Publicēts: 2019-04-03 18:41:47 CEST
Olainfarm
Akcionāru sapulces lēmumi

AS “Olainfarm” 2019.gada 01.aprīļa ārkārtas akcionāru sapulces lēmumi

Akciju sabiedrība “Olainfarm” ir saņēmusi akcionāru pilnvarotās personas parakstītu 2019.gada 01.aprīlī ārkārtas akcionāru sapulces pieņemto lēmumu sarakstu: 

1. darba kārtības jautājumā “Padomes locekļu vēlēšanas”:
           
1) Atsaukt no amata esošos akciju sabiedrības “Olainfarm” padomes locekļus Pāvelu Rebenoku, Irinu Maliginu, Mārtiņu Krieķi un Dainu Sirlaku.

Balsošanas rezultāti: lēmums ir pieņemts ar nepieciešamo balsu skaitu.

 2) Ievēlēt akciju sabiedrības “Olainfarm” Padomi uz 5 gadu termiņu sekojošā sastāvā:
1. Kārlis Krastiņš
2. Jānis Buks
3. Gundars Bērziņš
4. Haralds Velmers
5. Andrejs Saveļjevs
         
 Balsošanas rezultāti: lēmums ir pieņemts sadalot balsis.

2. darba kārtības jautājumā “Atlīdzības noteikšana padomes locekļiem”:

1) Padomes locekļu kopējā mēneša atlīdzība 70 000,00 EUR (septiņdesmit tūkstoši euro) apmērā, katra padomes locekļa atlīdzību, nosakot ar padomes lēmumu;

2) Piemaksa (prēmija) padomes locekļiem par padomes izvirzīto mērķu sasniegšanu 12 mēnešu fiksētās atlīdzības apmērā:

a) 2019.gada laikā tiek izskatīta un apstiprināta jaunā Sabiedrības 5 gadu biznesa stratēģija atbilstoši Reglamenta 6.9.p.;

b) Sabiedrība savā darbībā ir sasniegusi saimnieciskā darbības gada galvenos mērķus un padome ir sagatavojusi ziņojumu atbilstoši Reglamenta 6.3.p.;

c) Pārskata gadā sabiedrības darbības tīra pelņa un naudas plūsma nodrošina, pietiekamu līdzekļu apjomu dividenžu izmaksai vismaz 20% apmērā no pārskata gada tīrās auditētās peļņas;

d) Par prēmijas atlīdzības izmaksas pamatojumu lemj Sabiedrības Revīzijas komiteja, sagatavojot atzinumu pēc kārtējā sabiedrības gada pārskata revīzijas pabeigšanas un gada pārskata apstiprināšanas kārtējā akcionāru sapulcē.

3) Kompensācija padomes loceklim sakarā ar pirmstermiņa padomes locekļa atcelšanu ar akcionāru sapulces lēmumu, 12 mēnešu fiksētās atlīdzības apmērā, izņemot, ja padomes loceklis tiek atcelts sakarā ar likuma pārkāpumu vai, ja viņš pārkāpis rūpīga un krietna saimnieka principu.

           Balsošanas rezultāti: lēmums ir pieņemts ar nepieciešamo balsu vairākumu.

3. darba kārtības jautājumā “Revīzijas komitejas atsaukšana, jaunas revīzijas komitejas ievēlēšana un atlīdzības noteikšana revīzijas komitejas locekļiem”:

  1. Atsaukt no amata akciju sabiedrības “Olainfarm” Revīzijas komitejas locekļus:

1. Irinu Maliginu;
2. Viesturu Gurtlavu;
3. Dainu Sirlaku.

     Balsošanas rezultāti: lēmums ir pieņemts ar nepieciešamo balsu vairākumu.

  1. Ievēlēt akciju sabiedrības “Olainfarm” revīzijas komiteju sekojošā sastāvā uz 2 gadu termiņu:
  2. Kārlis Krastinš;
  3. Viesturs Gurtlavs;
  4. Agris Auce.

                   
                  Balsošanas rezultāti: lēmums ir pieņemts sadalot balsis.

  1. Noteikt revīzijas komitejas locekļu kopējo mēneša atalgojumu 11 500,00 EUR apmērā.

   Balsošanas rezultāti: lēmums ir pieņemts ar nepieciešamo balsu vairākumu.

Olainē, 2019. gada 03. aprīlī

Informāciju sagatavoja:

Dana Hasana
AS “Olainfarm”  komunikācijas vadītāja
Dana.hasana@olainfarm.com
Tālr. +371 26355895