Avaldatud: 2019-03-29 13:05:10 CET
Tallinna Sadam
Börsiteade

Kohtumäärus Saaremaa Laevakompanii ja Väinamere Liinide tsiviilhagi suhtes

Harju Maakohus jättis 8. märtsi 2019. a kohtumäärusega tsiviilasjas nr 2-17-15955 ASi Saaremaa Laevakompanii (pankrotis) (edaspidi „SLK“) ja Väinamere Liinid OÜ (edaspidi „Väinamere Liinid“) esitatud hagiavalduse OÜ TS Laevad ja OÜ TS Shipping vastu läbi vaatamata, kuna hagejad ei tasunud tähtajaks eeldatavate menetluskulude katteks kohtu poolt määratud tagatisi kokku summas 14 000 eurot. Määrus jõustus 28. märtsil 2019. a ja sellega loetakse kohtuvaidlus lõppenuks.

17. novembril 2017. a võttis Harju Maakohus menetlusse 25. oktoobril 2017. a SLK ja Väinamere Liinide poolt esitatud hagi ASi Tallinna Sadam (edaspidi „Tallinna Sadam“) tütarettevõtete OÜ TS Laevad ja OÜ TS Shipping vastu väidetava ärisaladuse kasutamisega Saaremaa ja Hiiumaa liinidel sõitjate üleveoteenuse riigihankel osalemisel põhjustatud kahju hüvitamiseks kokku summas 23,8 mln eurot, sh SLK summas 15,8 mln eurot ja Väinamere Liinid summas 8 mln eurot.

Tallinna Sadama juhatus koos antud kohtuasja õigusnõustajaga on vaidlust hinnanud perspektiivituks ning kontsern ei ole võimaliku nõude katteks reservi moodustanud. Seetõttu ei oma hagi läbi vaatamata jätmine ja kohtuasja lõppemine mõju kontserni finantsnäitajatele.

Tallinna Sadamale kuulub üks Läänemere suurimaid kauba- ja reisisadamate komplekse, mida läbis 2018. a 10,6 miljonit reisijat ja 20,6 miljonit tonni kaupa. Lisaks reisijate ja kaubavedude teenindamisele tegutseb ettevõte laevanduse ärivaldkonnas läbi oma tütarettevõtete – OÜ TS Laevad korraldab parvlaevaühendust Eesti mandri ja suursaarte vahel ning OÜ TS Shipping osutab multifunktsionaalse jäämurdjaga Botnica jäämurde ja konstruktsioonilaeva teenust Eestis ja offshore projektides. Tallinna Sadama gruppi kuulub ka jäätmekäitlusega tegelev sidusettevõte AS Green Marine. Kontserni 2018. a auditeerimata müügitulu oli 130,6 miljonit eurot, korrigeeritud EBITDA 74,4 miljonit eurot ning puhaskasum 24,4 miljonit eurot.


Marju Zirel
Investorsuhete juht
AS Tallinna Sadam
m.zirel@ts.ee