelbta: 2019-04-10 08:00:00 CEST
Telia Lietuva, AB
Visuotinis akcininkų susirinkimas

Visuotinio akcininkų susirinkimo šaukiamo 2019 m. balandžio 26 d. sprendimų projektai

Telia Lietuva, AB (toliau – „Telia Lietuva“ arba Bendrovė) eilinio visuotinio akcininkų susirinkimo, įvyksiančio 2019 m. balandžio 26 d., darbotvarkė ir sprendimų projektai, kuriuos pasiūlė Bendrovės valdyba:

1. Bendrovės auditoriaus pranešimas.

Išklausyta.

2. 2018 m. Bendrovės metinių konsoliduotųjų ir atskirųjų finansinių ataskaitų tvirtinimas ir 2018 m. Bendrovės konsoliduoto metinio pranešimo pristatymas.

Sprendimo projektas:
1) Patvirtinti audituotas 2018 m. Bendrovės metines konsoliduotąsias ir atskirąsias finansines ataskaitas.
2) Pristatytas Bendrovės parengtas, auditoriaus įvertintas ir valdybos patvirtintas 2018 metų Bendrovės konsoliduotas metinis pranešimas.

3. 2018 m. Bendrovės pelno paskirstymas.

Sprendimo projektas:
2018 m. Bendrovės pelną paskirstyti pagal eiliniam visuotiniam akcininkų susirinkimui pateiktą pelno paskirstymo projektą.

Valdyba siūlo iš Bendrovės paskirstytino pelno 131 617 tūkst. eurų skirti 46 609 tūkst. eurų 2018 m. dividendams mokėti, t. y. 0,08 euro dividendų vienai akcijai, o 85 008 tūkst. eurų perkelti kaip nepaskirstytą pelną į kitus finansinius metus. Dviem nepriklausomiems valdybos nariams – Tomui Balžekui ir Mindaugui Glodui – skirti po 15 640 eurų tantjemų už 2018 metus, iš viso tantjemoms skirti 31 280 eurų.

4. Dėl Bendrovės buveinės.

Sprendimo projektas:
Bendrovės buveinė – Saltoniškių g. 7A, LT- 03501 Vilnius, Lietuva

5. Dėl pritarimo reorganizavimo sąlygų parengimui.

Sprendimo projektas:
1) Pritarti reorganizavimo sąlygų parengimui, kuriomis remiantis prie Telia Lietuva, AB (kodas 121215434, buveinė Saltoniškių g. 7A, Vilnius, Lietuva; dalyvaujanti reorganizavime bendrovė) būtų prijungta bendrovė Telia Customer Services LT, AB (kodas 110401957, buveinė Vytenio str. 18, Vilnius, Lietuva; reorganizuojama bendrovė).
2) Pavesti Bendrovės valdybai ir vadovui atlikti visus veiksmus ir priimti visus sprendimus, susijusius su nurodytu reorganizavimu.

6. Bendrovės valdybos narių rinkimai.

Sprendimo projektas:
Atsižvelgiant į tai, kad Bendrovės einamosios valdybos kadencija baigiasi 2019 balandžio 27 dieną, į Bendrovės valdybą dvejų metų valdybos kadencijai išrinkti:
1) _______________ (pasiūlė [...]).
2) _______________ (pasiūlė [...]).
3) _______________ (pasiūlė [...]).
4) _______________ (pasiūlė [...]).
5) _______________ (pasiūlė [...]).
6) _______________ (pasiūlė [...]).

„Telia Company AB“ kaip Telia Lietuva, AB akcininkė, turinti 88,15 proc. akcijų ir balsų, siūlo eiliniam visuotiniam akcininkų susirinkimui, kuris įvyks 2019 m. balandžio 26 d., Vilniuje, į Telia Lietuva, AB valdybą dvejų metų valdybos kadencijai išrinkti:
-      p. (Per) Emil Nilsson
-      p. Agnetą (Magdaleną) Wallmark
-      p. Claes (Johan Ingemar) Nycander
-      p. Hannu-Matti Mäkinen
-      p. Tomą Balžeką (kaip nepriklausomą valdybos narį)
-      p. Mindaugą Glodą (kaip nepriklausomą valdybos narį)

Emil Nilsson (g. 1971 m.) – „Telia Lietuva“ valdybos pirmininkas, valdybos narys nuo 2018 m. lapkričio 9 d. (pasiūlė „Telia Company AB“), Atlygio komiteto pirmininkas. Išsilavinimas – Stokholmo universiteto (Švedija) finansų bakalauras. Darbovietė – „Telia Company AB“ (Švedija) vyresnysis viceprezidentas, Lietuvos, Estijos ir Danijos (LED) padalinio bei Eurazijos regiono vadovas. Dalyvavimas kitų įmonių veikloje: „Moldcell S.A.“ (Moldova) valdybos pirmininkas,
„Fintur Holdings B.V.“ (Nyderlandai) valdybos narys ir „Svenska Handbollslandslaget AB” (Švedija) valdybos narys. Emil Nilsson „Telia Lietuva“ akcijų tiesiogiai neturi.

