Paskelbta: 2019-04-04 15:50:00 CEST
AB „Grigeo“
Pranešimas apie esminį įvykį

Informacija ir dokumentai 2019 m. balandžio 26 d. įvyksiančiam eiliniam visuotiniam AB „Grigeo“ akcininkų susirinkimui – Bendrovės valdyba siūlo skirti dividendams 3.942.000 EUR, t. y. po 0,06 EUR vienai akcijai

2019 m. balandžio 4 d. vykusiame AB „Grigeo“ Valdybos posėdyje buvo nuspręsta teikti AB „Grigeo“ eiliniam visuotiniam akcininkų susirinkimui, įvyksiančiam 2019 m. balandžio 26 d., šią informaciją ir dokumentus: Bendrovės 2018 m. konsoliduotą metinį pranešimą, Bendrovės 2018 m. auditoriaus išvadą ir audituotą Bendrovės konsoliduotų ir atskirų metinių finansinių ataskaitų už 2018 m. rinkinį, Bendrovės 2018 m. pelno paskirstymo projektą, kuriame Bendrovės valdyba siūlo skirti dividendams 3.942.000 EUR, t. y. po 0,06 EUR vienai akcijai, AB „Grigeo“ eilinio visuotinio akcininkų susirinkimo, įvyksiančio 2019 m. balandžio 26 d., valdybos siūlomus sprendimų projektus dėl kiekvieno visuotinio akcininkų susirinkimo darbotvarkės klausimo, bei Bendrąjį balsavimo biuletenį (žr. priedus).

  

Gintautas Pangonis
AB „Grigeo“ prezidentas
(+370-5) 243 58 01

Priedai


Bendrasis balsavimo biuletenis VAS 2019 04 26.pdf
2019_04_26 VAS sprendimu projektai.pdf
2019_04_26 VAS pelno paskirstymo projektas.pdf
GRI2018 audituotos metines finansines ataskaitos ir metinis pranesimas.pdf
GRI2018 atsakingu asmenu patvirtinimas.pdf