Paskelbta: 2019-04-04 15:50:00 CEST
AB „Grigeo“
Visuotinis akcininkų susirinkimas

AB „Grigeo“ eilinis visuotinis akcininkų susirinkimas šaukiamas 2019 m. balandžio 26 d.

AB „Grigeo“, buveinės adresas: Vilniaus g. 10, Grigiškės, Vilniaus m. sav., juridinio asmens kodas 110012450 (toliau – Bendrovė), valdybos iniciatyva ir sprendimu 2019 m. balandžio 26 d. 11.00 val. šaukiamas eilinis visuotinis Bendrovės akcininkų susirinkimas.

Visuotinis akcininkų susirinkimas vyks Bendrovės buveinėje Vilniaus g. 10, Grigiškės, Vilniaus m. sav., Bendrovės administracinio pastato II aukšto salėje.

Akcininkai registruojami nuo 10.15 val., registracijos pabaiga – 10.55 val.

Visuotinio akcininkų susirinkimo apskaitos diena – 2019 m. balandžio 18 d. Visuotiniame akcininkų susirinkime turi teisę dalyvauti ir balsuoti asmenys, visuotinio akcininkų susirinkimo apskaitos dienos pabaigoje buvę Bendrovės akcininkais, asmeniškai arba jų įgalioti asmenys, arba asmenys, su kuriais sudaryta balsavimo teisės perleidimo sutartis.

Akcininkų turtinių teisių apskaitos diena – 2019 m. gegužės 13 d. Turtines teises (teisę gauti dividendus) turės asmenys, kurie dešimtos darbo dienos pabaigoje po atitinkamą sprendimą priėmusio visuotinio akcininkų susirinkimo, t.y. 2019 m. gegužės 13 d., bus Bendrovės akcininkai.

Susirinkimo darbotvarkė:

  1. Bendrovės konsoliduotasis metinis pranešimas už 2018 m.
  2. Bendrovės auditoriaus išvada.
  3. Bendrovės konsoliduotų ir atskirų finansinių ataskaitų rinkinio už 2018 m. tvirtinimas.
  4. Bendrovės 2018 m. pelno paskirstymas.
  5. Bendrovės stebėtojų tarybos rinkimai.

Asmuo, dalyvaujantis visuotiniame akcininkų susirinkime ir turintis teisę balsuoti, turi pateikti asmens tapatybę patvirtinantį dokumentą. Asmuo, kuris nėra akcininkas, be šio dokumento, turi pateikti dokumentą, patvirtinantį teisę balsuoti visuotiniame akcininkų susirinkime.

Akcininkas, turintis teisę dalyvauti ir balsuoti visuotiniame akcininkų susirinkime, turi teisę raštu įgalioti fizinį ar juridinį asmenį dalyvauti ir balsuoti jo vardu susirinkime. Įgaliojimas turi būti patvirtintas teisės aktų nustatyta tvarka. Akcininkas, turintis teisę dalyvauti ir balsuoti Bendrovės eiliniame visuotiniame akcininkų susirinkime, taip pat turi teisę elektroninių ryšių priemonėmis įgalioti fizinį ar juridinį asmenį dalyvauti ir balsuoti jo vardu susirinkime. Toks akcininko įgaliojimas notaro netvirtinamas. Elektroninių ryšių priemonėmis išduotą įgaliojimą akcininkas turi patvirtinti elektroniniu parašu, sukurtu saugia parašo formavimo programine įranga ir patvirtintu Lietuvos Respublikoje galiojančiu kvalifikuotu sertifikatu. Apie elektroninių ryšių priemonėmis duotą įgaliojimą akcininkas privalo pranešti Bendrovei bei atsiųsti įgaliojimą elektroniniu paštu info@grigeo.lt ne vėliau kaip paskutinę darbo dieną iki visuotinio akcininkų susirinkimo dienos. Įgaliotas asmuo visuotiniame akcininkų susirinkime turi tokias pačias teises, kokias turėtų jo atstovaujamas akcininkas, nebent įgaliotiniui išduotas įgaliojimas ar įstatymai numato siauresnes įgaliotinio teises. Bendrovė nėra nustačiusi įgaliojimo atstovauti akcininkui visuotiniame akcininkų susirinkime formos.

Bendrovė nesudaro galimybės akcininkams dalyvauti ir balsuoti eiliniame visuotiniame akcininkų susirinkime elektroninių ryšių priemonėmis.

