Paskelbta: 2019-04-08 15:18:06 CEST
AB "Panevėžio statybos trestas"
Visuotinis akcininkų susirinkimas

Eilinio visuotino akcininkų susirinkimo nutarimų projektas

AB „Panevėžio statybos trestas" valdyba siūlo visuotinio eilinio akcininkų susirinkimo, šaukiamo 2019 m. balandžio 29 d.  10 val. bendrovės buveinėje adresu P. Puzino 1, Panevėžys, tokius sprendimų projektus:

1. Audito išvados dėl 2018 m. Bendrovės finansinės atskaitomybės ir metinio pranešimo.
Informacija išklausyta.

2. Bendrovės 2018 m. metinis pranešimas.
Informacija išklausyta.

3. Bendrovės 2018 metų finansinių ataskaitų rinkinio tvirtinimas.
Patvirtinti AB “Panevėžio statybos trestas” konsoliduotas  ir atskiras finansines ataskaitas už 2018 metus, parengtas pagal Tarptautinius finansinės atskaitomybės standartus, priimtus taikyti Europos Sąjungoje, pateikiamas kartu su nepriklausomo auditoriaus išvada.

4. Bendrovės pelno (nuostolių) paskirstymas.

Patvirtinti AB „Panevėžio statybos trestas“ pelno (nuostolių) paskirstymą:
Ankstesnių finansinių metų nepaskirstytasis pelnas (nuostoliai) ataskaitinių finansinių metų pabaigoje – 32 417 239 EUR;
Išmokėti dividendai –    (981 000)  EUR;
Grynasis ataskaitinių finansinių metų pelnas (nuostoliai)  -  (2 769 485) EUR;
Pelno (nuostolių) ataskaitoje nepripažintas ataskaitinių finansinių metų pelnas (nuostoliai) – 73 210 EUR;
Pervedimai iš rezervų  -  0 EUR;
Akcininkų įnašai bendrovės nuostoliams padengti (jeigu visus ar dalį nuostolių nusprendė padengti akcininkai)  -  0 EUR;
Paskirstytinasis pelnas (nuostoliai) iš viso  -  28 739 964 EUR;
pelno dalis, paskirta į privalomąjį rezervą  -    0 EUR;
pelno dalis, paskirta į rezervą savoms akcijoms įsigyti  -  0 EUR;
pelno dalis, paskirta į rezervą akcijoms suteikti  -  0 EUR;
pelno dalis, paskirta į kitus rezervus  -    0 EUR;
pelno dalis, paskirta dividendams išmokėti - 0  EUR;
pelno dalis, paskirta metinėms išmokoms (tantjemoms) valdybos ir stebėtojų tarybos nariams, darbuotojų premijoms ir kitiems tikslams  -    0 EUR;
Nepaskirstytasis pelnas (nuostoliai) ataskaitinių finansinių metų pabaigoje, perkeliamas į kitus finansinius metus  -  28 739 964 EUR.

5. Audito komiteto narių rinkimas.
Į audito komitetą rinkti:
-       Drąsutį Liatuką (kaip nepriklausomą narį),
-       Ireną Kriaučiūnienę (kaip nepriklausomą narį),
-       Eglę Grabauskienę.

Dalius Gesevičius
AB PST Generalinis direktorius
Informacija
Tel.: 8 45 505 503

Priedai


IFRS FS Consolidated-2018.pdf
IFRS FS Solo-2018.pdf