Offentliggjort: 2019-04-05 10:09:42 CEST
Small Cap Danmark A/S
Indkaldelse til generalforsamling

Børsmeddelelse nr. 06.2019 Indkaldelse til ordinær generalforsamling

Hermed indkaldes til ordinær generalforsamling i SmallCap Danmark A/S (CVR nr. 39703416) mandag d. 29. april 2019 kl. 16.00 hos Mazanti-Andersen Korsø Jensen Advokatpartnerselskab, Amaliegade 10, DK-1256 København K.

Bestyrelsen har udpeget advokat Jens Ahrendt, Mazanti-Andersen Korsø Jensen Advokatpartnerselskab, som dirigent.

I henhold til vedtægternes § 7 er dagsordenen som følger:

  1. Bestyrelsens beretning om selskabets forhold i 2018.
  2. Fremlæggelse af årsrapport samt eventuelt koncernregnskab til godkendelse.
  3. Forslag til fordeling af årets overskud eller dækning af tab.

Bestyrelsen foreslår, at der ikke udbetales udbytte for 2018.

  1. Beslutning om decharge for direktion og bestyrelse.
  2. Behandling af forslag, som måtte være fremsat af bestyrelsen eller aktionærer.
    1. Bestyrelsen foreslår, at bestyrelsens vederlag for perioden 1. januar til 30. april 2019 fastsættes til et grundbeløb på 41.667 kr. pr. medlem (svarende til 125.000 kr., omregnet til helårstal), mens grundbeløbet for perioden 1. maj til 31. december 2019 fastsættes til 40.000 kr. pr. medlem (svarende til 60.000 kr., omregnet til helårstal). Det foreslås, at menige bestyrelsesmedlemmer modtager grundbeløbet og formanden modtager to gange grundbeløbet.

Grundbeløbet for menige bestyrelsesmedlemmer for 2018 var 125.000 kr., mens formanden modtog to gange grundbeløbet.

  1. Valg af medlemmer til bestyrelsen.

Bestyrelsen foreslår:
Genvalg af Niels Roth
Genvalg af Per Søndergaard Pedersen
Genvalg af Torben Nordquist


Merete Jørgensen ønsker ikke genvalg.

Medlemmernes ledelseshverv fremgår af selskabets hjemmeside og årsrapport.

  1. Valg af revisorer og revisorsuppleanter.

Bestyrelsen foreslår genvalg af KPMG P/S.

  1. Eventuelt.

Bestyrelsen foreslår, at dirigenten bemyndiges til at foretage anmeldelse til Erhvervsstyrelsen af det på generalforsamlingen vedtagne samt at foretage sådanne ændringer i eller tilføjelser til det på generalforsamlingen vedtagne, som måtte blive krævet af Erhvervsstyrelsen i forbindelse med registrering af de vedtagne ændringer.

Særlige vedtagelseskrav 

Alle punkter på dagsordenen kan vedtages med simpelt flertal.

***

Aktiekapitalens størrelse er kr. 3.750.000 fordelt på 3.750.000 aktier á nominelt 1 kr. Hvert aktiebeløb på nominelt 1 kr. giver ret til én stemme.

En aktionærs ret til at afgive stemmer på selskabets generalforsamling fastsættes i forhold til de aktier, som aktionæren besidder på registreringsdatoen. Registreringsdatoen er den 22. april 2019. De aktier aktionæren besidder opgøres på registreringsdatoen på baggrund af aktionærens ejerforhold i ejerbogen. Herudover medregnes på registrerings­datoen meddelelser om ejerforhold, som selskabet eller ejerbogsføreren har modtaget med henblik på indførelse i ejerbogen, men som endnu ikke er indført deri.

Enhver aktionær er berettiget til at møde og stemme på generalforsamlingen, når aktionæren senest 3 dage før generalforsamlingens afholdelse har anmeldt sin deltagelse til selskabet og rettidigt har løst adgangskort (se nedenfor). En aktionær, som har erhvervet aktier ved overdragelse, er ikke berettiget til at udnytte sin stemmeret for sådanne aktier, medmindre aktionæren inden registreringsdatoen har fået aktierne noteret på navn i selskabets ejerbog eller har anmeldt og dokumenteret sin erhvervelse af aktierne enten til selskabet eller til et kontoførende institut, jf. vedtægternes § 9.

Adgangskort til at møde på generalforsamlingen kan rekvireres via SmallCap Danmarks aktionærportal eller via e-mail til gf@computershare.dk eller ved henvendelse til Computershare A/S, Lottenborgvej 26 D, 2800 Kgs. Lyngby, med oplysning om VP-kontonummer.

Stemmeretten kan udøves ved fuldmægtig på betingelse af, at denne godtgør sin ret til at deltage i generalforsamlingen ved forevisning af adgangskort og ved fremlæggelse af skriftlig, dateret fuldmagt. Stemmeretten kan endvidere udøves ved at afgive brevstemme. Formularer, der kan anvendes til stemmeafgivelse ved fuldmagt og ved brevstemme, kan findes på SmallCap Danmarks aktionærportal eller på selskabets hjemmeside www.smallcap.dk. Brevstemmer bedes venligst sendt, således at de er Computershare A/S i hænde på ovennævnte adresse senest torsdag den 25. april2019.  

Selskabets pengeinstitut er Ringkjøbing Landbobank A/S, Torvet 1, 6950 Ringkøbing, hvorigennem aktionærer kan udøve finansielle rettigheder.

Indkaldelsen, dagsorden, det samlede antal aktier og stemmerettigheder på datoen for indkaldelsen, de fuldstændige forslag og årsrapporten vil fra dags dato være tilgængelig på selskabets hjemmeside www.smallcap.dk.

På generalforsamlingen vil ledelsen besvare spørgsmål fra aktionærerne om forhold af betydning for bedømmelsen af årsrapporten, selskabets stilling og andre spørgsmål til behandling på generalforsamlingen.

Med venlig hilsen
SmallCap Danmark A/S

Bestyrelsen

Vedhæftet fil


AS_06_2019_AGM_050419.pdf