Agneta Wallmark (g. 1960 m.) – „Telia Lietuva“ valdybos narė nuo 2018 m. balandžio 25 d. (pasiūlė „Telia Company AB“), Audito komiteto pirmininkė. Išsilavinimas: Stokholmo ekonomikos mokyklos (Švedija) Apskaitos ir finansų ekonomikos bakalaurė bei Stokholmo universiteto (Švedija) Mokesčių ir ekonomikos teisės magistrė. Darbovietė – „Telia Company AB“ (Švedija) viceprezidentė, Įmonių grupės iždo vadovė. Dalyvavimas kitų įmonių veikloje: „Telia Insurance AB“ (Švedija) valdybos pirmininkė, „Swedish Pension Fund of Telia“ (Švedija) valdybos narė ir „Telia Towers AB“ (Švedija) valdybos narė. Agneta Wallmark „Telia Lietuva“ akcijų neturi.

Claes (Johan Ingemar) Nycander (g. 1963 m.) – „Telia Lietuva“ valdybos narys nuo 2014 m. balandžio 29 d., dvejų metų kadencijai perrinktas 2015 m. balandžio 29 d. ir 2017 m. balandžio 27 d. (pasiūlė „Telia Company AB“), Atlygio komiteto narys Išsilavinimas: Upsalos universiteto (Švedija) verslo administravimo magistras; Stanfordo universiteto Palo Alto (JAV) elektros inžinerijos magistras; Linköpingo universiteto Technologijos instituto (Švedija) elektros inžinerijos magistras; Linköpingo universiteto (Švedija) matematikos bakalauras. Darbovietė – „Telia Company AB“ (Švedija) viceprezidentas ir Grupės paslaugų operacijų padalinio Vyriausiojo veiklos vadovo biuro bei Lietuvos, Estijos ir Danijos šalių grupės (LED) valdymo vadovas. Dalyvavimas kitų įmonių veikloje: „TT Nätverket A/S“ (Danija) valdybos pirmininkas, „Telia Towers AB“ (Švedija) valdybos pirmininkas, „Telia Towers Sweden AB“ (Švedija) valdybos pirmininkas, „Telia Company Danmark A/S“ (Danija) valdybos pirmininkas, „Telia Mobile Holding AB“ (Švedija) valdybos pirmininkas, „Telia Nättjänster Norden AB“ (Švedija) valdybos pirmininkas, „Systecon AB“ (Švedija) valdybos narys, „Svenska UMTS-Nät AB“ (Švedija) valdybos narys, LMT SIA (Latvija) stebėtojų tarybos narys ir „Telia Eesti AS“ (Estija) stebėtojų tarybos narys. Telia Lietuva, AB akcijų tiesiogiai neturi.

Hannu-Matti Mäkinen (g. 1970 m.) – „Telia Lietuva“ valdybos narys nuo 2018 m. balandžio 25 d. (pasiūlė „Telia Company AB“). Išsilavinimas: Arizonos universiteto (JAV) Teisės koledžo Tarptautinės prekybos teisės magistras ir Laplandijos universiteto (Suomija) Teisės mokyklos teisės bakalauras ir teisės magistras. Darbovietė – „Telia Company AB“ (Švedija) viceprezidentas – Verslo klientų bei operatorių verslo teisės klausimų grupės vadovas. Dalyvavimas kitų įmonių veikloje: „Telia Finland Oyj“ (Suomija) valdybos narys, „Tilts Communications A/S“ (Danija) valdybos narys, „Turkcell Holding A.S.“ (Turkija) valdybos narys ir „Lattelecom SIA“ (Latvija) stebėtojų tarybos narys. Hannu-Matti Mäkinen „Telia Lietuva“ akcijų tiesiogiai neturi.