Akcininkas ar jo įgaliotas asmuo turi teisę iš anksto balsuoti raštu, užpildęs bendrąjį balsavimo biuletenį. Bendrojo balsavimo biuletenis pateikiamas Bendrovės interneto svetainės www.grigeo.lt skyriuje „Investuotojams“. Jeigu užpildytą bendrąjį balsavimo biuletenį pasirašo asmuo, kuris nėra akcininkas, prie užpildyto bendrojo balsavimo biuletenio turi būti pridėtas teisę balsuoti patvirtinantis dokumentas. Tinkamai užpildytas bendrasis balsavimo biuletenis turi būti atsiųstas paštu Bendrovei adresu: Vilniaus g. 10, Grigiškės, Vilniaus m. sav., ne vėliau kaip paskutinę darbo dieną iki visuotinio akcininkų susirinkimo dienos arba pateiktas Bendrovei iki akcininkų registravimo pabaigos visuotinio akcininkų susirinkimo dieną.

Akcininkai, kuriems priklausančios akcijos suteikia ne mažiau kaip 1/20 visų balsų, turi teisę siūlyti papildyti eilinio visuotinio akcininkų susirinkimo darbotvarkę. Kartu su siūlymu turi būti pateikti sprendimų projektai siūlomais klausimais arba, kai sprendimų priimti nereikia, paaiškinimai dėl kiekvieno siūlomo visuotinio akcininkų susirinkimo darbotvarkės klausimo. Siūlymas papildyti darbotvarkę pateikiamas raštu pristatant ar siunčiant paštu į Bendrovę adresu: Vilniaus g. 10, Grigiškės, Vilniaus m. sav., ar elektroniniu paštu info@grigeo.lt. Darbotvarkė papildoma, jeigu siūlymas gaunamas ne vėliau kaip likus 14 dienų iki visuotinio akcininkų susirinkimo.

Akcininkai, kuriems priklausančios akcijos suteikia ne mažiau kaip 1/20 visų balsų, turi teisę siūlyti naujus sprendimų projektus į susirinkimo darbotvarkę įtrauktais klausimais, kandidatus į Bendrovės stebėtojų tarybą. Siūlomi sprendimų projektai, siūlymai dėl kandidatų į stebėtojų tarybą bet kuriuo metu iki akcininkų susirinkimo turi būti pateikiami raštu, juos pristatant ar siunčiant paštu  į Bendrovę adresu: Vilniaus g. 10, Grigiškės, Vilniaus m. sav. arba siunčiant elektroniniu paštu info@grigeo.lt. Akcininkai taip pat turi teisę raštu siūlyti sprendimų projektus į susirinkimo darbotvarkę įtrauktais klausimais, kandidatus į Bendrovės stebėtojų tarybą eilinio visuotinio akcininkų susirinkimo metu.

Akcininkai turi teisę iš anksto pateikti Bendrovei klausimų, susijusių su eilinio visuotinio akcininkų susirinkimo darbotvarke. Klausimai gali būti pateikiami elektroniniu paštu info@grigeo.lt arba pristatomi ar siunčiami į Bendrovę adresu: Vilniaus g. 10, Grigiškės, Vilniaus m. sav. iki 2019 m. balandžio 22 d. Bendro pobūdžio atsakymai bus skelbiami Bendrovės interneto svetainės www.grigeo.lt skyriuje „Investuotojams“. Bendrovė atsakymo į akcininko pateiktą klausimą jam asmeniškai neteiks, jei atitinkama informacija bus pateikta Bendrovės interneto svetainėje www.grigeo.lt.

Akcininkai, atvykę į Bendrovės buveinę Vilniaus g. 10, Grigiškės, Vilniaus m. sav., darbo dienomis nuo 8.00 iki 16.00 val. ar Bendrovės interneto svetainės www.grigeo.lt skyriuje „Investuotojams“, gali susipažinti su Bendrovės turimais dokumentais, susijusiais su akcininkų susirinkimo darbotvarke, sprendimų projektais bei kitais dokumentais, kurie turi būti pateikti visuotiniam akcininkų susirinkimui ir gauti informaciją, susijusią su akcininkų teisių įgyvendinimu.

Bendras Bendrovės akcijų skaičius ir balsavimo teisę visuotiniame akcininkų susirinkime suteikiančių akcijų skaičius yra toks pat ir sudaro 65 700 000 akcijų. Bendrovės akcijų ISIN kodas LT0000102030.

Visa informacija apie įvyksiantį eilinį visuotinį akcininkų susirinkimą pateikiama Bendrovės interneto svetainės www.grigeo.lt skyriuje „Investuotojams“, arba telefonu (8 5) 243 5801.


Gintautas Pangonis
AB „Grigeo“ prezidentas
(+370-5) 243 58 01