Paskelbta: 2019-04-04 15:30:00 CEST
AB "Utenos trikotažas"
Visuotinis akcininkų susirinkimas

Pranešimas apie šaukiamą eilinį visuotinį AB ,,Utenos trikotažas“ akcininkų susirinkimą


Bendrovės valdybos iniciatyva ir 2019-03-29 valdybos sprendimu Nr.19-04, šaukiamas eilinis visuotinis AB ,,Utenos trikotažas“, registruotos buveinės adresas J. Basanavičiaus g. 122, LT-28214 Utena, įmonės kodas 183709468, akcininkų susirinkimas, kuris įvyks 2019 m. balandžio 29 d. 11:00 val. J. Basanavičiaus g. 122, Utena (posėdžių salėje). Akcininkų registracijos laikas - nuo 10:00 val.

Visuotinio akcininkų susirinkimo apskaitos diena – 2019 m. balandžio 19 d.

Susirinkimo darbotvarkė:

  1. Bendrovės konsoliduotasis metinis pranešimas.
  2. Nepriklausomo auditoriaus išvada dėl Bendrovės ir konsoliduotųjų finansinių ataskaitų bei metinio pranešimo.
  3. 2018 m. Bendrovės ir konsoliduotųjų finansinių ataskaitų tvirtinimas.
  4. Bendrovės 2018 m. pelno (nuostolių) paskirstymas.

Eiliniame visuotiniame akcininkų susirinkime turės teisę dalyvauti ir balsuoti asmenys, kurie eilinio visuotinio akcininkų susirinkimo apskaitos dienos (2019 m. balandžio 19 d.) pabaigoje bus Bendrovės akcininkai, asmeniškai arba jų įgalioti asmenys arba asmenys, su kuriais sudaryta balsavimo teisės perleidimo sutartis.

Asmuo, dalyvaujantis eiliniame visuotiniame akcininkų susirinkime ir turintis teisę balsuoti, turi pateikti asmens tapatybę liudijantį dokumentą. Asmuo, kuris nėra akcininkas, be šio dokumento, turi pateikti dokumentą, patvirtinantį teisę balsuoti eiliniame visuotiniame akcininkų susirinkime.

Kiekvienas akcininkas turi teisę įstatymų nustatyta tvarka įgalioti kitą asmenį (fizinį ar juridinį) dalyvauti ir balsuoti jo vardu susirinkime. Susirinkime įgaliotinis turi tokias pačias teises, kokias turėtų jo atstovaujamas akcininkas arba akcininkai, nebent įgaliotiniui išduotame įgaliojime ar įstatymuose nustatytos siauresnės įgaliotinio teisės. Įgaliotas asmuo privalo pateikti įstatymų nustatyta tvarka patvirtintą įgaliojimą. Užsienyje išduotas įgaliojimas turi būti išverstas į lietuvių kalbą ir legalizuotas įstatymų nustatyta tvarka. Bendrovė nenustato specialios įgaliojimo formos.

Akcininkas arba jo įgaliotinis turi teisę iš anksto balsuoti raštu, užpildęs bendrąjį balsavimo biuletenį. Jeigu akcininkas pageidauja, Bendrovė, ne vėliau kaip likus 10 dienų iki susirinkimo, neatlygintinai išsiunčia bendrąjį balsavimo biuletenį registruotu laišku. Bendrojo balsavimo biuletenio pavyzdys pateikiamas Bendrovės tinklalapyje http://www.ut.lt/investors. Užpildytas ir akcininko arba kito asmens, turinčio teisę balsuoti, pasirašytas bendrasis balsavimo biuletenis ir teisę balsuoti patvirtinantis dokumentas turi būti pateikiami Bendrovei raštu ne vėliau kaip paskutinę darbo dieną iki susirinkimo, juos siunčiant į AB ,,Utenos trikotažas“, adresu J. Basanavičiaus g. 122, LT-28214 Utena, registruotu paštu.

Bendrovė nesudaro galimybės dalyvauti ir balsuoti susirinkime elektroninių ryšių priemonėmis.