Tomas Balžekas (g. 1977 m.) – nepriklausomas „Telia Lietuva“ valdybos narys nuo 2018 m. balandžio 25 d. (kaip nepriklausomą valdybos narį pasiūlė „Telia Company AB“), Audito komiteto narys. Išsilavinimas: „Concordia University“, Viskonsinas, JAV, Finansų verslo administravimo magistras (MBA) ir Tarptautinio verslo bakalauras (BA) bei „Concordia International University“, Estija, Tarptautinio verslo bakalauras. Darbovietė – UAB „Media bitės“ generalinis direktorius. Dalyvavimas kitų įmonių veikloje: UAB „Media bitės“ savininkas (51 proc.), UAB „Media bitės“ dukterinės įmonės UAB „Mano daktaras“ direktorius, UAB „Balžeko bitės“ savininkas (100 proc.), UAB „InsurTech solutions“ akcininkas (18 proc.), VšĮ „Kino pasaka“ steigėjas ir dalininkas (50 proc.), VšĮ „Tiriamosios žurnalistikos centras“ dalininkas (100 proc.) ir VšĮ Lietuvos nacionalinio radijo ir televizijos Tarybos narys. Tomas Balžekas „Telia Lietuva“ akcijų neturi.

Mindaugas Glodas (g. 1972 m.) – nepriklausomas „Telia Lietuva“ valdybos narys nuo 2018 m. balandžio 25 d. (kaip nepriklausomą valdybos narį pasiūlė „Telia Company AB“), Audito ir Atlygio komitetų narys. Išsilavinimas: Antverpeno universiteto „Centre for Business Administration UFSIA“ (Belgija) Verslo administravimo magistras (MBA) ir Vilniaus universiteto Ekonomikos fakulteto Verslo administravimo bakalauras (BBA). Darbovietė – „Norway Registers Development AS“ Lietuvos filialo vadovas. Dalyvavimas kitų įmonių veikloje: UAB „Nextury Ventures“ partneris, UAB „Energijos sprendimų centro“ valdybos narys, Mokslinių tyrimų, eksperimentinės plėtros ir inovacijų strateginės tarybos prie Lietuvos Respublikos vyriausybės narys, Mokslo, inovacijų ir technologijų agentūros Koordinacinės tarybos narys, Asociacijos „Žinių ekonomikos forumas“ Tarybos pirmininkas, MB „Vox Proxima“ bendrijos narys (50 proc.) ir startuolių UAB „Baltic Arrow“, UAB „Airthemes“ (likviduojama) ir Zedge Lithuania, UAB direktorius. Mindaugas Glodas „Telia Lietuva“ akcijų neturi.

7. Dėl sprendimų vykdymo.

Sprendimo projektas:
Pavesti Bendrovės vadovui įvykdyti visus 2-6 sprendimus ir pasirašyti visus su tuo susijusius dokumentus ir sudaryti reikiamus sandorius, kad nurodyti sprendimai būtų įvykdyti. Bendrovės vadovas turi teisę įgalioti bet kurį kitą asmenį atlikti nurodytus veiksmus ir pasirašyti nurodytus dokumentus.


Su Bendrovės turimais dokumentais, susijusiais su susirinkimo darbotvarke, įskaitant ir susirinkimo sprendimų projektus, galima susipažinti atvykus į „Telia Lietuva“, adresu Saltoniškių g. 7A, Vilnius, arba Bendrovės tinklalapyje www.telia.lt.


PRIDEDAMA:

- Telia Lietuva, AB konsoliduotųjų ir atskirųjų finansinių ataskaitų, konsoliduoto metinio pranešimo ir nepriklausomo auditoriaus išvados už 2018 m. gruodžio 31 d. pasibaigusius metus projektai.
- 2018 m. pelno paskirstymo ataskaitos projektas.
- Kandidatų į valdybą gyvenimo aprašymai (CV).


Darius Džiaugys,
Ryšių su investuotojais vadovas,
tel. (8 5) 236 7878,
el. p. darius.dziaugys@telia.lt

Priedai


CV_Tomas_Balžekas_LT_2019.pdf
CV_Emil_Nilsson_LT_2019.pdf
Pelno_paskirstymo_2018_projektas.pdf
2018_IFRS_Telia_Lietuva_finansines_ataskaitos_ir_metinis_pranesimas.pdf
CV_Mindaugas_Glodas_LT_2019.pdf
CV_Agneta_Wallmark_LT_2019.pdf
CV_Hannu_Matti_Makinen_LT_2019.pdf
CV_Claes_Nycander_LT_2019.pdf