Publicēts: 2019-04-04 15:24:14 CEST
Rīgas juvelierizstrādājumu rūpnīca
Akcionāru sapulces sasaukšana

AS "Rīgas juvelierizstrādājumu rūpnīca" 23.04.2019. kārtējās akcionāru sapulces lēmumu projekti

1. Valdes un padomes ziņojumi.

-Pieņemt zināšanai AS „Rīgas juvelierizstrādājumu rūpnīca” valdes un padomes ziņojumus.

2. 2018.gada pārskata apstiprināšana.

- Apstiprināt AS „Rīgas juvelierizstrādājumu rūpnīca” 2018.gada pārskatu.

3. Revidenta ievēlēšana un atlīdzības noteikšana revidentam.

-Par AS „Rīgas juvelierizstrādājumu rūpnīca” revidentu 2019. gadam ievēlēt SIA “Nexia Audit Advice” (licence Nr.134).

-Noteikt AS „Rīgas juvelierizstrādājumu rūpnīca” revidentam atlīdzību par revidenta pienākumu pildīšanu 2019.gadā – EUR 4235,- apmērā.

4. Par padomes ievēlēšanu un atlīdzības noteikšanu padomes locekļiem.

- Atsaukt no amata AS „Rīgas juvelierizstrādājumu rūpnīca” padomes locekļus Igoru Istominu, Ilgu Kučinsku, Svetlanu Stepanovu, Svetlanu Tolkačovu un Valentīnu Černovsku.

- Par AS „Rīgas juvelierizstrādājumu rūpnīca” padomes locekļiem uz pieciem gadiem ievēlēt ______________________ ______________________.

- Noteikt AS „Rīgas juvelierizstrādājumu rūpnīca” padomes locekļiem ikmēneša atlīdzību par amata pienākumu pildīšanu EUR _______ apmērā.  

5. Par revīzijas komitejas ievēlēšanu vai revīzijas komitejas funkciju nodošanu padomei.

-Noteikt, ka AS „Rīgas juvelierizstrādājumu rūpnīca” revīzijas komitejas funkcijas pildīs AS „Rīgas juvelierizstrādājumu rūpnīca” padome.

-Revīzijas komitejas uzdevumus uzticēt AS „Rīgas juvelierizstrādājumu rūpnīca” jaunievēlētai padomei.

         Valdes priekšdēdētājs
         Vladimirs Cadovičs
         info@rigagold.lv
         67272790