Akcininkai, kuriems priklausančios akcijos suteikia ne mažiau kaip 1/20 visų balsų, turi teisę siūlyti klausimus darbotvarkei papildyti. Kartu su siūlymu turi būti pateikti siūlomų klausimų sprendimų projektai arba, kai sprendimų priimti nereikia, paaiškinimai dėl kiekvieno siūlomo eilinio visuotinio akcininkų susirinkimo darbotvarkės klausimo. Siūlymas papildyti darbotvarkę turi būti pateikiamas raštu, jį siunčiant registruotu paštu į AB ,,Utenos trikotažas“, adresu J. Basanavičiaus g. 122, LT-28214 Utena, arba elektroniniu paštu utenos.trikotazas@ut.lt. Darbotvarkė papildoma, jeigu siūlymas gaunamas ne vėliau kaip likus 14 dienų iki eilinio visuotinio akcininkų susirinkimo.

Akcininkai, kuriems priklausančios akcijos suteikia ne mažiau kaip 1/20 visų balsų, turi teisę siūlyti naujus sprendimų projektus į susirinkimo darbotvarkę įtrauktais klausimais, arba klausimais, kurie bus įtraukti į darbotvarkę. Siūlomi sprendimų projektai bet kuriuo metu iki eilinio visuotinio akcininkų susirinkimo turi būti pateikiami raštu, juos siunčiant registruotu paštu į AB ,,Utenos trikotažas“, adresu J. Basanavičiaus g. 122, LT-28214 Utena, arba elektroniniu paštu utenos.trikotazas@ut.lt.

Akcininkai taip pat turi teisę siūlyti sprendimų projektus dėl susirinkimo darbotvarkės klausimų raštu susirinkimo metu. Akcininkai turi teisę iš anksto pateikti Bendrovei klausimus, susijusius su susirinkimo darbotvarkės klausimais raštu, laiške nurodant akcininko asmens (fizinio arba juridinio) kodą, fizinio asmens sutikimą tvarkyti asmens duomenį - fizinio asmens kodą, siunčiant registruotu paštu. Bendrovė, vadovaudamasi Lietuvos Respublikos akcinių bendrovių įstatymo 16 straipsnio nuostatomis, įsipareigoja atsakyti, jei klausimai bus gauti ne vėliau kaip likus 3 darbo dienoms iki eilinio visuotinio akcininkų susirinkimo. Bendro pobūdžio atsakymai bus skelbiami Bendrovės tinklalapyje http://www.ut.lt/investors. Bendrovė atsakymo į akcininko pateiktą klausimą jam asmeniškai neteiks, jei atitinkama informacija bus pateikta Bendrovės tinklalapyje.

Akcininkai, atvykę į AB ,,Utenos trikotažas“, adresu J. Basanavičiaus g. 122, LT-28214 Utena, ar Bendrovės tinklalapyje http://www.ut.lt/investors, galės susipažinti su Bendrovės turimais dokumentais, susijusiais su susirinkimo darbotvarke, įskaitant sprendimų projektus, bei kitais dokumentais, kurie teikiami eiliniam visuotiniam akcininkų susirinkimui, ir gauti informaciją, susijusią su akcininko teisių įgyvendinimu.

Papildomą informaciją  apie esminį įvykį teikia AB „Utenos trikotažas“ generalinis direktorius Algirdas Šabūnas, tel. 8 389 51445.

AB ,,Utenos trikotažas” generalinis direktorius Algirdas Šabūnas

PRIDEDAMA:

Priedas Nr.1 Visuotinio AB ,,Utenos trikotažas“ akcininkų susirinkimo sprendimų projektai;

Priedas Nr.2 Konsoliduotosios ir Bendrovės finansinės ataskaitos, konsoliduotasis metinis pranešimas  ir nepriklausomo auditoriaus išvada;

Priedas Nr.3 Bendrovės 2018 m. pelno (nuostolių) paskirstymo projektas.

 

Priedai


Priedas 1. Visuotinio akcininkų susirinkimo sprendimų projektai.pdf
Priedas 2. Finansinės ataskaitos, Metinis pranešimas ir Auditoriaus išvada.pdf
Priedas 3. Bendrovės pelno nuostolių paskirstymo projektas.pdf